Lieferungen - 334683-2020

16/07/2020    S136

România-Arad: Fructe, legume şi produse conexe

2020/S 136-334683

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranță Arad
Număr naţional de înregistrare: 3678181
Adresă: Str. 6 Vânători f.n.
Localitate: Arad
Cod NUTS: RO421 Arad
Cod poștal: 310161
Țară: România
Persoană de contact: Romulus Vizireanu
E-mail: achizitii.parad@anp.gov.ro
Telefon: +40 257212663
Fax: +40 257280584
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.anp.gov.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare legume conform Anexei 1, caietului de sarcini și fișelor tehnice atașate

Număr de referinţă: Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: B 67892 din 24.10.2018
II.1.2)Cod CPV principal
15300000 Fructe, legume şi produse conexe
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Autoritatea contractanta Penitenciarul Arad va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare pana in a 10-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Penitenciarul Arad va incheia acordul-cadru pentru furnizare alimente pentru o perioada de 24 de luni, cu maximum cinci operatori economici, iar contractele subsecvente vor fi incheiate si derulate tot de catre Penitenciarul Arad. Contractele subsecvente se vor incheia cu operatorii economici semnatari ai acordului-cadru care au pretul cel mai scazut pentru produsele alimentare (loturile) castigate la acordul-cadru in functie de necesitati.

Informatii legate de reluarea competitiei: primul contract subsecvent si urmatoarele subsecvente incheiate in perioada de valabilitate a ofertei se vor semna fara reluarea competitiei avand in vedere art. 118 alin. (1) lit. c) din Legea 98/2016 cu ofertantul castigator dintre cei cinci semnatari ai acordului-cadru care a ofertat cel mai mic pret total pentru intreaga cantitate maxima a lotului respectiv. Atribuirea contractelor subsecvente ulterioare se va face prin reluarea competitiei.

— Elementele care fac obiectul reluarii competitiei – pretul;

— Criteriul de atribuire pentru stabilirea operatorului economic caruia ii va fi atribuit contractul subsecvent: pretul cel mai scazut.

In cazurile prevazute la art. 118 alin. (1) lit. b), autoritatea contractanta beneficiara reia competitia pe baza acelorasi termeni si conditii aplicate pentru atribuirea acordului-cadru, detaliate acolo unde este necesar si completate daca este cazul cu alti termeni si conditii prevazute in documentatia de atribuire elaborata in cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru si cu respectarea urmatoarelor reguli procedurale:

(a) Pentru fiecare contract subsecvent care urmeaza a fi atribuit, autoritatea contractanta beneficiara consulta in scris operatorii economici semnatari ai acordul-cadru respectiv care sunt capabili sa execute contractul;

(b) Autoritatea contractanta beneficiara stabileste o perioada suficienta pentru depunerea ofertelor pentru atribuirea contractului, tinand seama de elemente specifice precum complexitatea obiectului contractului si timpul necesar pentru transmiterea ofertelor;

(c) Ofertele se depun in SICAP/SEAP, in conformitate cu art. .149 alin. (2) din HG nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare;

(d) Operatorii economici au dreptul ca in procesul de reofertare sa modifice elementul care face obiectul reluarii competitiei (pretul) numai in sensul imbunatatirii acestuia si fara sa afecteze celelalte elementele/conditiile stabilite;

(e) In cazul in care, in urma reofertarii, operatorul economic clasat pe primul loc in cadrul acordului-cadru nu mai mentine si nici nu imbunatateste pretul ofertat autoritatea contractanta beneficiara va incheia contractul subsecvent cu operatorul economic clasat pe locul urmator care va mentine sau imbunatatii pretul ofertat din acordul-cadru.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 263 485.00 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Cartofi

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15300000 Fructe, legume şi produse conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO421 Arad
Locul principal de executare:

Localitate Arad, Calea 6 Vanatori f.n., judetul Arad.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord-cadru 335 800 kg; cantitate maxima acord-cadru 386 900 kg.

Cantitatea minima a celui mai mare contract subsecvent 41 975 kg; cantitatea maxima a celui mai mare contract subsecvent 48 362 kg.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 67 706,80 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ceapă

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15300000 Fructe, legume şi produse conexe
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO421 Arad
Locul principal de executare:

Localitate Arad, Calea 6 Vanatori f.n., judetul Arad.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitate minima acord-cadru 41 610 kg; cantitate maxima acord cadru 47 450 kg.

Cantitatea minima a celui mai mare contract subsecvent 5 201 kg; cantitatea maxima a celui mai mare contract subsecvent 5 931 kg.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 10 883,39 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 215-491701
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: B44577
Lot nr.: 1
Titlu:

Cartofi

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
04/06/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Doiman Com S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 6488610
Adresă: Str. Dacia nr. 149
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200047
Țară: România
E-mail: alexandrumalaescu@yahoo.com
Telefon: +40 721226655
Fax: +40 251415087
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 47 950.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 47 950.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: B25678/11.02.2019, B39856/06.05.2019
Lot nr.: 2
Titlu:

Ceapă

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
06/05/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Doiman Com S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 6488610
Adresă: Str. Dacia nr. 149
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200047
Țară: România
E-mail: alexandrumalaescu@yahoo.com
Telefon: +40 721226655
Fax: +40 251415087
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 18 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 18 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: B 24315
Lot nr.: 1
Titlu:

Cartofi

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
01/02/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Stedyan Com S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 15779023
Adresă: Str. Școlilor nr. 39
Localitate: Brăila
Cod NUTS: RO221 Brăila
Cod poștal: 6100
Țară: România
E-mail: stedyan.br@gmail.com
Telefon: +40 744535213
Fax: +40 339732804
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Doiman Com S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 6488610
Adresă: Str. Dacia nr. 149
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200047
Țară: România
E-mail: alexandrumalaescu@yahoo.com
Telefon: +40 721226655
Fax: +40 251415087
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Super Extra Pan S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 10125699
Localitate: Deva
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Cod poștal: 335900
Țară: România
E-mail: ramonalucaciu36@yahoo.com
Telefon: +40 254260736
Fax: +40 254260736
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Parhan Com S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 4491776
Adresă: Str. Principală nr. 191
Localitate: Bratca
Cod NUTS: RO111 Bihor
Cod poștal: 417080
Țară: România
E-mail: parhancom@yahoo.com
Telefon: +40 722465954
Fax: +40 259353643
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 541 660.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 460 411.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 541 660.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: B 24317
Lot nr.: 2
Titlu:

Ceapă

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
01/02/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Doiman Com S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 6488610
Adresă: Str. Dacia nr. 149
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200047
Țară: România
E-mail: alexandrumalaescu@yahoo.com
Telefon: +40 721226655
Fax: +40 251415087
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Parhan Com S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 4491776
Adresă: Str. Principală nr. 191
Localitate: Bratca
Cod NUTS: RO111 Bihor
Cod poștal: 417080
Țară: România
E-mail: parhancom@yahoo.com
Telefon: +40 722465954
Fax: +40 259353643
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Stedyan Com S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 15779023
Adresă: Str. Școlilor nr. 39
Localitate: Brăila
Cod NUTS: RO221 Brăila
Cod poștal: 6100
Țară: România
E-mail: stedyan.br@gmail.com
Telefon: +40 744535213
Fax: +40 339732804
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 87 070.75 RON
Oferta cea mai scăzută: 86 359.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 86 833.50 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: B69259
Lot nr.: 1
Titlu:

Cartofi

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
04/11/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Super Extra Pan S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 10125699
Adresă: Bulevardul 22 Decembrie nr. 22
Localitate: Deva
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Țară: România
E-mail: ramonalucaciu36@yahoo.com
Telefon: +40 254260736
Fax: +40 254260736
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 47 600.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 47 600.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: B70603
Lot nr.: 2
Titlu:

Ceapă

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
11/11/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Parhan Com S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 4491776
Adresă: Str. Principală nr. 191
Localitate: Bratca
Cod NUTS: RO111 Bihor
Cod poștal: 417080
Țară: România
E-mail: parhancom@yahoo.com
Telefon: +40 722465954
Fax: +40 259353643
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 5 600.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 5 600.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: B23254
Lot nr.: 2
Titlu:

Ceapă

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/01/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Doiman Com S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 6488610
Adresă: Str. Dacia nr. 149
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200047
Țară: România
E-mail: alexandrumalaescu@yahoo.com
Telefon: +40 721226655
Fax: +40 251415087
Adresă internet: www.doimancom.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 800.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 800.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: B26496
Lot nr.: 2
Titlu:

Ceapă

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
10/02/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Doiman Com S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 6488610
Adresă: Str. Dacia nr. 149
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200047
Țară: România
E-mail: alexandrumalaescu@yahoo.com
Telefon: +40 721226655
Fax: +40 251415087
Adresă internet: www.doimancom.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 19 800.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 19 800.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: B26498
Lot nr.: 1
Titlu:

Cartofi

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
10/02/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Super Extra Pan S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 10125699
Adresă: Bulevardul 22 Decembrie nr. 22
Localitate: Deva
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Țară: România
E-mail: ramonalucaciu36@yahoo.com
Telefon: +40 254260736
Fax: +40 254260736
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 94 400.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 94 400.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: B68440
Lot nr.: 2
Titlu:

Ceapă

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
30/10/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Doiman Com S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 6488610
Adresă: Str. Dacia nr. 149
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200047
Țară: România
E-mail: alexandrumalaescu@yahoo.com
Telefon: +40 721226655
Fax: +40 251415087
Adresă internet: www.doimancom.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 800.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 800.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: B65230
Lot nr.: 1
Titlu:

Cartofi

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
11/10/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Doiman Com S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 6488610
Adresă: Str. Dacia nr. 149
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 200047
Țară: România
E-mail: alexandrumalaescu@yahoo.com
Telefon: +40 721226655
Fax: +40 251415087
Adresă internet: www.doimancom.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 15 070.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 15 070.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: B63606
Lot nr.: 1
Titlu:

Cartofi

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/10/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Super Extra Pan S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 10125699
Adresă: Bulevardul 22 Decembrie nr. 22
Localitate: Deva
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Țară: România
E-mail: ramonalucaciu36@yahoo.com
Telefon: +40 254260736
Fax: +40 254260736
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 4 165.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 4 165.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: B50475
Lot nr.: 1
Titlu:

Cartofi

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
25/06/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Super Extra Pan S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 10125699
Adresă: Bulevardul 22 Decembrie nr. 22
Localitate: Deva
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Țară: România
E-mail: ramonalucaciu36@yahoo.com
Telefon: +40 254260736
Fax: +40 254260736
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 7 300.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 7 300.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Compartimentul juridic
Adresă: Calea 6 Vânători f.n.
Localitate: Arad
Cod poștal: 310161
Țară: România
E-mail: adrian.tornean@anp.gov.ro
Telefon: +4 0740114238
Adresă internet: http://www.anp.gov.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
15/07/2020