Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 334721-2022

22/06/2022    S119

România-București: Motorină

2022/S 119-334721

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: JUDETUL ILFOV - CONSILIUL JUDETEAN
Număr naţional de înregistrare: 4192545
Adresă: Strada: ERNEST JUVARA , nr. 3-5
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010446
Țară: România
Persoană de contact: Calinoiu Constantin
E-mail: cjilfov@cjilfov.ro
Telefon: +40 2127534/2125693
Fax: +40 2127534/2125699
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cjilfov.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100148468
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziția de combustibili (benzină și motorină) pe bază de bonuri valorice și carduri pentru autovehiculele și utilajele din parcul auto al Consiliului Județean Ilfov și al unităților subordonate

Număr de referinţă: 4192545_2021_PAAPD1316716
II.1.2)Cod CPV principal
09134200 Motorină
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

„Achiziția de combustibili (benzină și motorină) pe bază de bonuri valorice și carduri pentru autovehiculele și utilajele din parcul auto al Consiliului Județean Ilfov și al unităților subordonate”,

Achiziția de carburanți pentru consumul propriu al Consiliului Județean Ilfov și al unităților subordonate respectiv, Serviciului de Întreținere Drumuri Județene, Centrului Militar Județean Ilfov, Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov - Grupul de Intervenție nr. 4 Otopeni, Compartimentului Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Ilfov.

În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016,cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de maxim 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare termenul limită în care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare este în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă menționează că va răspunde la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul limită stabilit în Anunțul de participare.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 8 372 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
09132100 Benzină fără plumb
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO32 Bucureşti-Ilfov
Locul principal de executare:

Județul Ilfov și Municipiul București

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

„Achiziția de combustibili (benzină și motorină) pe bază de bonuri valorice și carduri pentru autovehiculele și utilajele din parcul auto al Consiliului Județean Ilfov și al unităților subordonate”,

Achiziția de carburanți pentru consumul propriu al Consiliului Județean Ilfov și al unităților subordonate respectiv, Serviciului de Întreținere Drumuri Județene, Centrului Militar Județean Ilfov, Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov - Grupul de Intervenție nr. 4 Otopeni, Compartimentului Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Ilfov.

Valoarea totală estimată: 8.372.000,00Moneda RON

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului-cadru: 7.252.000,00 lei fără T.V.A.

Valoarea estimată a celui mai mic contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului-cadru: 1.120.000,00 lei fără T.V.A.

Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru - cantități minime 448.000,00 litri, cantități maxime 837.200,00 litri.

Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: cantități minime 112.000,00 litri, cantități maxime 725.200,00 litri.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Politica de responsabilitate socială/de mediu/sănătate în raport cu efectele produselor furnizate (Prs) / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

NOTĂ GENERALĂ: Potrivit art. 193 din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă acceptă la momentul depunerii ofertelor DUAE (Document Unic de Achiziție European), ca dovadă preliminară, în locul documentelor solicitate în vederea demonstrării tuturor cerințelor de calificare.

Documentul Unic de Achiziții Europene (DUAE) aferent procedurii de atribuire va fi configurat de către autoritatea contractantă direct în SEAP la definirea documentației de atribuire, în secțiunea „Criterii DUAE”, conform criteriilor de calificare și selecție stabilite. DUAE aferent procedurii de atribuire va fi completat de către operatorii economici direct în SEAP, după autentificare, ținând cont de calitatea în care aceștia participă la prezenta procedură de atribuire, respectiv de ofertant unic / asociere (lider / ofertant asociat) / subcontractant / terț susținător (conform Ghidului de utilizare DUAE ofertant publicat de către Agenția pentru Agenda Digitală a României). Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documente justificative actualizate, prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare asumate prin DUAE.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit în urma aplicării criteriului de atribuire.

Autoritatea contractantă exclude un operator economic în orice moment al procedurii de atribuire în care ia la cunoștință că operatorul economic se află, având în vedere acțiunile sau inacțiunile săvârșite înainte sau în cursul procedurii, în una dintre situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, de natură să atragă excluderea din procedura de atribuire.

Documentele prezentate în altă limbă decât limba română vor fi însoțite doar de traducerea autorizată în limba română.

Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerințelor:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit în urma aplicării criteriului de atribuire.

Cerința nr. 1

Cazier judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv – în vederea demonstrării neîncadrării în prevederile art.164 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare (ofertant sau după caz, ofertant asociat, terț susținător, subcontractant declarat).

Cerința nr. 2

Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante - conform prevederilor art.165 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

- Certificatul privind impozitele și taxele locale eliberat de Direcția de Impozite și taxe locale, valabil la momentul prezentării.

- Certificatul de atestare fiscală eliberat de Administrația Finanțelor Publice pentru obligațiile de plată către buget, valabil la momentul prezentării.

Nota 1: Persoanele juridice/fizice străine, ce doresc a participa la procedură, vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autorități competente din țara în care aceștia sunt rezidenți, valabile la momentul prezentării.

Nota 2: Certificatul privind impozitele și taxele locale se va prezenta pentru sediul principal, valabil la momentul prezentării.

Pentru sediile secundare/punctele de lucru va fi prezentată o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate.

După caz, se vor prezenta documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Cerința nr. 3

Ofertantul sau după caz, ofertantul asociat, terțul susținător, subcontractantul declarat nu trebuie să se încadreze în situațiile prevăzute de art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Până la data limită de depunere a ofertelor se va prezenta D.U.A.E. conținând Declarația privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Cerința nr. 4

Declarație conform art. 58 privind neîncadrarea în prevederile art. 60, lit. d) şi e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitate de îndeplinire: Declarație pe proprie răspundere, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al ofertantului - Formularul nr. 2, se prezintă odată cu DUAE (Documentul Unic de Achiziție European) completat.

Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/ofertantul asociat/terțul susținător, subcontractant, după caz.

În acest sens, ofertantul, ofertantul asociat, terțul susținător și subcontractantul nu trebuie să se afle în conflict de interese cu următoarele persoane cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante:

1. THUMA HUBERT PETRU ȘTEFAN - Președinte - Consiliul Județean Ilfov

2. RĂDULESCU ȘTEFAN - Vicepreședinte - Consiliul Județean Ilfov

3. VOICU VINCENȚIU - Vicepreședinte - Consiliul Județean Ilfov

4. TRANDAFIR MONICA - Secretar General al Județului Ilfov

5. TOADER MIHAELA-VIRGINIA - Administrator public

6. IACOBUȘ DORU MARIUS - Director Cabinet

7. DRĂGUȘANU GINA - Șef Serviciu - Serviciul Audit Public Intern

8. POP FRANCO - Șef Serviciu - Serviciul Resurse Umane, Evaluare și Formare Profesională

9. MARTINESCU ANDREEA - Director Executiv - Direcția Juridica și Administrație Publică Locală

10. SULIMAN IRINA - Director Executiv Adjunct - Direcția Juridica și Administrație Publică Locală

11. COMAN ADRIANA JENICA - Șef serviciu - Serviciul Juridic - Contencios, Avizare Legalitate Acte

12. VLĂDUŢESCU IONICA - Șef serviciu - Serviciul Relații cu Publicul și Secretariat Autoritate Teritorială

13. CÂRCIUMĂRESCU ALINA IOANA - Șef Serviciu - Serviciul Disciplina în Construcții

14. MARIN HORAȚIU - Șef Serviciu Urbanism și Amenajarea Teritoriului

15. VOICU RAMONA - Șef Serviciu - Serviciul Avizări și Autorizări

16. COSTEA BOGDAN - Director Executiv - Direcția Economică

17. PĂDURE MARILENA - Director Executiv Adjunct - Direcția Economică

18. PETRESCU JANA - EUGENIA - Șef serviciu - Serviciul Contabilitate Salarizare

19. VAIDA ANDREI CĂLIN - Șef Birou - Biroul Contabilitate

20. TĂBĂCARU FLORICA - Șef Serviciu - Serviciul Buget, Venituri și Cheltuieli

21. GHINEA MARIUS CĂTĂLIN - Șef Serviciu - Serviciul Administrativ și Întreținere

22. VOICU ION - Șef Birou - Biroul Întreținere Parc Auto

23. CĂLINOIU CONSTANTIN - Director General-Direcția Generală de Investiții și Administrare Drumuri Județene

24. TATU ALEXANDRA - Director Executiv Adjunct - Direcția de Investiții

25. RACOVIȚĂ NICOLETA - Director Executiv Adjunct - Direcția de Investiții

26. BĂȚĂGUI LIVIU - STELIAN - Șef Serviciu - Serviciul Administrare Drumuri Județene

27. CHELU GEORGETA - Șef Serviciu - Serviciul Achiziții Publice

28. ȚÎNCĂ MARIUS - Șef Serviciu - Serviciul Transporturi și Monitorizare Rutiera

29. RADU MARIOARA - Șef serviciu - Serviciul Întreținere Drumuri Județene

30. BIŢĂ NICULAE - Șef Birou - Biroul Monitorizare Contracte Asociere

31. BRĂILEANU DANIELA - Șef Birou - Biroul Sănătate și Asistență Socială

32. ANGHEL - PERSON ILEANA VIRGINIA - Director Executiv - Direcția Coordonare UAT-uri

33. CIOBANU - OPRESCU OLIVIA ANA - Arhitect Șef

34. ALDEA GABRIELA - Șef Serviciu - Serviciul Cooperare Internă și Internațională

35. DRAGOMIR ONORIU GABRIEL - Șef Serviciu - Serviciul Cooperare Coordonare UAT-uri

36. GALEȘ LAURENȚIU-GABRIEL - Șef Birou - Biroul Patrimoniu

37. NISTOR CALIU CRISTINA - Șef Birou - Biroul Relații cu Mass Media

38. UDREA LAURENȚIU DANIEL - Șef Birou - Biroul Suport IT

39. ANGHELUȘ IULIAN-CONSTANTIN - Șef Serviciu - Serviciul Implementare a Sistemului Smart County

40. VIȘANU IULIAN - Șef Serviciu - Serviciul Managementul Mediului

41. MIHAI ANDREI ROBERT - Director general - Direcția Generală Management Programe de Dezvoltare

42. CONSTANTIN ADRIANA - Șef Birou - Biroul Resurse Umane

43. BOGASIEVICI GEORGIANA - Șef Birou - Biroul Protocol

44. TUDORA HILDE - ANDRADA - ȘTEFANIA - Șef Birou - Biroul Protecția Animalelor

45. COJOCARU DORINA MARIA - Director Executiv - Direcția Administrativă și Protocol

46. FECHETE TIBERIU-ALEXANDRU - Șef Serviciu Inovare, Tehnologie, Servicii Sociale

47. TURBATU ANA-MARIA - Șef Serviciu - Serviciul Mobilitate, Infrastructură

48. NEGRILĂ IOANA-CRISTINA - Șef Serviciu - Serviciul Relații cu Mass Media, Informare și Identitate Vizuală

49. TREVELEANU LAURA-LILIANA - Șef Birou - Biroul Informare și Identitate Vizuală

50. IDITA ANAMARIA - RAMONA - Șef Serviciu Lucrări Publice–funcție publică locală

51. COȘBUC SORINA ELENA - Director Executiv - Direcția Comunicare și Mass Media

52. DUMITRACHE IOANA - MIRABELA - Șef Birou - Biroul Coordonare Administrație Publică Locală

53. MOISE NICULAE-DANIEL ... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul va face dovada că în ultimii 3 (trei) ani raportați la termenul limită de depunere a ofertelor a furnizat produse similare, la nivelul unuia sau mai multor contracte în valoare cumulată de cel puțin 7.252.000,00 lei fără T.V.A.Prin produse similare se înțelege acele produse care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:a) sunt destinate unor utilizări identice sau similare;b) fac parte din gama normală de produse care sunt furnizate/comercializate de către operatori economici cu activitate constantă în sectorul respectiv.De exemplu: benzină, motorină, uleiuri minerale, orice alte produse petroliere și sau carburanți lichizi cu multiple destinații de utilizare.Ultimii 3 ani se calculează retroactiv de la data - limită a depunerii ofertelor iar în cazul decalării termenului de depunere al ofertelor, perioada pentru care se solicită experiența similară se va extinde corespunzător (cu zilele de decalare).

Proportia de subcontractareDeclarații privind partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanți și specializarea acestora.Ofertantul a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare are obligația de a prezenta contractul/contractele încheiate cu subcontractantul/subcontractanții nominalizați în oferta, înainte de semnarea contractului de achiziție publică.Subcontractanții declarați în ofertă nu pot fi schimbați pe parcursul derulării Acordului-cadru decât cu acordul Autorității contractante.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ofertantul/terțul susținător va prezenta, ca dovadă preliminară DUAE completat cu informații relevante care să demonstreze realizarea plafoanelor valorice / cantitative, respectiv:- numărul, data și denumirea contractului invocat drept experiență similară;- beneficiarul acestuia și datele sale de contact;- valoarea fără T.V.A. a contractului invocat drept experiență similară;- data și numărul documentului de recepție;Documentele justificative care probează îndeplinirea experienței similare asumate prin completarea DUAE ce urmează a fi prezentate, se vor solicita de către autoritatea contractantă, numai ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit în urma aplicării criteriului de atribuire. Pentru susținerea celor menționate în DUAE (Documentul Unic de Achiziție European), în vederea demonstrării experienței similare, ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar, i se va solicita prezentarea de documente prin care se confirmă experiența similară, respectiv certificate / documente / recomandări / procese verbale de recepție, emise sau contrasemnate de către autoritatea sau clientul beneficiar în conformitate cu art. 179 lit. (b), care să ateste faptul că produsele au fost furnizate în conformitate cu obligațiile contractuale și din care să reiasă următoarele informații: beneficiar (indiferent dacă acesta este autoritate contractantă sau client privat), obiectul contractului, perioada de furnizare, valoarea finală efectiv furnizată. În cazul în care ofertantul își demonstrează experiența similară invocând susținerea de către o alta persoană, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea prin prezentarea unui angajament ferm (Formular nr. 3 și Anexa nr. 1 la acesta), al persoanei respective. Persoana care asigură îndeplinirea cerinței nu trebuie să se afle în situațiile prevăzute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările si completările ulterioare.Angajamentul terțului susținător (împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora) se prezintă odată cu DUAE.Documentele justificative care probează cele asumate în angajamente vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit în urma aplicării criteriului de atribuire. Echivalenta lei/valută se va efectua la cursul mediu anual comunicat de BNR, pentru fiecare an în parte.

Acordul/acordurile de subcontractare se vor prezenta odată cu DUAE.În situația subcontractării, DUAE (Documentul Unic de Achiziție European) va include și informații privind categoriile de activități din contract pe care intenționează să le subcontracteze, precum şi procentul sau valoarea aferentă activităților indicate în ofertă ca fiind realizate de către subcontractanți, cu modificările și completările ulterioare și va avea anexat acordul de subcontractare (se utilizează Formularul nr. 7). Subcontractanții pe ale căror capacități se bazează ofertantul, trebuie să completeze DUAE separat.Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit în urma aplicării criteriului de atribuire.De asemenea, ofertantul va preciza pentru partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanți, informații și documente relevante referitoare la capacitatea tehnică și profesională a acestora, cu privire la partea/părțile din contract pe care aceștia urmează să o/le îndeplinească efectiv, conform art. 174 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 25/07/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 25/11/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 25/07/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent.

2. Cu privire la factorul de evaluare Componenta financiară - Prețul ofertei:

Prețul ofertei = Prețul la pompă (Pqm/b) - Discount acordat (Pd) – 90 puncte;

Pentru compararea ofertelor va fi luat în considerare un preț mediu respectiv prețul de vânzare cu amănuntul în stațiile de distribuție ale operatorului economic la nivel național afișat cu 10 (zece) zile calendaristice înainte de data limită de depunere a ofertelor, exclusiv T.V.A., din care va fi scăzut discountul acordat exprimat în procente (%).

Compararea componentei financiare se va face prin însumarea valorilor maxime totale de benzină și motorină ale acordului-cadru X (înmulțit cu) prețul de referință, din care va fi scăzut discountul acordat exprimat în procente (%), exclusiv TVA conform următoarei formule:

PO = [(Pqm - Dm) x 586.040,00 litri motorină] + [(Pqb -Db) x 251.160,00 litri benzină]

unde

PO – prețul componentei financiare a ofertei exprimat în lei pentru cantitatea totală maximă estimată de combustibil care face obiectul acordului-cadru,

Pqm – prețul la pompă /lei/litru/motorină, fără TVA valabil la nivel național cu 10 (zece) zile calendaristice înainte de data limită de data limită de depunere a ofertelor,

Pqb – prețul la pompă /lei/litru/benzină, fără TVA valabil la nivel național cu 10 (zece) zile calendaristice înainte de data limită de data limită de depunere a ofertelor,

Dm – discount motorină,

Db – discount benzină.

Ofertantul va oferta în mod obligatoriu toate produsele. Oferta incompletă va fi considerată neconformă şi în consecință respinsă. Toate prețurile vor fi calculate cu 2 (două) zecimale, exclusiv T.V.A.

Discountul va fi exprimat în procent (%) fără zecimale și va fi scăzut din prețul la pompă /lei/litru/motorină/benzină, fără TVA, valabil la nivel național cu 10 (zece) zile calendaristice înainte de data limită de depunere a ofertelor.

3. Descriere criteriu: Componenta tehnică a ofertei - factor de evaluare

Susținerea a cel puțin unui proiect social/ sănătate sau a unui proiect care să contribuie la protecția mediului sau în sectorul de sănătate pe teritoriul UE. În cadrul acestui factor de evaluare se punctează valoarea pe care ofertantul o va aloca pentru implementarea pe durata primului contract subsecvent a cel puțin unui proiect care să aibă drept scop creșterea calității vieții persoanelor care locuiesc în zona/zonele geografice UE, îmbunătățirea mediului înconjurător arondat acestor zone sau o investiția care să contribuie la îmbunătățirea actului medical. Ofertantul are dreptul de a alege/selecta localitatea/localitățile unde să deruleze aceste activități pentru implementarea proiectului. Proiectul se poate implementa pe întreg teritoriul UE, autoritatea contractantă neimpunând o arie de intervenție comunitară (localitate, județ, regiune), nici un număr de beneficiari căruia acest proiect i se adresează și nici o arie dedicată (cu titlu exemplificativ poluare, colectare selectivă, schimbări climaterice, eficiență energetică etc)

Proiectul de responsabilitate socială poate îmbrăca forma unei sponsorizări, donații etc.

4. Cu privire la ofertele vor fi clasate pe același loc cu punctaje egale:

Autoritatea atribuie contractul ofertantului clasat pe locul I, pe baza criteriului de atribuire.

În cazul în care două sau mai multe oferte vor fi clasate pe același loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

5. Informatii privind asociatii

NOTA 1 -Ofertantul, în cazul în care este format dintr-o asociere la care participă mai mulți operatori economici, va prezenta acordul de asociere odată cu DUAE. În cazul în care oferta sa este declarată câștigătoare, acesta va prezenta Contractul de asociere Beneficiarului, înainte de semnarea contractului.

NOTA 2 -Un asociat trebuie nominalizat lider al asocierii și trebuie confirmat prin depunerea scrisorilor de împuternicire semnate de persoanele cu drept de semnătură din partea tuturor asociaților individuali din cadrul asociației. Se utilizează Formularul nr. 5

NOTA 3 -Oferta trebuie să cuprindă un acord sau o scrisoare preliminară de asociere în care să se menționeze că toți asociații își asumă răspunderea solidară pentru prestarea contractului, că liderul asociației este împuternicit și se obligă să primească instrucțiuni de la și în numele tuturor asociaților. Individual și colectiv, și ca lider al asociației este responsabil pentru execuția contractului, inclusiv plățile. Înțelegerea trebuie să stipuleze de asemenea că toți asociații din Asociație/Consorțiu sunt obligați să rămână pe întreaga durată a contractului.

NOTA 4 -Atunci când un grup de operatori economici depune ofertă comună, capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

NOTA 5- În cazul participării la procedură cu oferta comună, cerințele privind capacitatea economică, tehnică și/sau profesională pot fi îndeplinite prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (asocierii). Cerințele de calificare privind capacitatea de exercitare a activității profesionale vor fi îndeplinite de fiecare asociat în parte, în conformitate cu partea/părțile din contract pe care aceștia o vor executa conform acordului de asociere prezentat.

Acordurile de asociere vor fi prezentate odată cu DUAE (Documentul Unic de Achiziție European).

6. Informații cu privire la terții susținători (dacă este cazul):

Operatorul economic are dreptul să invoce susținerea unui/unor terț/terți în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și profesională, indiferent de natura relațiilor juridice existente între operatorul economic și terțul/terții respectiv/respectivi, in condițiile legii. Până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanți vor prezenta DUAE (Documentul Unic de Achiziție European) completat în cadrul procedurii, în mod corespunzător de fiecare entitate participantă în parte (ofertant, ofertant asociat, terț susținător) în care se vor include informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte la care se atașează angajamentul ferm al terțului susținător/ angajamentele ferme ale terților susținători din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/ terții susținători va/vor asigura îndeplinirea angajamentului, conform prevederilor art. 182 alin (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu art.182, alin. (1) și (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, capacitatea tehnică și profesională a ofertantului poate fi susținută, pentru îndeplinirea contractului, de către unul sau mai mulți terți susținători. În cazul în care ofertantul își demonstrează capacitatea tehnică și profesională invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (1), de către o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între operatorul economic și persoana respectivă atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al terțului/terților, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului resursele tehnice și profesionale invocate, potrivit alin (3).

Persoana care asigură susținerea tehnică și profesională nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016.

Angajamentul terțului susținător (împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora) se prezintă odată cu DUAE (Documentul Unic de Achiziție European).

Documentele justificative care probează cele asumate în angajamente/acorduri vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în urma aplicării criteriului de atribuire.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute în Legea nr. 101/ 2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Direcția Juridică și Administrație Publică Locală – Compartimentul Avizare Legalitate Acte
Adresă: Strada Ernest Juvara nr. 3-5, Sector 6, Bucuresti
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 010446
Țară: România
E-mail: cjilfov@cjilfov.ro
Telefon: +40 212125693
Fax: +40 212125699
Adresă internet: www.cjilfov.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/06/2022