Lieferungen - 334731-2022

Submission deadline has been amended by:  394445-2022
22/06/2022    S119

Polen-Celestynów: Leuchten und Beleuchtungszubehör

2022/S 119-334731

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: GMINA CELESTYNÓW
Nationale Identifikationsnummer: REGON 013268965
Ort: Celestynów
NUTS-Code: PL912 Warszawski wschodni
Postleitzahl: 05-430
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Michalska
E-Mail: zamowienia@celestynow.pl
Telefon: +48 227897060
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.celestynow.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://celestynow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://celestynow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostka samorządu terytorialnego
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE CELESTYNÓW

Referenznummer der Bekanntmachung: RIZPiFZ.271.28.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31520000 Leuchten und Beleuchtungszubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Celestynów, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego dofinansowanego na podstawie uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w obszarze inwestycyjnym: Infrastruktura elektroenergetyczna i oświetleniowa

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45316110 Installation von Straßenbeleuchtungsanlagen
45311200 Elektroinstallationsarbeiten
71355200 Amtliche Landvermessung
45316100 Installation von Beleuchtungsanlagen im Freien
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL912 Warszawski wschodni
Hauptort der Ausführung:

Gmina Celestynów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Celestynów, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego dofinansowanego na podstawie uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w obszarze inwestycyjnym: Infrastruktura elektroenergetyczna i oświetleniowa, w zakresie: 1) wymiany opraw oświetleniowych, wysięgników oraz montaż kompensatorów do szaf SON na terenie Gminy Celestynów 2) wymiany wyeksploatowanych opraw oświetleniowych sodowych i rtęciowych na oprawy LED z dodatkową redukcją mocy w godzinach nocnych. Do modernizacji zakwalifikowano 1659 opraw z 1916 istniejących 3) montaż opraw z zastosowaniem programowalnych reduktorów mocy 4) montaż systemu redukcji mocy 5) montaż kompensatorów mocy biernej 6) wymiany / zmiana 86 szt. szaf oświetleniowych, zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawcę warunkami technicznymi wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A., 7) wymiany istniejących elementów zasilających i zabezpieczeń – przewody zasilające oprawy, skrzynki bezpiecznikowe, bezpieczniki; 8) usunięcia kolizji z urządzeniami z sieciami elektroenergetycznymi złożonego w PGE Dystrybucja Oddz. Warszawa rejon Mińsk Mazowiecki 9) wymiany około 277 wysięgników na słupach linii napowietrznych (z uwzględnieniem +/- 10%). Wymiana istniejących konstrukcji nośnych – wysięgniki w przypadku mocowania lamp pod linią, lub w przypadku złych kątów nachylenia, mocowania, haki 10) przełączenia zasilania punktów oświetlenia z budynku Urzędu Gminy do obwodu z SO 0895 tj., należy przeprowadzić z uwzględnieniem istniejących stylizowanych słupów, bądź równoważnych (spełniających aspekty wizualne oraz oświetleniowe) aby ujednolicić oświetlenie parkowe, istniejące słupy określa załącznik do postępowania 11) podwieszenia izolowanej linii ASxSN 2x25 – około 45302 mb (z uwzględnieniem +/- 10%) 12) Wyniesienie punktu sterowania oświetleniem ze stacji Tr. W dwóch przypadkach określonych w programie PFU 13) wykonanie dokumentacji projektowej wymiany/zmiany skrzynek sterowania oświetleniem ulicznym w tym ich lokalizacji i parametrów, zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawcę warunkami technicznymi wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. 14) uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych (Zamawiający zamieszcza do postępowania warunki techniczne modernizacji oświetlenia ulicznego uzyskane od PGE Dystrybucja S.A. z dnia 29/06/2020 r.) 15) zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego - dotyczy prac wykonywanych na podstawie uzyskanej decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r poz. 1333) 16) wykonanie dokumentacji powykonawczej wykonanych robót budowlanych 17) przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robót i przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanych obiektów 2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, będącym załącznikiem nr 13 do SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Długość okresu gwarancji jakości na roboty budowlane, prace montażowo- instalacyjne, a także zamontowane materiały i urządzenia / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 150
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

2. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy; 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy; 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy. Oferta Wykonawcy wykluczonego na podstawie ww. przepisu zostanie odrzucona.”. 3. Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. z 8 04.2022 nr L 111/1, dalej: „rozporządzenie UE”), zgodnie z którym zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: 1) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; 2) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w pkt 1 niniejszego ustępu; lub 3) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w pkt 1 lub pkt 2 niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. Oferta Wykonawcy wykluczonego na podstawie ww. przepisu zostanie odrzucona.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowe wymagania dotyczące warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiące załącznik nr 8 do SWZ

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/07/2022
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 22/10/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/07/2022
Ortszeit: 11:30
Ort:
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć JEDZ oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w rozdziale VI ust 2 oraz ust. 2 SWZ, sporządzone i wypełnione według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ. Oświadczenie to składa Wykonawca, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot na którego zasobach polega Wykonawca według wzoru Załącznika nr 5 do SWZ. 2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 1) minimalne parametry opraw oświetleniowych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ 2) karty katalogowe oferowanych opraw oświetlenioych, obejmujące informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w Załączniku Nr 2do SWZ – minimalne parametry opraw oświetleniowych, zgodnie z pkt 1 (dla opraw drogowych na liniach napowietrznych i kablowych) i pkt 2 (dla opraw parkowych ozdobnych). Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że dostawy spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia. 3. Załączone do oferty minilamne parametry opraw oświetleniowych sporzadzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ nie podlegają uzupełnieniu. Jeżeli wykonawca nie złożył Załącznika nr 2 do SWZ lub jego treść będzie niekompletna, Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia lub uzupełnienia. W przypadku nie złożenia wraz z ofertą minilamnych parametrów opraw oświetleniowych sporzadzonych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ lub złożenia niekompletnego Załacznika nr 2 do SWZ, oferta podlegała będzie odrzuceniu zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 2) Pzp. 4. Załączone do oferty pozostałe przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 8 pkt 2) SWZ, będę podlegały uzupełnieniu. Jeżeli wykonawca nie złoży w/w środków dowodowych lub złoży środki dowodowe niekompletne, Zamawiający działając na podstawie art. 107 ust. 2 Pzp wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych. 5. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę w przypadkach przewidzianych w art. 108 ust. 1 Pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4. 6. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdziale VII ust. 11 SWZ. 7. Każdy Wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 50.000,00 zł.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/06/2022