Lieferungen - 334751-2022

22/06/2022    S119

България-Смолян: Електрическа енергия

2022/S 119-334751

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - СМОЛЯН"
Национален регистрационен номер: 2016195800328
Пощенски адрес: бул. БЪЛГАРИЯ № 83
Град: гр. Смолян
код NUTS: BG424 Смолян / Smolyan
Пощенски код: 4700
Държава: България
Лице за контакт: Станко Тодоров Делиянчев
Електронна поща: dgssmolyan@ucdp-smolian.com
Телефон: +359 888514368/+359 887022020
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ucdp-smolian.com/bg/1617873480.html
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/18604
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/219537
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/219537
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Стопанисване на горите, управление, възпроизводство, ползване и опазване съгласно Закона за горите.

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Доставка на нетни количества активна енергия (средно/средно/ниско напрежение) и избор на координатор за балансираща група за нуждите на ТП „ДГС Смолян” при ЮЦДП град Смолян” за срок от 36 месеца

II.1.2)Основен CPV код
09310000 Електрическа енергия
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на поръчката е доставка на нетни количества активна електрическа енергия (средно и ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за недвижимите имоти на ТП „ДГС Смолян” (възложител) съгласно Закона за енергетиката /ЗЕ/, Правилата за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/, Правилата за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/  и Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за срок от 36 месеца.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 30 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG424 Смолян / Smolyan
Основно място на изпълнение:

гр. Смолян, бул. „България“ №83, к.к. Пампорово, с. Мугла, общ. Смолян, с.Момчиловци, общ. Смолян, хижа „Ахматица“, общ. Смолян.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на поръчката е доставка на нетни количества активна електрическа енергия (средно и ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за недвижимите имоти на ТП „ДГС Смолян” (възложител) съгласно Закона за енергетиката /ЗЕ/ (обн. ДВ, бр. 107 от 2003 г., с изм.), Правилата за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/, (обн. ДВ, бр. 66 от 2013 г., с изм.), Правилата за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/ (обн. ДВ, бр. 98 от 2013 г., с изм.). и Закона за обществените поръчки /ЗОП/ (обн. ДВ, бр. 13 от 2016 г., с изм.), за срок от 36 месеца.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 30 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът следва да е:

а) лицензиран за дейността „търговия с електрическа енергия“ съгласно разпоредбите на чл.39, ал.1, т.1-3, 5-7, 10 или 13 от Закона за енергетиката („ЗЕ“), за което да е вписан в публичния лиценционен регистър по чл.25, ал.1, т.1 от Закона за енергетиката („ЗЕ“), воден от Комисията за енергийно и водно регулиране;

б) регистриран като „координатор на стандартна балансираща група“ по смисъла на чл.96а, ал.1 от Закона за енергетиката („ЗЕ“), за което да е вписан в публичния регистър на търговците участници, регистрирани, като координатори на стандартни балансиращи групи по чл.65, ал.1 от „Правилата за търговия с електрическа енергия („ПТЕЕ“), воден от независимия преносен оператор („Електроенергиен системен оператор“ ЕАД /“ЕСО“/), със статут „Активен“ („А“).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания, свързани с икономическото и финансовото състояние на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания, свързани с икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания, свързани с техническите и професионални способности на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания, свързани с техническите и професионални способности на участниците.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейностите, предмет на настоящата процедура, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП) и обявените изисквания от Възложителя............Продължава в Раздел VI.3 от настоящото

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 18/07/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 19/07/2022
Местно време: 13:30
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Продължава от раздел III.2.2) от настоящото......

На основание чл. 54, ал. 1 от ЗОП Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, когато:

1 е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

„Конфликт на интереси” по смисъла на § 2, т. 21 от ДР на ЗОП е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.

8. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

Участникът, определен за изпълнител на поръчката следва да представи на Възложителя гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора за обществена поръчка. Размерът на гаранцията е 5 % от стойността на договора без включен ДДС.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалби се подават в сроковете по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/06/2022