Lieferungen - 334731-2022

Submission deadline has been amended by:  394445-2022
22/06/2022    S119

Polska-Celestynów: Lampy i oprawy oświetleniowe

2022/S 119-334731

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: GMINA CELESTYNÓW
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 013268965
Miejscowość: Celestynów
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Kod pocztowy: 05-430
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Michalska
E-mail: zamowienia@celestynow.pl
Tel.: +48 227897060
Adresy internetowe:
Główny adres: www.celestynow.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://celestynow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://celestynow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka samorządu terytorialnego
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE CELESTYNÓW

Numer referencyjny: RIZPiFZ.271.28.2022
II.1.2)Główny kod CPV
31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Celestynów, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego dofinansowanego na podstawie uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w obszarze inwestycyjnym: Infrastruktura elektroenergetyczna i oświetleniowa

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
71355200 Wykonywanie badań
45316100 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Celestynów

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Celestynów, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego dofinansowanego na podstawie uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w obszarze inwestycyjnym: Infrastruktura elektroenergetyczna i oświetleniowa, w zakresie: 1) wymiany opraw oświetleniowych, wysięgników oraz montaż kompensatorów do szaf SON na terenie Gminy Celestynów 2) wymiany wyeksploatowanych opraw oświetleniowych sodowych i rtęciowych na oprawy LED z dodatkową redukcją mocy w godzinach nocnych. Do modernizacji zakwalifikowano 1659 opraw z 1916 istniejących 3) montaż opraw z zastosowaniem programowalnych reduktorów mocy 4) montaż systemu redukcji mocy 5) montaż kompensatorów mocy biernej 6) wymiany / zmiana 86 szt. szaf oświetleniowych, zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawcę warunkami technicznymi wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A., 7) wymiany istniejących elementów zasilających i zabezpieczeń – przewody zasilające oprawy, skrzynki bezpiecznikowe, bezpieczniki; 8) usunięcia kolizji z urządzeniami z sieciami elektroenergetycznymi złożonego w PGE Dystrybucja Oddz. Warszawa rejon Mińsk Mazowiecki 9) wymiany około 277 wysięgników na słupach linii napowietrznych (z uwzględnieniem +/- 10%). Wymiana istniejących konstrukcji nośnych – wysięgniki w przypadku mocowania lamp pod linią, lub w przypadku złych kątów nachylenia, mocowania, haki 10) przełączenia zasilania punktów oświetlenia z budynku Urzędu Gminy do obwodu z SO 0895 tj., należy przeprowadzić z uwzględnieniem istniejących stylizowanych słupów, bądź równoważnych (spełniających aspekty wizualne oraz oświetleniowe) aby ujednolicić oświetlenie parkowe, istniejące słupy określa załącznik do postępowania 11) podwieszenia izolowanej linii ASxSN 2x25 – około 45302 mb (z uwzględnieniem +/- 10%) 12) Wyniesienie punktu sterowania oświetleniem ze stacji Tr. W dwóch przypadkach określonych w programie PFU 13) wykonanie dokumentacji projektowej wymiany/zmiany skrzynek sterowania oświetleniem ulicznym w tym ich lokalizacji i parametrów, zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawcę warunkami technicznymi wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. 14) uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych (Zamawiający zamieszcza do postępowania warunki techniczne modernizacji oświetlenia ulicznego uzyskane od PGE Dystrybucja S.A. z dnia 29/06/2020 r.) 15) zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego - dotyczy prac wykonywanych na podstawie uzyskanej decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r poz. 1333) 16) wykonanie dokumentacji powykonawczej wykonanych robót budowlanych 17) przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robót i przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanych obiektów 2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, będącym załącznikiem nr 13 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji jakości na roboty budowlane, prace montażowo- instalacyjne, a także zamontowane materiały i urządzenia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 150
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

2. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy; 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy; 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy. Oferta Wykonawcy wykluczonego na podstawie ww. przepisu zostanie odrzucona.”. 3. Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. z 8 04.2022 nr L 111/1, dalej: „rozporządzenie UE”), zgodnie z którym zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: 1) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; 2) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w pkt 1 niniejszego ustępu; lub 3) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w pkt 1 lub pkt 2 niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. Oferta Wykonawcy wykluczonego na podstawie ww. przepisu zostanie odrzucona.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe wymagania dotyczące warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiące załącznik nr 8 do SWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/07/2022
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/10/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/07/2022
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć JEDZ oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w rozdziale VI ust 2 oraz ust. 2 SWZ, sporządzone i wypełnione według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ. Oświadczenie to składa Wykonawca, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot na którego zasobach polega Wykonawca według wzoru Załącznika nr 5 do SWZ. 2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 1) minimalne parametry opraw oświetleniowych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ 2) karty katalogowe oferowanych opraw oświetlenioych, obejmujące informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w Załączniku Nr 2do SWZ – minimalne parametry opraw oświetleniowych, zgodnie z pkt 1 (dla opraw drogowych na liniach napowietrznych i kablowych) i pkt 2 (dla opraw parkowych ozdobnych). Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że dostawy spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia. 3. Załączone do oferty minilamne parametry opraw oświetleniowych sporzadzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ nie podlegają uzupełnieniu. Jeżeli wykonawca nie złożył Załącznika nr 2 do SWZ lub jego treść będzie niekompletna, Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia lub uzupełnienia. W przypadku nie złożenia wraz z ofertą minilamnych parametrów opraw oświetleniowych sporzadzonych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ lub złożenia niekompletnego Załacznika nr 2 do SWZ, oferta podlegała będzie odrzuceniu zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 2) Pzp. 4. Załączone do oferty pozostałe przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 8 pkt 2) SWZ, będę podlegały uzupełnieniu. Jeżeli wykonawca nie złoży w/w środków dowodowych lub złoży środki dowodowe niekompletne, Zamawiający działając na podstawie art. 107 ust. 2 Pzp wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych. 5. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę w przypadkach przewidzianych w art. 108 ust. 1 Pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4. 6. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdziale VII ust. 11 SWZ. 7. Każdy Wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 50.000,00 zł.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/06/2022