Lieferungen - 334615-2020

16/07/2020    S136

Slovensko-Bratislava: Elektrotechnické zariadenia

2020/S 136-334615

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00151866
Poštová adresa: Pribinova 2
Mesto/obec: Bratislava-Staré Mesto
Kód NUTS: SK SLOVENSKO
PSČ: 812 72
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Janka Kytošová
E-mail: janka.kytosova@minv.sk
Telefón: +421 250944435
Fax: +421 250944008
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.minv.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/profily/7profN/pdetaN/239
I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Verejný poriadok a bezpečnosť

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Technické zariadenia 2 - Veľkokapacitná tlač

Referenčné číslo: V201924
II.1.2)Hlavný kód CPV
31730000 Elektrotechnické zariadenia
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodávka vysoko výkonných a špecializovaných tlačových a distribučných zariadení určených pre tlač personifikovaných dokladov:

1. Veľkokapacitné tlačiarne

2. Iná súvisiaca infraštruktúra

Súčasťou predmetu zákazky je aj súvisiace SW vybavenie a služby zabezpečenia 4-ročnej záruky dodaných zariadení a služieb, ktoré priamo súvisia s dodaním konkrétneho požadovaného tovaru, t.j. konfigurácia a inštalácia týchto technických zariadení, doprava na miesto určenia (spojená s vykládkou tovaru, likvidáciou obalov).

Verejný obstarávateľ zároveň požaduje oceniť služby súvisiace s plnením predmetu zákazky: služby technického špecialistu.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 37 332 269.81 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
42960000 Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a grafické vybavenie, vybavenie na automatizáciu kancelárskych prác a spracovanie informácií
30232000 Periférne vybavenie
30131000 Zariadenie na triedenie pošty
30233000 Archivačné a čítacie zariadenia
48770000 Softvérový balík všeobecných obslužných programov a obslužných programov na kompresiu dát a tlač
72500000 Služby súvisiace s počítačmi
79811000 Služby v oblasti digitálnej tlače
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK SLOVENSKO
II.2.4)Opis obstarávania:

Stručný opis predmetu zákazky vrátane povahy a množstva požadovaných tovarov je uvedený v bode II.1.4) tohto oznámenia o výsledku verejného obstarávania.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 049-111866
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 1
Názov:

Rámcová dohoda č. p.:OVO2-2020/000219-021

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
06/07/2020
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 3
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 3
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Gratex International, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35743468
Poštová adresa: Galvaniho ul. 17/C
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK SLOVENSKO
PSČ: 821 04
Štát: Slovensko
Internetová adresa: http://www.gratex.com
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 37 332 269.81 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 2
Názov:

Rámcová dohoda č.p.: OVO2-2020/000219-022

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
06/07/2020
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 3
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 3
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Microcomp - Computersystém s r. o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31410952
Poštová adresa: Kupecká 9
Mesto/obec: Nitra
Kód NUTS: SK SLOVENSKO
PSČ: 949 01
Štát: Slovensko
E-mail: micro@microcomp.sk
Internetová adresa: http://www.microcomp.sk
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 37 332 269.81 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 3
Názov:

Rámcová dohoda č.p: OVO2-2020/000219-023

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
06/07/2020
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 3
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 3
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Aliter Technologies, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 36831221
Poštová adresa: Turčianska 16
Mesto/obec: Bratislava
Kód NUTS: SK SLOVENSKO
PSČ: 821 09
Štát: Slovensko
E-mail: sales@aliter.com
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 37 332 269.81 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
14/07/2020