Fournitures - 334736-2022

22/06/2022    S119

Lituanie-Kaunas: Équipements médicaux

2022/S 119-334736

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
Numéro national d'identification: 135163499
Adresse postale: Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas
Ville: Kaunas
Code NUTS: LT Lietuva
Code postal: 50161
Pays: Lituanie
Point(s) de contact: Vaida Koniuchovienė
Courriel: vaida.koniuchoviene@kaunoklinikos.lt
Téléphone: +370 37326140
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.kaunoklinikos.lt
Adresse du profil d’acheteur: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/2153
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=646337
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=646337&B=PPO
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Kompiuterinės tomografijos aparatas

II.1.2)Code CPV principal
33100000 Équipements médicaux
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Kompiuterinės tomografijos aparatas

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33100000 Équipements médicaux
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: LT Lietuva
Lieu principal d'exécution:

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, adresas Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas

II.2.4)Description des prestations:

Kompiuterinės tomografijos aparatas - 1 kompl.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 17
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16).

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Netaikoma

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Netaikoma

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Netaikoma

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Netaikoma

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

1.Tiekėjas pateikia Pirkėjui ne vėliau kaip per 5 d.d nuo Sutarties pasirašymo d. Sutarties įvykdymo užtikrinimą(banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą) kartu su apmok. patvirtinan. dok. 5% nuo bendros Sutarties kainos su PVM.

2.Jei Tiekėjas neatlieka įsipareig. Sutart. 2.3. p. nustatytu terminu, Gavėjas privalo apie tai informuoti Pirkėją ne vėliau kaip per 3 d.d. ir Pirkėjas turi teisę, be oficialaus įspėjimo pradėti skaičiuoti 0,02 % dydžio delsp. nuo laiku Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos šios Sutarties 3.1. punkte, už kiekvieną termino praleidimo dieną, delsp. negali viršyti 10 % bendros Sutart. kainos.

3.Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Tiekėjo rašytiniu pareikalavimu, Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 25/07/2022
Heure locale: 09:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
lituanien
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 25/10/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 25/07/2022
Heure locale: 09:45
Lieu:

LSMUL Kauno klinikos, Paslaugų centras (III aukštas), Viešųjų pirkimų tarnyba, Eivenių g. 2, Kaunas

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Susipažinimo su pasiūlymais posėdyje tiekėjai dalyvauti nekviečiami

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
VI.3)Informations complémentaires:

1. Pirkimas atliekamas vykdant investicijų projektą „Radioterapinės onkologijos paslaugų teikimo optimizavimas Kauno klinikose“.

2. Pirkimas vykdomas pagal LR sveikatos apsaugos ministerijos įgaliojimą.

3. Šiam pirkimui bus pasirašoma trišalė viešojo pirkimo–pardavimo sutartis tarp Pirkėjo, Gavėjo ir Tiekėjo, kur Pirkėjas–LR sveikatos apsaugos ministerija, Gavėjas-Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos.

4. Atsiskaitymai atliekami pagal Tiekėjo tinkamai surašytas PVM sąskaitas faktūras ir pasirašytus Prekių priėmimo–perdavimo, Prekių instaliavimo aktus, kai Prekės pristatytos Gavėjui, jos sumontuotos, instaliuotos/įdiegtos bei apmokytas Gavėjo personalas, ne vėliau kaip per 50 k. d. nuo PVM sąskaitos faktūros ar lygiaverčio dokumento gavimo dienos bei Gavėjui pateikus Sveikatos apsaugos srities investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) planavimo, finansavimo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-1081 „Dėl sveikatos apsaugos srities investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) planavimo, finansavimo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) 5 priede nustatytos formos finansavimo prašymą (paraišką) gauti valstybės biudžeto lėšų, skirtų valstybės investicijų programoje numatytiems investicijų projektams finansuoti, nes Pirkėjas mokėjimus atlieka tik gavęs investicines valstybės biudžeto lėšas, o mokėjimo prašymų pateikimui, jų patikrinimui ir kitų procedūrų atlikimui būtinos laiko sąnaudos. Vykdant Sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (informacinės sistemos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu https://www.esaskaita.eu). Pirkėjas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 str. 12 d. nustatytus atvejus. Tokiu atveju, jeigu yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Pirkėjo ir Tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdant Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis. Šiame punkte elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Kauno apygardos teismas
Adresse postale: A. Mickevičiaus g. 18
Ville: Kaunas
Pays: Lituanie
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/06/2022