Lieferungen - 334646-2020

16/07/2020    S136

Polska-Warszawa: Sprzęt związany z komputerami

2020/S 136-334646

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Rozwoju
Adres pocztowy: pl. Trzech Krzyży 3/5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-507
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Szymański
E-mail: zamowienia@mr.gov.pl
Tel.: +48 224119670

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.gov.pl/web/rozwoj

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa serwerowni, zakup licencji, subskrypcji, wsparcia do oprogramowania

Numer referencyjny: BDG-V.2611.3.2020.PS
II.1.2)Główny kod CPV
30230000 Sprzęt związany z komputerami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. dostawa, instalacja, konfiguracja oprogramowania i sprzętu wraz z udzieleniem gwarancji i zapewnieniem wsparcia do oprogramowania, w tym subskrypcji bezpieczeństwa;

2. przeniesienie na rzecz Zamawiającego własności sprzętu oraz wydanie Zamawiającemu sprzętu wraz z zainstalowanym oprogramowaniem.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 465 853.65 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32413100 Rutery sieciowe
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48822000 Serwery komputerowe
72591000 Rozszerzanie umów serwisowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. dostawa, instalacja, konfiguracja oprogramowania i sprzętu wraz z udzieleniem gwarancji i zapewnieniem wsparcia do oprogramowania, w tym subskrypcji bezpieczeństwa;

1.2. przeniesienie na rzecz Zamawiającego własności sprzętu oraz wydanie Zamawiającemu sprzętu wraz z zainstalowanym oprogramowaniem.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ. Po zawarciu umowy (wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ) stanowił on będzie Załącznik nr 3 do umowy.

3. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji na sprzęt na okres minimum dwóch lat, licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 10 wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Poziom świadczenia usługi gwarancji na sprzęt – SLA / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na sprzęt i wsparcia do oprogramowania / Waga: 30 %
Kryterium jakości - Nazwa: Obsada przestrzeni dyskowej / Waga: 10 %
Cena - Waga: 40 %
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Polska Cyfrowa w ramach projektu „Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu” oraz „e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce”, realizowanego w ramach II osi priorytetowej POPC (Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”).

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 040-094207
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Rozbudowa serwerowni, zakup licencji, subskrypcji, wsparcia do oprogramowania

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: IT Solution Factor Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Popularna 4/6
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-473
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 465 853.65 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 800 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Konsultacje i doradztwo w zakresie wykonanych czynności objętych przedmiotem zamówienia, odpowiadającym udostępnionej wiedzy i doświadczenia a także poprzez udział personelu w realizacji zamówienia na potrzeby jego wykonania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Dotyczy II.2.7 ogłoszenia:

— Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania zamówienia w następujących terminach:

1.1 dostawa i instalacja sprzętu oraz dostawa oprogramowania określonych w szczegółowym opisie przedmiotu umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) w terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy przez strony;

1.2 instalacja oprogramowania oraz konfiguracja sprzętu i oprogramowania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty potwierdzenia prawidłowej instalacji sprzętu protokołem przekazania sprzętu i oprogramowania, o którym mowa w § 4 ust. 9 wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ).

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie zakupowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Powyższy dokument należy zamieścić na platformie zakupowej Zamawiającego w zakładce „Korespondencja”.

3. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Wymagania dotyczące wadium zawiera rozdział 6 SIWZ zamieszczony na platformie zakupowej Zamawiającego.

5. Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian umowy w zakresie określonym w art. 144 ustawy Pzp.

7. Informację o przetwarzaniu danych osobowych zawiera rozdział 20 SIWZ zamieszczony na platformie zakupowej Zamawiającego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania:

1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/07/2020