Leveringen - 334657-2022

22/06/2022    S119

Duitsland-Karlsruhe: Aardgas

2022/S 119-334657

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: VBL. Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder AöR
Postadres: Hans-Thoma-Straße 19
Plaats: Karlsruhe
NUTS-code: DE122 Karlsruhe, Stadtkreis
Postcode: 76133
Land: Duitsland
Contactpersoon: ISPEX Consulting GmbH
E-mail: gina.wehrhoff@ispex.com
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vbl.de
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

VBL Gasausschreibung ab 2023 ff

Referentienummer: IM 10-20220002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000 Aardgas
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE122 Karlsruhe, Stadtkreis
NUTS-code: DE212 München, Kreisfreie Stadt
NUTS-code: DE300 Berlin
NUTS-code: DE600 Hamburg
NUTS-code: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
NUTS-code: DE929 Region Hannover
NUTS-code: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2023
Einde: 31/12/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Es besteht die Option auf einmalige Verlängerung der Vertragslaufzeit um ein Jahr. Weitere Einzelheiten enthalten die Vergabeunterlagen.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/07/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/06/2022