Lieferungen - 334755-2020

16/07/2020    S136

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 136-334755

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 121-294525)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-326
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Górski
E-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych (...)”, części: 1–10; znak postęp. ZZP-150/20

Numer referencyjny: ZZP-150/20
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. dostawa i instalacja infrastruktury w lokalizacjach Zamawiającego (partnera projektu);

2. konfiguracja i uruchomienie infrastruktury w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego (partnera projektu);

3. dostarczenie i instalacja oprogramowania;

4. udzielenie licencji na rzecz Zamawiającego (partnera projektu);

5. przeprowadzenie instruktaży dla administratorów z zakresu administrowania dostarczonym sprzętem i oprogramowaniem;

6. świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego

— w ramach realizacji projektu pn. „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”, w zakresie i zgodnie z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/07/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 121-294525

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 15/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 22/07/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Część nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 15/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 22/07/2020
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: