Lieferungen - 334709-2020

16/07/2020    S136

България-Благоевград: Машини за текстообработка

2020/S 136-334709

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Югозападен университет „Неофит Рилски“
Национален регистрационен номер: 000017149
Пощенски адрес: ул. „Иван Михайлов“ № 66
Град: Благоевград
код NUTS: BG413 Благоевград
Пощенски код: 2700
Държава: България
Лице за контакт: Камелия Илиева
Електронна поща: op@swu.bg
Телефон: +359 73885501
Факс: +359 73885516

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.swu.bg

Адрес на профила на купувача: https://op.swu.bg/proc/8-procedure-articles/108-00285-2020-0006

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на професионално устройство за сканиране, включително обучение на персонал за работа с устройството

II.1.2)Основен CPV код
30110000 Машини за текстообработка
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка и инсталиране на 1 брой професионално устройство за сканиране за обслужване на дейностите в ЮЗУ „Неофит Рилски“, включително пускането му в експлоатация и обучение на персонал за работа с устройството.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 14 641.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413 Благоевград
Основно място на изпълнение:

ЮЗУ „Неофит Рилски“ — Благоевград, ректорат, Университетска библиотека, ул. „Иван Михайлов“ № 66

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на 1 брой професионален скенер, включително обучение на персонал за работа с него.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 094-223945
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: Ю5-536
Наименование:

Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на професионално устройство за сканиране, включително обучение на персонал за работа с устройството

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
14/07/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Кантек“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 131179591
Пощенски адрес: бул. „Никола Петков“ № 81
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1619
Държава: България
Електронна поща: HGolov@Cantek.bg
Телефон: +359 70042555
Факс: +359 29604606

Интернет адрес: https://www.cantek.bg/

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 19 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 14 641.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/07/2020