Lieferungen - 334657-2020

16/07/2020    S136

Polska-Warszawa: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

2020/S 136-334657

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
Krajowy numer identyfikacyjny: 113-18-28-970
Adres pocztowy: ul. Saska 63/75
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 03-948
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Przemysław Dąbski
E-mail: rckik@rckik-warszawa.com.pl
Tel.: +48 224156000
Faks: +48 225146000
Adresy internetowe:
Główny adres: https://rckikwarszawa.ezamawiajacy.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: SP ZOZ
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego nożyków do zgrzewarki TSCD II do jałowego łączenia drenów.

Numer referencyjny: ZP/PN/09/2020
II.1.2)Główny kod CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego nożyków do zgrzewarki TSCD II do jałowego łączenia drenów.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 855 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33141000 Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

RCKIK w Wraszawie, 03-948 Warszawa, ul. Saska 63/75, magazyn główny, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego nożyków do zgrzewarki TSCD II do jałowego łączenia drenów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość najpierw dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający nie dopuszcza zamówień, o których mowa art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.

3. Zamawiający nie przewiduje wymagań określonych w art. 29 ust. 4 Pzp.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 090-214215
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZP/PN/09/2020
Nazwa:

Sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego nożyków do zgrzewarki TSCD II do jałowego łączenia drenów

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
02/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Terumo BCT Polska Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 634-23-68-551
Adres pocztowy: Hutnicza 14
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-241
Państwo: Polska
Faks: +48 327778800
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 855 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 855 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

17.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

17.2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

17.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

17.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 17.2 i 17.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

17.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

17.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/07/2020