Fournitures - 334613-2022

22/06/2022    S119

Roumanie-București: Serveurs de réseau

2022/S 119-334613

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA – U.M. 0149 F BUCURESTI
Numéro national d'identification: 4283635
Adresse postale: Strada: Bulevardul Geniului, nr. 42B
Ville: Bucuresti
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Code postal: 060117
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Victor Sorin Pena
Courriel: pena.victor@spp.ro
Téléphone: +40 0214081046
Fax: +40 0213122649
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.spp.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100148478
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Ordre et sécurité publics

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Contract furnizare Echipamente hardware si software pentru prelucrare imagini

Numéro de référence: 4283635/9/11062022
II.1.2)Code CPV principal
48821000 Serveurs de réseau
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Contractul are ca obiect furnizarea unor echipamente hardware și software pentru prelucarea imaginilor:

Noduri de procesare de tip server cu componenta de stocare integrata -1 cpl

Stații de lucru fixe - 4 cpl

Software procesare si analiza imagini - 1 cpl

Licență Microsoft Windows Server 2019 Datacenter 48core - 3 buc

Operatorii economici interesați pot solicita clarificări privind conținutul documentației de atribuire cu cel puțin 18 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet solicitărilor de clarificare în a 12-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 3 268 900.00 RON
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 4
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 4
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:

Ofertantii pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Noduri de procesare de tip server cu componenta de stocare integrata

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
48821000 Serveurs de réseau
51611100 Services d'installation de matériel informatique
71356200 Services d'assistance technique
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Lieu principal d'exécution:

Bvd Geniului 42B, Bucuresti

II.2.4)Description des prestations:

Noduri de procesare de tip server cu componenta de stocare integrata - 1 cpl

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Memorie RAM / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Capacitate de stocare interna / Pondération: 10
Prix - Pondération: 80
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 1 470 590.00 RON
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 6
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Stații de lucru fixe

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
30213300 Ordinateur de bureau
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Lieu principal d'exécution:

Bvd Geniului 42B, Bucuresti

II.2.4)Description des prestations:

Stații de lucru fixe - 4 cpl

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 134 450.00 RON
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 6
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Licență Microsoft Windows Server 2019 Datacenter 48core

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
48422000 Suites logicielles
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Lieu principal d'exécution:

Bvd Geniului 42B, Bucuresti

II.2.4)Description des prestations:

Licență Microsoft Windows Server 2019 Datacenter 48core - 3 buc

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 151 260.00 RON
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 4
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Software procesare si analiza imagini

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
48328000 Logiciels de traitement de l'image
72261000 Services d'assistance relative aux logiciels
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO321 Bucureşti
Lieu principal d'exécution:

Bvd Geniului 42B, Bucuresti

II.2.4)Description des prestations:

Software procesare si analiza imagini - 1 cpl

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Suport extins posgaranție / Pondération: 10
Prix - Pondération: 90
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 1 512 600.00 RON
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 4
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Cerința nr. 1: Cerinta privind motive de excludere

Constituie motive de excludere de la procedura de achiziţie cazurile în care ofertanţii, asociatii acestora, terţii susţinători sau subcontractanţii se încadrezează în vreuna din situaţiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016

Modalitatea de îndeplinire: Se va completa Documentul Unic de Achizitii European conform art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016 cu informatiile aferente situatiei lor. Se va completa un DUAE distinct pentru fiecare ofertant cât şi, dacă este cazul, de către terţi susţinători/ subcontractanţi.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul ofertelor admisibile întocmit dupa aplicarea criteriului de atribuire. Aceste documente pot fi:

1.Certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), valabile la momentul prezentarii, pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaratie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate, potrivit art. 165 alin. (3) din Legea nr. 98 /2016 cu modificările și completările ulterioare;

2.Certificate de cazier judiciar pentru operatorul economic, membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere a respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de O.N.R.C./Actul constitutiv;

3.După caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166, alin. 2, art. 167, alin. 2, art. 171 din Legea 98/2016, privind achizițiile publice.

4.Alte documente relevante care probeaza informatiile prezentate in DUAE.

În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente care vizează toate situațiile prevăzute in DUAE, se va accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Documentele emise în altă limbă decât limba română vor fi prezentate însoțite de o traducere autorizată în limba română.

În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul), terț susținător sau subcontractant va prezenta DUAE.

ATENTIONARE: La momentul completării informațiilor din DUAE operatorii economici nu au dreptul sa intervină asupra formatului documentului sau asupra cerințelor bifate de autoritatea contractantă.

Cerinţa nr. 2: Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se încadreze în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 cu privire la conflictul de interese.

Modalitatea de îndeplinire: Se va completa Formularul nr. 1 din Secțiunea Formulare.

În ceea ce priveste evitarea conflictului de interese, conform art. 58-62 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, autoritatea contractanta va lua masurile necesare pentru a preveni, identifica și remedia situațiile de conflict de interese, în scopul evitării denaturării concurentei și al asigurării tratamentului egal pentru toți operatorii economici.

În aplicarea art. 63 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, autoritatea contractantă precizează numele persoanelor din cadrul Serviciului de Protecţie şi Pază - U.M. 0149F Bucureşti care dețin functii de decizie, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Ușurelu Ioan-Valentin, Pena Victor-Sorin, Ioniță Alexandru-Gabriel, Munteanu Ilie Bogdan, Ioniță Valentin, Talpău Bogdan Ionuț, Miloiu Dan, Zoițuc Adrian, Țăreanu Grigore-Mitică, Cervinschi Cristina.

Cerinţa nr. 1:

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o forma de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă, că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului.

Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile solicitate referitoare la îndeplinirea cerinței.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificativ certificatul constatator emis de ONRC sau în cazul ofertanților străini documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intocmit dupa aplicarea criteriului de atribuire. Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentării documentului.

III.1.2)Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 28/07/2022
Heure locale: 15:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 28/10/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 28/07/2022
Heure locale: 15:00
Lieu:

In SEAP

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

Precizarea nr. 1:Documentul unic de Achiziții European se va completa direct în SEAP în cadrul anunțului de participare. Informații referitoare la modul de completare: Notificarea ANAP referitoare la utilizarea Documentului Unic European (DUAE) astfel cum a fost acesta integrat în SEAP și Ghidul de utilizare a Documentului Unic European, disponibil la accesarea contului SEAP.

Precizarea nr. 2: Solicitările de clarificări referitoare la prezenta documentație de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP în cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, autoritatea contractantă urmând să nu dea curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comunicare decât cea stabilită.

Dacă se va constata că doi sau mai mulți operatori economici sunt clasați pe primul loc al clasamentului, pentru unul sau mai multe loturi, autoritatea contractantă va solicita prin intermediul SEAP noi propuneri financiare pentru departajarea ofertelor de la ofertanții clasați pe primul loc.

Precizarea nr. 3: Operatorii economici pot vizualiza documentația de atribuire încărcată în SEAP cu ajutorul unui program de vizualizare a fișierelor semnate electronic cu semnătură electronică extinsă, program disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de servicii de semnătură electronică.

Precizarea nr. 4: Documentele prezentate într-o altă limbă decât cea română trebuie să fie însoțite de o traducere autorizată în limba română.

Precizarea nr. 5: Solicitările de clarificări/informații suplimentare pot fi transmise autorității contractante prin intermediul SEAP cu cel puțin 18 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în a 12-a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor.

Precizarea nr. 6: Au dreptul de a participa la prezenta procedură de atribuire, în calitate de ofertant individual/ofertant asociat/candidat/terț susținător/subcontractant, operatorii economici definiți la art. 3 alin. (1) lit. jj) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Precizarea nr. 7: Autoritatea contractantă nu acceptă constituirea garanției de participare și de bună execuție printr-un instrument de garantare emis de Instituții Financiare Nebancare (IFN)

Precizarea nr. 8: Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ville: Bucuresti
Code postal: 030084
Pays: Roumanie
Courriel: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) dil Legea nr. 101 /2016.

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/06/2022