Fournitures - 334692-2022

22/06/2022    S119

Pologne-Varsovie: Respirateurs médicaux

2022/S 119-334692

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"
Numéro national d'identification: NIP: 9521143675
Adresse postale: Al. Dzieci Polskich 20
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 04-730
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Aneta Krzemińska
Courriel: zamowienia.publiczne@ipczd.pl
Téléphone: +48 228151033
Fax: +48 228151015
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.czd.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://ipczd.ezamawiajacy.pl
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://ipczd.ezamawiajacy.pl
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

ZP/CZD/086/22 Dostawa osprzętu do aparatów medycznych - 5 pakietów

Numéro de référence: ZP/CZD/086/22
II.1.2)Code CPV principal
33157400 Respirateurs médicaux
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Dostawa osprzętu do aparatów medycznych - 5 pakietów na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy w ilościach wynikających z bieżących potrzeb i w terminach wynikających z zawartej umowy.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Pakiet nr 1 - osprzęt kompatybilny do nawilżaczy Fischer&Paykel

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33157400 Respirateurs médicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description des prestations:

1. ADAPTER ELEKTRYCZNY 900MR806 lub równoważny

2. ADAPTER ELEKTRYCZNY DO DRENÓW PODWÓJNIE PODGRZEWANYCH 900MR805 lub równoważny

3. ADAPTER ELEKTRYCZNY DO DRENÓW WIELORAZOWEGO UŻYTKU 900MR858 lub równoważny

4. ADAPTER Z GNIAZDKIEM DO CZUJNIKA TEMPERATURY 900MR156 lub równoważny (

5. ADAPTER Z GNIAZDKIEM DO CZUJNIKA TEMPERATURY DLA DOROSŁYCH 900MR532 lub równowazny

6. CZUJNIK TEMPERATURY 900MR868 lub równoważny

7. CZUJNIK TEMPERATURY 900MR860 lub równoważny

8. Komora nawilżacza wielorazowego użytku dla noworodków MR 340 lub równoważna

9. Komora nawilżacza wielorazowego użytku dla dorosłych MR370 lub równoważna

10. ŁĄCZNIK DO TLENOTERAPII BIERNEJ 900 MR159 lub równoważny

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Wykonawca składając ofertę składa przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie równoważności - katalog z opisem i/lub foldery potwierdzające zgodność zaoferowanych produktów z opisanymi w formularzu cenowym parametrami i cechami użytkowymi przedmiotu zamówienia oraz instrukcję obsługi lub inny dokument potwierdzający kompatybilność z wymienionymi w formularzu cenowym urządzeniami.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Pakiet nr 2 - osprzęt kompatybilny z aparatem AIRVO2 prod. Fisher&Paykel (urzadzenie na gwarancji)

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33157400 Respirateurs médicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description des prestations:

1. Filtr powietrza lub równoważny

2. Gąbka do czyszczenia, na patyku lub równoważna

3. Kaniula donosowa Optiflow Junior 2 do terapii wysokoprzepływowej lub równoważna

4. Kaniula donosowa Optiflow Junior 2 do terapii wysokoprzepływowej lub równoważne

5. Kaniula donosowa Optiflow+ L lub równowazna do nosowej wentylacji wysokoprzepływowej dla dorosłych

6. Kaniula donosowa Optiflow+ M lub równowazna do nosowej wentylacji wysokoprzepływowej dla dorosłych

7. Kaniula donosowa Optiflow+ S lub równowazna do nosowej wentylacji wysokoprzepływowej dla dorosłych

8. Pokrowiec do sterylnego przechowywania zdezynfekowanego urządzenia lub równoważny

9. Zestaw do dezynfekcji aparatu lub równoważny

10. Zestaw zawierający rurę i komorę AirSpiral lub równoważny

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Wykonawca składając ofertę składa przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie równoważności - katalog z opisem i/lub foldery potwierdzające zgodność zaoferowanych produktów z opisanymi w formularzu cenowym parametrami i cechami użytkowymi przedmiotu zamówienia oraz instrukcję obsługi lub inny dokument potwierdzający kompatybilność z wymienionymi w formularzu cenowym urządzeniami.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Pakiet nr 3 - osprzęt kompatybilny do respiratorów Servo-i

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33157400 Respirateurs médicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description des prestations:

1. NEBULIZATOR 66478410 lub równoważny

2. servo i ŁĄCZNIK DO RUR 10-15MM lub równoważny

3. servo i KOŃCÓWKA KASETY WYDECHOWEJ ŁĄCZĄCA RURY ODDECHOWE lub równoważna

4. servo i MEMBRANA DO KASETY WYDECHOWEJ (1 op. 10 szt.) lub równoważna

5. servo PŁUCKO TESTOWE lub równoważne

6. servo300i FILTR BAKTERYJNY SERVO DUO GARD 1OP.=60 SZT. lub równoważne

7. servo300i ŁĄCZNIK DO RUR 22-10MM lub równoważne

8. servo300i PŁUCKO TESTOWE lub równoważne

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Wykonawca składając ofertę składa przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie równoważności - katalog z opisem i/lub foldery potwierdzające zgodność zaoferowanych produktów z opisanymi w formularzu cenowym parametrami i cechami użytkowymi przedmiotu zamówienia oraz instrukcję obsługi lub inny dokument potwierdzający kompatybilność z wymienionymi w formularzu cenowym urządzeniami.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Pakiet nr 4 osprzęt do aparatów MAQUET Flow-i

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33157400 Respirateurs médicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description des prestations:

1. FLOW i/s filtr przeciwpyłowy lub równoważny

2. FLOW i/s linia próbkująca do gazów lub równoważna

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Wykonawca składając ofertę składa przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie równoważności - katalog z opisem i/lub foldery potwierdzające zgodność zaoferowanych produktów z opisanymi w formularzu cenowym parametrami i cechami użytkowymi przedmiotu zamówienia oraz instrukcję obsługi lub inny dokument potwierdzający kompatybilność z wymienionymi w formularzu cenowym urządzeniami.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Pakiet nr 5 - osprzęt do resuscytatorów Ambu

Lot nº: 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33157400 Respirateurs médicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
Lieu principal d'exécution:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Description des prestations:

1. Kompletny zawór pacjenta z pojedynczą membraną, obracanym złączem i zaworem bezpieczeństwa 40cmH20, kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego workami samorozrężapnymi Ambu MARK IV Baby, Ambu Oval/Oval Plus dla dzieci i noworodków lub równoważny

2. Kompletny zawór pacjenta z pojedynczą membraną, obracanym złączem i zaworem bezpieczeństwa 40cmH20, kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego workami samorozrężapnymi: Ambu Oval/Oval Plus dla dorosłych lub równoważny

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Wykonawca składając ofertę składa przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie równoważności - katalog z opisem i/lub foldery potwierdzające zgodność zaoferowanych produktów z opisanymi w formularzu cenowym parametrami i cechami użytkowymi przedmiotu zamówienia oraz instrukcję obsługi lub inny dokument potwierdzający kompatybilność z wymienionymi w formularzu cenowym urządzeniami.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Zamawiający nie określa tego warunku

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zamawiający nie określa tego warunku

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zamawiający nie określa tego warunku

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy wg zał. nr 2 do SWZ

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 18/07/2022
Heure locale: 08:30
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 15/10/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 18/07/2022
Heure locale: 09:00
Lieu:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu platformy https://ipczd.ezamawiajacy.pl

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp;

1.2 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

1.3 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuacje na Ukrainie

2.Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia wymaganych do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:

2.1.informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust 1 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

2.2.oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg zał. nr 6 do SWZ – dotyczy pakietu nr…..,

2.3.oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy, oraz Rozdziale XV pkt. 1.5 SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania – wg zał. nr 7 do SWZ.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt I.1. składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w art. 108 ust 1 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp.

3.Wykonawca składając ofertę składa:

3.1 Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia

Oświadczenia JEDZ podmiotów składających ofertę wspólnie, muszą mieć postać elektroniczną, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 57 ustawy Pzp

3.2 Formularz ofertowy

3.3 formularz cenowy dla oferowanych pakietów

3.4 przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie równoważności

3.5 Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuacje na Ukrainie

4. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy (Marketplanet)https://ipczd.ezamawiajacy.pl Nr sprawy ZP/CZD/086/22

5. Zamawiający przewiduje uzupełnienie pśd w trybie art. 107 ust 2 ustawy Pzp w przypadku gdy wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne. Zakres uzup: art. 107 ust. 2 ustawy Pzp przewiduje, że uzupełnieniu mogą podlegać wyłącznie niezłożone lub złożone, ale niekompletne przedmiotowe środki dowodowe. Zamawiający będzie wymagał uzupełniania wyłącznie poprzez:

1) złożenie przedmiotowego środka dowodowego, który nie został złożony,

2) uzupełnienie części złożonego dokumentu o brakującą (niezłożoną) część.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: KIO
Adresse postale: Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: https://www:uzp.gov.pl
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: zgodnie z pkt VI.4.1) ogłoszenia
Ville: Warszawa
Pays: Pologne
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się̨ do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX (Środki ochrony prawnej) ustawy Pzp z dn. 11.09.2019r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.)

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: zgodnie z pkt VI.4.1) ogłoszenia
Ville: Warszawa
Pays: Pologne
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/06/2022