Lieferungen - 334639-2020

16/07/2020    S136

Polen-Bydgoszcz: Laborreagenzien

2020/S 136-334639

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
Nationale Identifikationsnummer: pl
Postanschrift: ul. Seminaryjna 1
Ort: Bydgoszcz
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 85-326
Land: Polen
Kontaktstelle(n): mgr Ksenia Sondej
E-Mail: zampub@kpcp.pl
Telefon: +48 523256795
Fax: +48 523256609

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.kpcp.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa odczynników laboratoryjnych – mikrobiologicznych oraz dzierżawa aparatury

Referenznummer der Bekanntmachung: 17 Z PN 20
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33696500 Laborreagenzien
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych – mikrobiologicznych oraz dzierżawa aparatury zgodnie z zał. 1-1–1-6 SIWZ.

2. Przedmiot zamówienia musi być wyrobem medycznym spełniającym wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 186), lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz.U. UE L 117 z dnia 5 maja 2017 r., str. 1 ze zm.). W przypadku pozycji w formularzach cenowych / przedmiocie zamówienia nie oznaczonych „IVD” Zamawiający nie wymaga, aby był wyrobem medycznym.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 327 850.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dzierżawa aparatu do RT PCR wraz z dostawą odczynników laboratoryjnych mikrobiologicznych

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696500 Laborreagenzien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1, Bydgoszcz, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dzierżawa aparatu do RT PCR wraz z dostawą odczynników laboratoryjnych mikrobiologicznych – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym / przedmiocie zamówienia (załącznik nr 1-1 do SIWZ) i wymaganiach dotyczących przedmiotu zamówienia – aparatu (załącznik nr 2 do SIWZ).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, tzn. prawo do:

1) jednostronnego zmniejszenia wielkości zamówienia na każdej z pozycji w obrębie danej części przedmiotu zamówienia, łącznie o maksimum 50 % wartości brutto danego pakietu w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego;

2) jednostronnego zwiększenia ilości jednej pozycji, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie danego pakietu, z zachowaniem cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym / przedmiocie zamówienia, przy czym zmiana ta nie może zwiększyć całkowitej wartości umowy.

Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cd. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia:

— cena 60 %,

— termin realizacji zamówienia (nie dotyczy dzierżawy aparatów) 40 %.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 082-193138
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Dzierżawa aparatu do RT PCR wraz z dostawą odczynników laboratoryjnych mikrobiologicznych

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/06/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Cepheid GmbH
Postanschrift: Unterlindau 29
Ort: Frankfurt am Main
NUTS-Code: DE DEUTSCHLAND
Postleitzahl: 60323
Land: Deutschland
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 330 183.25 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 355 705.50 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Termin związania ofertą 60 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert.

2. Kwota wadium dla poszczególnych pakietów została określona w pkt 16 SIWZ (www.kpcp.pl).

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7

ustawy – Prawo zamówień publicznych.

4. Do oferty w celu wstępnego wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania, należy złożyć: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt 15 SIWZ.

5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie

Internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 – przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 SIWZ.

6. Przed udzieleniem zamówienia Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie

Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego – złoży w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień złożenia następujące dokumenty:

6.1. deklaracja zgodności, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 186) lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz.U. UE L 117 z dnia 5 maja 2017 r., str. 1 ze zm.) – dla każdego oferowanego przedmiotu zamówienia.

W przypadku pozycji nie oznaczonych w formularzach cenowych / przedmiocie zamówienia „IVD” Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia, który nie jest wyrobem medycznym. W sytuacji, gdy oferowany przedmiot zamówienia nie jest wyrobem medycznym i nie posiada deklaracji zgodności, należy złożyć oświadczenie, że wymagany dokument – nie dotyczy;

6.2. oświadczenie, że Wykonawca posiada karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. UE L nr 132, str. 8 ze zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia

16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1 ze zm.) lub oświadczenie, że karty charakterystyki nie są wymagane – dla każdego oferowanego przedmiotu zamówienia;

6.3. instrukcja wykonania testu / zastosowania odczynnika, potwierdzająca wymagania zawarte w formularzu cenowym / przedmiocie zamówienia (załącznik nr od 1-1 do 1-6 do SIWZ).

7. Pozostałe dokumenty i oświadczenia jakie musi zawierać oferta Wykonawcy:

7.1. wypełniony i podpisany formularz cenowy / przedmiot zamówienia (zał. nr 1... do SIWZ);

7.2. zaakceptowane wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia – aparatu – dotyczy pakietu 1 (zał. nr 2 do SIWZ);

7.3. wypełniony i podpisany formularz oferty (zał. nr 3 do SIWZ);

7.4. dowód wniesienia wadium;

7.5. pełnomocnictwo: oryginał lub kopia uwierzytelniona notarialnie – załączyć, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

8. Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający nie zastosuje procedury odwróconej.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 24.4 SIWZ i 24.5 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej rozpatrującej odwołanie, stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020