Lieferungen - 334762-2020

16/07/2020    S136

Polska-Warszawa: Sprzęt do kontroli ruchu drogowego

2020/S 136-334762

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 104-250318)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Skarb Państwa, Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 94
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-807
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Grumińska
E-mail: zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl
Tel.: +48 222204649
Faks: +48 222204899

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gitd.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup mobilnych jednostek diagnostycznych

Numer referencyjny: BDG.ZPB.072.3.2020
II.1.2)Główny kod CPV
34923000 Sprzęt do kontroli ruchu drogowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup mobilnych jednostek diagnostycznych wraz z pakietem specjalistycznych szkoleń planowany jest do realizacji w ramach projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego” współfinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014–2020.

Zamówienie dotyczące zakupu 16 Mobilnych Jednostek Diagnostycznych MJD (tj. Mobilnych Linii Diagnostycznych wraz z transportującym pojazdem), w której skład wchodzą: przedział agregatu prądotwórczego, przedział techniczno-magazynowy dla MLD wraz z mechanizmem jej załadunku, i rozładunku, magazynek wyposażenia (z dostępem do przedziału techniczno-magazynowego) oraz przedział operatorsko-biurowy jak również pakiet specjalistycznych szkoleń jest traktowana jako całość.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w części III SIWZ oraz w istotnych postanowieniach umowy (IPU) i jej załącznikach w części IV SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/07/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 104-250318

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 17/07/2020
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 24/07/2020
Czas lokalny: 13:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 14/09/2020
Powinno być:
Data: 21/09/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 17/07/2020
Czas lokalny: 13:30
Powinno być:
Data: 24/07/2020
Czas lokalny: 13:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: