Fournitures - 334646-2022

Submission deadline has been amended by:  353951-2022
22/06/2022    S119

Pologne-Cracovie: Produits pharmaceutiques

2022/S 119-334646

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE
Adresse postale: ul. Kopernika 36
Ville: Kraków
Code NUTS: PL213 Miasto Kraków
Code postal: 31-501
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków
Courriel: aburszczan@su.krakow.pl
Téléphone: +48 124247072
Fax: +48 124247120
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.su.krakow.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/su_krakow
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: autre adresse:
Nom officiel: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków
Adresse postale: ul. Kopernika 19
Ville: Kraków
Code NUTS: PL213 Miasto Kraków
Code postal: 31-501
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok 20A, 31-501 Kraków
Courriel: aburszczan@su.krakow.pl
Téléphone: +48 124247072
Fax: +48 124247120
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.su.krakow.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://platformazakupowa.pl/pn/su_krakow
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (DFP.271.73.2022.ADB)

Numéro de référence: DFP.271.73.2022.ADB
II.1.2)Code CPV principal
33600000 Produits pharmaceutiques
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do SWZ (arkusz cenowy). Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści SWZ, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 5 950 887.96 PLN
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

1

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL213 Miasto Kraków
Lieu principal d'exécution:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

II.2.4)Description des prestations:

1. Ipilimumabum - 120 opakowań a 10 ml

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 1 589 338.89 PLN
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

2

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL213 Miasto Kraków
Lieu principal d'exécution:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

II.2.4)Description des prestations:

1. Adalimumab - 2 800 opakowań

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 763 829.63 PLN
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

3

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL213 Miasto Kraków
Lieu principal d'exécution:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

II.2.4)Description des prestations:

1. Polatuzumabum wedotyny - 120 opakowań

2. Polatuzumabum wedotyny - 60 opakowań

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 3 597 719.44 PLN
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Dotyczy Wykonawców oferujących produkty lecznicze: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są uprawnieni do sprzedaży produktów leczniczych Zamawiającemu, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku prawo farmaceutyczne.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Reguluje wzór umowy, będący załącznikiem nr 5 do specyfikacji.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justification:

Zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia z uwagi na poniższe fakty:

Część 1: Nowy lek w programie lekowym B.10. LECZENIE PACJENTÓW Z RAKIEM NERKI (ICD-10: C64). Nowe terapie. Konieczność zabezpieczenia dostępu do leku.

Część 2. Brak Ofert w postępowaniu DFP.271.37.2022.LS. Konieczność zabezpieczenia dostępu do leku.

Część 3. Nowy lek w programie lekowym LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI ROZLANE Z DUŻYCH KOMÓREK B ORAZ INNE CHŁONIAKI B-KOMÓRKOWE (ICD-10: C83, C85). Nowe terapie. Konieczność zabezpieczenia dostępu do leku.

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 05/07/2022
Heure locale: 11:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 02/10/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 05/07/2022
Heure locale: 11:05
Lieu:

Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków, POLSKA.

Oferty należy składać za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/su_krakow

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Otwarcie ofert nie jest publiczne. Otwarcie ofert rozpocznie się po pobraniu udostępnionych przez kanał elektronicznej komunikacji plików złożonych przez wykonawców.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

W przedmiotowym postępowaniu komunikacja wykonawców z Zamawiającym będzie odbywała się przy użyciu platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/su_krakow.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy, Wykonawcę na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1 – 6 ustawy oraz art. 108 ust. 2 ustawy oraz na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

UWAGA! Zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Dodatkowo, z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

1. oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ (jednolity europejski dokument zamówienia). Oświadczenie należy sporządzić w języku polskim, w postaci elektronicznej;

2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

3. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

4. informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

5. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia podany jest w załączniku nr 3 do SWZ;

6. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 - 6 ustawy (w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ). Wzór oświadczenia podany jest w załączniku nr 4 do SWZ.

7. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnienia do sprzedaży produktów leczniczych Zamawiającemu (dotyczy Wykonawców oferujących produkty lecznicze).

Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia w odniesieniu do wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zawarty jest w SWZ.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy.

Zamawiający przewiduje możliwość uprzedniej oceny ofert, zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy. W takim przypadku Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

2. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit a.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/06/2022