Fournitures - 334612-2022

22/06/2022    S119

România-București: Produse de curăţenie

2022/S 119-334612

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Institutul de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals"
Număr naţional de înregistrare: 9524980
Adresă: Strada: Dr. Calistrat Grozovici nr. 1
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 021105
Țară: România
Persoană de contact: Ec. Florentina Cristina Drugan - Birou Achiziții Publice și Contractare
E-mail: achizitii@mateibals.ro
Telefon: +40 212010980/3080
Fax: +40 213186095
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.mateibals.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100148469
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: SPITAL
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Materiale curățenie 2

Număr de referinţă: 9524980/2022/AP-1-60
II.1.2)Cod CPV principal
39831240 Produse de curăţenie
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

În cadrul procedurii vor fi achiziționate materiale curățenie necesare asigurării condițiilor de igienă pacienților internați în spital.

Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificări/informaticilor suplimentare în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 165 400.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 4
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 4
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contracte prin combinarea următoarelor loturi sau grupuri de loturi:

Ofertele se pot depune pe unul sau mai multe loturi

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mop tip Twixter

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39831240 Produse de curăţenie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Magazia de materiale a Institutului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Acord Cadru: Cant. min. est., Cant. max. est., Val. min. est., Val max. est. - conform Caiet de sarcini - Anexa 2 Cantități-Valori;

Contract Subsecvent: Cant. min. est., Cant. max. est., Val. min. est., Val max. est. - conform Caiet de sarcini - Anexa 2 Cantități-Valori;

Cant. max. a celui mai mare Contract Subsecvent, Val. max. a celui mai mare Contract Subsecvent - conform Caiet de sarcini - Anexa 2 Cantități-Valori.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 35 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Rezervă mop Twixter

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39831240 Produse de curăţenie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Magazia de materiale a Institutului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Acord Cadru: Cant. min. est., Cant. max. est., Val. min. est., Val max. est. - conform Caiet de sarcini - Anexa 2 Cantități-Valori;

Contract Subsecvent: Cant. min. est., Cant. max. est., Val. min. est., Val max. est. - conform Caiet de sarcini - Anexa 2 Cantități-Valori;

Cant. max. a celui mai mare Contract Subsecvent, Val. max. a celui mai mare Contract Subsecvent - conform Caiet de sarcini - Anexa 2 Cantități-Valori.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 252 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cărucior complet tip Twixter (cărucior + sac + găleată roșie și albastră)

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39831240 Produse de curăţenie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Magazia de materiale a Institutului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Acord Cadru: Cant. min. est., Cant. max. est., Val. min. est., Val max. est. - conform Caiet de sarcini - Anexa 2 Cantități-Valori;

Contract Subsecvent: Cant. min. est., Cant. max. est., Val. min. est., Val max. est. - conform Caiet de sarcini - Anexa 2 Cantități-Valori;

Cant. max. a celui mai mare Contract Subsecvent, Val. max. a celui mai mare Contract Subsecvent - conform Caiet de sarcini - Anexa 2 Cantități-Valori.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 72 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Recipient din plastic pentru deșeuri infecțioase

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39831240 Produse de curăţenie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Magazia de materiale a Institutului

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Acord Cadru: Cant. min. est., Cant. max. est., Val. min. est., Val max. est. - conform Caiet de sarcini - Anexa 2 Cantități-Valori;

Contract Subsecvent: Cant. min. est., Cant. max. est., Val. min. est., Val max. est. - conform Caiet de sarcini - Anexa 2 Cantități-Valori;

Cant. max. a celui mai mare Contract Subsecvent, Val. max. a celui mai mare Contract Subsecvent - conform Caiet de sarcini - Anexa 2 Cantități-Valori.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 806 400.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerința 1: Ofertanții/asociații/terții susținători/subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

a) Ofertanții vor completa, cu informațiile aferente situației lor, fișierul DUAE publicat de autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire direct în SEAP în format .pdf;

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele 3 locuri.

Aceste documente sunt:

1. Certificat de atestare fiscală privind lipsa datoriilor restante referitoare plății impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) – actualizat/la zi în momentul prezentării - scanat în format .pdf și semnat electronic.

2. Certificat fiscal privind lipsa datoriilor restante referitoare plății impozitelor, taxelor locale și altor venituri ale bugetului local eliberat de Primărie (Consiliul Local) - actualizat/la zi în momentul prezentării - scanat în format .pdf și semnat electronic.

3. Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv – actualizat/la zi în momentul prezentării - scanat în format .pdf și semnat electronic.

Notă: În cazul ofertanților străini se vor prezenta documente echivalente eliberate de autorități competente din țara de reședință - scanat în format .pdf și semnat electronic.

Cerința 2: Ofertanții/asociații/terții susținători/subcontractanții nu trebuie sa se regăsească în situațiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante:

Manager – APOSTOLESCU CĂTĂLIN GABRIEL;

Director Medical – MARINESCU ADRIAN GABRIEL;

Director Financiar-Contabil interimar – DAFINA LIVIU-CONSTANTIN;

Șef Birou Achiziții Publice și Contractare – ILIE SIMONA CORINA GABRIELA;

Economist Birou Achiziții Publice și Contractare – DRUGAN FLORENTINA CRISTINA - Președinte cu rol de organiz. și reprez. comisie evaluare;

Economist Serviciu Financiar – TOTOLAN GINA GEORGETA - Membru comisie de evaluare;

Economist Birou Administrativ și Patrimoniu – CONSTANTINESCU MARIUS - Membru comisie evaluare;

Director îngrijiri – LUNGU IONUȚ - Membru comisie evaluare;

Economist Birou Administrativ și Patrimoniu – ȘTEFU DANIELA - Membru de rezervă comisie evaluare;

As. med. S.P.I.A.A.M. – DUMITRESCU AURELIA - Membru de rezervă comisie evaluare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

a) Ofertanții vor completa cu informațiile aferente situației lor fișierul DUAE publicat de autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire, direct în SEAP în format .pdf;

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele 3 locuri.

Aceste documente sunt:

1. Declarație conform art. 60 din Legea 98/2016 (formular 4) - scanată în format .pdf și semnată electronic.

2. Declarație de angajament față de procedura de achiziție (formular 5) - scanată în format .pdf și semnată electronic

Cerința 3: Operatorul economic ce depune ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, că este legal constituit și nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

a) Ofertanții vor completa cu informațiile aferente situației lor fișierul DUAE publicat de autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire, direct în SEAP în format .pdf;

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele 3 locuri.

Aceste documente sunt:

- Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului - valabile în momentul prezentării - scanat în format .pdf și semnat electronic.

Notă: În cazul ofertanților străini se vor prezenta documente echivalente eliberate de autorități competente din țara de reședință - scanat în format .pdf și semnat electronic

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3,4Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, fara certificate de autenticitateOperatorul economic ce depune ofertă trebuie să depună eșantioane, descrieri sau fotografii în conformitate cu art. 179 lit. „l” din Legea nr. 98/2016.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

a) Ofertanții vor completa, cu informațiile aferente situației lor, fișierul DUAE publicat de autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire direct în SEAP în format .pdf;;b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele 3 locuri.Aceste documente sunt:- eșantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmează a fi livrate, a căror autenticitate trebuie certificată la solicitarea autorității contractante (în conformitate cu prevederile art. 179 lit. l din L98/2016).

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 25/07/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 25/11/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 25/07/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1. Modul de departajare a ofertelor cu prețuri egale (în conformitate cu prevederile H395/2016 art. 138, alin. 1, 2 și 3) PENTRU FIECARE LOT ÎN PARTE:

a) În cazul în care au fost depuse oferte admisibile cu prețuri unitare egale la ofertanții clasați pe locul 1, autoritatea contractantă va solicita o propunere financiară îmbunătățită prin intermediul SEAP.

b) În cazul în care au fost depuse oferte admisibile cu prețuri unitare egale la ofertanții clasați pe locul 2, autoritatea contractantă va solicita o propunere financiară îmbunătățită prin intermediul SEAP, care va fi obligatoriu mai mare decât prețul ofertat pentru locul 1.

c) În cazul în care au fost depuse oferte admisibile cu prețuri unitare egale la ofertanții clasați pe locul 3, autoritatea contractantă va solicita o propunere financiară îmbunătățită prin intermediul SEAP, care va fi obligatoriu mai mare decât prețul ofertat pentru locul 2.

d) Clasamentul se va stabili în funcție de prețurile finale ofertate.

e) Netransmiterea unui preț îmbunătățit (menținerea prețului) va fi considerată ca "solicitare la care nu s-a răspuns", iar oferta va fi considerata ca inacceptabilă în conformitate cu art. 134 alin. 5 din H395/2016;

2. Cerințele tehnice definite la nivelul anunțului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare prin trimiterea standardelor la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție/metodă specifică de fabricație/prestare/execuție vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În conformitate cu prevederile Legii 101/2016

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Compartiment Juridic INBIMB
Adresă: Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, sector 2
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 021105
Țară: România
E-mail: craluca@mateibals.ro
Telefon: +40 212010980/3951
Fax: +40 213186095
Adresă internet: www.mateibals.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/06/2022