Fournitures - 334685-2022

22/06/2022    S119

Finlande-Vantaa: Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

2022/S 119-334685

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Numéro national d'identification: 1567535-0
Adresse postale: Uutistie 3 (PL 441, 00029 HUS)
Ville: Vantaa
Code NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa
Code postal: 01770
Pays: Finlande
Courriel: kilpailutus.laboratorio@hus.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.hus.fi
I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Numéro national d'identification: 0725901-5
Adresse postale: Kotkantie 41
Ville: Kotka
Code NUTS: FI1C4 Kymenlaakso
Code postal: 48210
Pays: Finlande
Courriel: kirjaamo@kymsote.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.kymsote.fi/
I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=395930&tpk=2c38c41b-643c-4611-813b-04d5e9de830e
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=395930&tpk=2c38c41b-643c-4611-813b-04d5e9de830e
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

GBS tutkimuksen kokonaisratkaisu

Numéro de référence: HUS 051-2022
II.1.2)Code CPV principal
33000000 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Hankinnan kohteena ovat vieritestaukseen soveltuvat nukleiinihappomenetelmää käyttävät täysautomaattiset laitteistot, joilla näytteestä osoitetaan B-ryhmän streptokokki. Kyse on kokonaisratkaisun hankkimisesta, jolloin valittavan toimittajan vastuulla on toimittaa itse laitteen ja siihen kuuluvien ohjelmistojen lisäksi kaikki testien tekemiseen tarvittavat oheiset laitteet, välineet ja pientarvikkeet. Toimittaja vastaa myös laitteiden huollosta ja ylläpidosta. Hankinta tehdään käyttökorvausperiaatteella maksaen toimittajalle tehdyistä testeistä. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei HUS osta laitteistoja, vaan niiden omistusoikeus säilyy toimittajalla koko sopimusajan.

Testejä tehdään viidessä toimipaikassa HUSin ja Kymsoten alueella yhteensä noin 18 600:lle synnyttäjälle vuodessa. Osassa toimipaikoista tarvitaan enemmän testikapasiteettia kuin toisissa, koska testimäärät eivät jakaudu toimipaikkojen kesken tasaisesti.

Hankinnan sopimuskausi on määräaikainen kolme (3) vuotta, minkä jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33124000 Équipements et matériels de diagnostic et de radiodiagnostic
33696500 Réactifs de laboratoire
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FI Suomi / Finland
II.2.4)Description des prestations:

Ks. kohta II.1.4.

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 36
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

Hankinnan määräaikainen sopimuskausi on kolme (3) vuotta. Määräaikaisen sopimuskauden jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Hankintayksikkö voi optiona hankkia tarjouskilpailun voittajalta vähimmäisvaatimusta laajemman teknisen huollon, mikäli tämä on tarjouksessaan tarjonnut optiokohdetta.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Vaatimuksena on, että tarjoaja on sijoittumismaassaan rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Tilaaja voi tarkistaa rekisteröitymistiedot.

Tämä vaatimus koskee myös alihankkijaa, jonka voimavaroihin tarjoaja vetoaa, sekä kaikkia ryhmittymän jäseniä.

III.1.2)Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 04/08/2022
Heure locale: 16:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
finnois
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 04/08/2022
Heure locale: 16:05
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Tarjousten avaamisen ajankohta on alustava.

Tarjousten avaamistilaisuus ei ole julkinen.

Tarjouspyynnössä ilmoitetut kellonajat ovat Suomen aikoja.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Markkinaoikeus
Adresse postale: Sörnäistenkatu 1
Ville: Helsinki
Code postal: 00580
Pays: Finlande
Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi
Téléphone: +358 295643300
Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/06/2022