Le site web TED est compatible avec les formulaires électroniques depuis le 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour.

Fournitures - 334754-2022

Submission deadline has been amended by:  369148-2022
22/06/2022    S119

Nederland-Den Helder: Meubilair

2022/S 119-334754

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Scholen aan Zee
Nationaal identificatienummer: 442282717
Postadres: Sportlaan 54
Plaats: Den Helder
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1782 ND
Land: Nederland
Contactpersoon: Jan Veenstra
E-mail: jveenstra@alpha-adviesbureau.nl
Telefoon: +31 651433062
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.scholenaanzee.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/9e05d64148e8c294a09c287e1fdc5355
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/9e05d64148e8c294a09c287e1fdc5355
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

School- en Kantoormeubilair Stichting Scholen aan Zee

Referentienummer: 2022-ME1605
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39100000 Meubilair
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het primaire doel van de aanbestedingsprocedure is om een professionele leverancier te contracteren voor de levering van school- en kantoormeubilair, geschikt voor gebruik door de doelgroepen van het geboden onderwijs, tegen marktconforme prijzen en condities.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL321 Kop van Noord-Holland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Den Helder

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De verwachting is dat er de komende jaren sprake zal zijn van gefaseerde vervanging van lokaalinrichting, daarnaast zijn enkele projecten, waaronder personeelskamers, voorzien. Op basis van deze verwachting is dat er de komende jaren voor ruim 500.000 euro geïnvesteerd zal worden.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: KWALITEIT / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Het betreft een Raamovereenkomst voor de duur van twee (2) jaren. Na deze jaren heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om de overeenkomst nog twee (2) keer te verlengen met twee jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optioneel binnen de opdracht valt:

- Het leveren van specials / maatwerkmeubilair / interieurbouw

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Zie Beschrijvend Document.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/08/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/08/2022
Plaatselijke tijd: 10:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Arrondisementsrechtbank Noord-Holland
Plaats: Alkmaar
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883616100
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/06/2022