Fournitures - 334623-2022

22/06/2022    S119

България-Враца: Трактори

2022/S 119-334623

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП
Национален регистрационен номер: 201617476
Пощенски адрес: бул. ХРИСТО БОТЕВ №2 ет.3
Град: гр. Враца
код NUTS: BG313 Враца / Vratsa
Пощенски код: 3000
Държава: България
Лице за контакт: Тошко Брайков, Петрана Петрова, Иван Иванов
Електронна поща: szdp@abv.bg
Телефон: +359 92620032
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.szdp.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/11711
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/214959
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/214959
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Дейности по чл. 165, ал. 1 от Закона за горите

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка чрез закупуване на един брой нов неупотребяван колесен трактор, ведно с прикачен инвентар към него, за нуждите на СЗДП ДП

II.1.2)Основен CPV код
16700000 Трактори
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката включва доставка чрез закупуване на един брой нов неупотребяван колесен трактор, ведно с прикачен инвентар към него (предна навесна система, гребло за сняг, фадромно устройство, роторна косачка, странично изнесен надробител), за нуждите на СЗДП ДП. Изискванията към доставяната техника са подробно описани в Техническата спецификация, неразделна част от Документацията.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 300 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG31 Северозападен / Severozapaden
Основно място на изпълнение:

Мястото за доставка е град Априлци, обл. Ловеч, ул. „Търговска“ № 6, админ. сграда на ТП ДЛС Русалка, териториално поделение на СЗДП ДП. Разходите по доставката са за сметка на изпълнителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката включва доставка чрез закупуване на един брой нов неупотребяван колесен трактор, ведно с прикачен инвентар към него (предна навесна система, гребло за сняг, фадромно устройство, роторна косачка, странично изнесен надробител), за нуждите на СЗДП ДП.

Изискванията към доставяната техника са подробно описани в Техническата спецификация, неразделна част от Документацията.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: П1 - Предложен гаранционен срок на доставения колесен трактор / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: П2 - Предложен срок за доставка на предложения колесен трактор ведно с прикачения инвентар / Тежест: 10
Критерий за качество - Име: П3 - Предложен брой безплатни гаранционни обслужвания на трактора по време на целия гаранционен срок / Тежест: 10
Цена - Тежест: 60
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 300 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Предстои СЗДП ДП да подаде проектно предложение за кандидатстване по процедура BG16M1OP002-3.035 „ПОДОБРЯВАНЕ ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ГОРСКИ ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ И ПОДПОМАГАНЕ НА ЕКОСИСТЕМНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ГОРИТЕ, ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ЛЕСОВЪДСКИ ПРАКТИКИ И ЗАЛЕСЯВАНЕ“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие” на оперативна програма „Околна среда 2014-2020г."

II.2.14)Допълнителна информация

Срок на доставка на предлагания колесен трактор ведно с прикачения инвентар към него – не по-дълъг от 365 календарни дни, считано от датата на сключване на договора.

Срок на договора - изтича с изтичане на гаранционния срок на доставения колесен трактор.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1.Участниците следва да са изпълнили минимум 1 /една/ доставка с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

2. Участниците следва да разполагат със сертификати, издадени от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните стандарти.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците следва да са изпълнили минимум 1 /една/ доставка с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.

Под „идентичен или сходен предмет“ се разбират дейности по доставки на специализирана горска или земеделска техника.

При подаване на офертата съответствието с изискването се декларира в ЕЕДОП, част ІV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“.

За доказване на това изискване преди сключване на договор избрания изпълнител следва да представи: Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка.

2. 1. Участниците следва да разполагат със сертификат за внедрена система за управление, съгласно ISO 9001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки), издаден от акредитирани лица, включващ в обхвата си внос и / или доставка на селскостопанска техника.

2.2. Участниците следва да разполагат със сертификат за внедрена система за управление, съгласно ISO 14001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки), издаден от акредитирани лица, включващ в обхвата си внос и / или доставка на селскостопанска техника.

При подаване на офертата съответствието с изискванията по т.2.1. и 2.2. се декларира в ЕЕДОП, част ІV. „Критерии за подбор“, раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“.

За доказване на това изискване преди сключване на договор избрания изпълнител следва да представи копия на сертификати, издадени от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните стандарти.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Възложителят заплаща цялата дължима сума в срок от 30 (тридесет) календарни дни след доставката, приета с двустранен приемателно-предавателен протокол, и след издаване на оригинална фактура от Изпълнителя. Всички плащания се извършват в лева по банков път по сметка на изпълнителя.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 18/07/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 20/07/2022
Местно време: 10:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. За участниците не следва да са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. В случай, че участникът ще използва подизпълнители или ще се позовава на капацитета на трети лица за тях също не следва да са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.

2. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора.

Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума, под формата на банкова гаранция или застраховка, която гарантира изпълнението чрез покритие, което обезпечава отговорността на Изпълнителя.

3. Финансирането на обществената поръчка може да бъде осигурено по процедура BG16M1OP002-3.035 „ПОДОБРЯВАНЕ ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ГОРСКИ ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ И ПОДПОМАГАНЕ НА ЕКОСИСТЕМНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ГОРИТЕ, ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ЛЕСОВЪДСКИ ПРАКТИКИ И ЗАЛЕСЯВАНЕ“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие” на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, в случай на одобрение на проектно предложение след кандидатстване.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съобразно чл. 196, ал.1 от ЗОП, на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Решенията се обжалват пред Комисия за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Срокът за обжалване е 10-дневен и тече в зависимост от обжалвания акт, съобразно регламентацията в чл. 197, ал. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/06/2022