Lieferungen - 334748-2020

16/07/2020    S136

Polska-Kutno: Części statków powietrznych, kosmicznych i śmigłowców

2020/S 136-334748

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 128-312665)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 3. Regionalna Baza Logistyczna Wydział Techniki Lotniczej
Adres pocztowy: ul. Bohaterów Walk nad Bzurą
Miejscowość: Kutno
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 99-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: mjr Gabriel Jędrachowicz
E-mail: wtlkutno.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl
Tel.: +48 261430150
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.3rblog.wp.mil.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia jednorazowego użytku oraz technicznych środków materiałowych do statków powietrznych

Numer referencyjny: 118/2020
II.1.2)Główny kod CPV
34730000 Części statków powietrznych, kosmicznych i śmigłowców
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz jednostek wojskowych lotnictwa Sił Zbrojnych RP fabrycznie nowych, pochodzących z produkcji 2020 roku wyrobów, tj. materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia jednorazowego użytku oraz technicznych środków materiałowych (tśm) do statków powietrznych, w asortymencie i ilościach określonych w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Dopuszcza się dostawę wyrobów wyprodukowanych w latach wcześniejszych w przypadku wyrobów nieposiadających ograniczeń w resursie kalendarzowym. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 103 części, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części zamówienia według uznania Wykonawcy – w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 1 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/07/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 128-312665

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: Dotyczy wszystkich części zamówienia (od 1 do 103)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:

Początek: 08/08/2020

Koniec: 15/10/2020

Powinno być:

Początek: 20/08/2020

Koniec: 15/10/2020

Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: Dotyczy wszystkich części zamówienia (od 1 do 103)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 07/08/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 19/08/2020
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: Dotyczy wszystkich części zamówienia (od 1 do 103)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 07/08/2020
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 19/08/2020
Czas lokalny: 12:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: