Lieferungen - 334732-2022

22/06/2022    S119

Polen-Rzeszów: Laborreagenzien

2022/S 119-334732

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Nationale Identifikationsnummer: 01064767900000
Postanschrift: Plac Dworcowy 2
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Postleitzahl: 35-201
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jacek Maternia
E-Mail: zamowieniapubliczne@pcm-cuw.pl
Telefon: +48 178500105
Fax: +48 178533681
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://pcmrzeszow.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
Nationale Identifikationsnummer: 8132919313
Postanschrift: Szopena 2
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Postleitzahl: 35-055
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jacek Maternia
E-Mail: zamowieniapubliczne@pcm-cuw.pl
Telefon: +48 178500105
Fax: +48 178533681
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://pcmrzeszow.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
Nationale Identifikationsnummer: 7952066984
Postanschrift: Monte Casino 18
Ort: Przemyśl
NUTS-Code: PL822 Przemyski
Postleitzahl: 37-700
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jacek Maternia
E-Mail: zamowieniapubliczne@pcm-cuw.pl
Telefon: +48 178500105
Fax: +48 178533681
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://pcmrzeszow.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie
Nationale Identifikationsnummer: 8132927169
Postanschrift: Warzywna 3
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Postleitzahl: 35-310
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jacek Maternia
E-Mail: zamowieniapubliczne@pcm-cuw.pl
Telefon: +48 178500105
Fax: +48 178533681
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://pcmrzeszow.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. Prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu
Nationale Identifikationsnummer: 7921805587
Postanschrift: Kościuszki 18
Ort: Rzeszów
NUTS-Code: PL822 Przemyski
Postleitzahl: 35-201
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jacek Maternia
E-Mail: zamowieniapubliczne@pcm-cuw.pl
Telefon: +48 178500105
Fax: +48 178533681
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://pcmrzeszow.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

zakup i dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatorów do analityki ogólnej dla podmiotów leczniczych województwa podkarpackiego

Referenznummer der Bekanntmachung: 11/ZP/SZ/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33696500 Laborreagenzien
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatorów do analityki ogólnej dla podmiotów leczniczych województwa podkarpackiego wymienionych w rozdz. I SWZ. Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą do lokalizacji wskazanych w załączniku nr 4.SOPZ do SWZ.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawiera Załącznik nr 4 do SWZ.

3. Zamawiający informuje, iż przed wszczęciem postępowania przeprowadził wstępne konsultacje rynkowe zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Materiały dotyczące przeprowadzonych wstępnych konsultacji rynkowych stanowią załącznik nr 9 do SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für maximale Anzahl an Losen: 2
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 1. Zakup i dostawa odczynników do wykonania badania: mocz badanie ogólne z oceną elementów upostaciowanych/osadu moczu wraz z dzierżawą analizatorów automatycznych.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38434000 Analysatoren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL822 Przemyski
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Hauptort der Ausführung:

Zakłady Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiających uczestniczących w postępowaniu

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawiera Załącznik nr 4 do SWZ, na który składają się następujące załączniki:

Załącznik nr 4.1. Formularz cenowo -ofertowy odczynniki do wykonania badania: mocz badanie ogólne z oceną elementów upostaciowanych/osadu moczu

Załącznik nr 4.2 Formularz cenowo -ofertowy odczynniki dodatkowe, materiały zużywalne, kontrole, i inne materiały do wykonania badania: mocz badanie ogólne z oceną elementów upostaciowanych/osadu moczu

Załącznik nr 4.3. Formularz cenowo- ofertowy dzierżawa analizatorów automatycznych i dodatkowych sprzętów do wykonania badania: mocz badanie ogólne z oceną elementów upostaciowanych osadu moczu

Załącznik nr 4.4 Formularz parametrów technicznych wymaganych

Załącznik nr 4.5 Formularz parametrów ocenianych

Załącznik nr 4.6. Formularz techniczny sprzęt dodatkowy

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakość / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie nr 2. Zakup i dostawa odczynników do wykonania badania: badanie właściwości fizykochemicznych moczu wraz z dzierżawą analizatorów półautomatycznych.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38434000 Analysatoren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL822 Przemyski
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Hauptort der Ausführung:

Zakłady Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiających uczestniczących w postępowaniu

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawiera Załącznik nr 4 do SWZ, na który składają się następujące załączniki:

Załącznik nr 4.1. Formularz cenowo -ofertowy odczynniki do wykonania badania: badanie właściwości fizykochemicznych moczu

Załącznik nr 4.2 Formularz cenowo -ofertowy odczynniki dodatkowe, materiały zużywalne, kontrole, i inne materiały do wykonania badania: badanie właściwości fizykochemicznych moczu

Załącznik nr 4.3. Formularz cenowo- ofertowy dzierżawa analizatorów do wykonania :badanie właściwości fizykochemicznych moczu

Załącznik nr 4.4. Formularz parametrów granicznych i ocenianych

Załącznik nr 4.5. Formularz techniczny sprzęt dodatkowy

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Jakość / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1.Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu za-mówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwane dalej „jednolitym dokumentem” (wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ).

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy.

3. Wykaz środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

3.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1) i 2) Pzp

b) art. 108 ust. 1 pkt 4) Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

3.2. Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

3.3. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a)art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

b)art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c)art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d)art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia:

1)Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

2)Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w rozdz. XVII pkt 1 ppkt g) SWZ, składa każdy z wykonawców.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy stanowią załącznik nr 3 do SWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy. Zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia wspomnianych zmian określa załącznik nr 3 do SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/07/2022
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 15/10/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/07/2022
Ortszeit: 09:15
Ort:

Otwarcie ofert zostanie dokonane poprzez rozszyfrowanie ofert złożonych za pośrednictwem Systemu pod adresem: https://portal.smartPzp.pl/pcmrzeszow

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; zwanym dalej "r.p.ś.d.") oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej wpostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej "r.d.e.").

2. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta w SWZ Rozdz.XXIX.

2. Na kompletną ofertę składają się (obligatoryjnie):

1) Oferta sporządzona zgodnie ze wzorem Załącznika nr 1 do SWZ. Formularz oferty

2) Wypełnione załączniki od 4.1 do 4.6. wymienione w Załączniku nr 4 do SWZ- SOPZ odpowiednio dla każdego zaoferowanego zadania.

3) Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, o którym mowa

w Rozdziale XVII pkt 1 SWZ – sporządzone i złożone zgodnie z wymogami SWZ (załącznik nr 2 do SWZ);

4) Oświadczenie, wg załącznika nr 8 do SWZ;

5) Oświadczenie, wg załącznika nr 7 do SWZ – o ile dotyczy;

6) Przedmiotowe środki dowodowe wymienione w rozdz. IV pkt. 8 SWZ tj.:

1) Oświadczenie, że zaoferowany przedmiot zamówienia będący wyroby medycznym posiada aktualne dopuszczenia do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974).

2) Katalogi, instrukcje, prospekty (w języku polskim) zaoferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające spełnienie wymagań technicznych określonych przez Zamawiającego w:

Dla zadania nr 1.

Załączniku nr 4.4. Formularz parametrów technicznych ocenianych

Załączniku nr 4.5. Formularz parametrów technicznych wymaganych

Dla zadania nr 2.

Załączniku nr 4.4. Formularz parametrów granicznych i ocenianych

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587702
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800 / 224587803
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/06/2022