Lieferungen - 334769-2020

16/07/2020    S136

Slovensko-Stará Ľubovňa: Veľké kontajnery

2020/S 136-334769

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2020/S 110-266347)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Stará Ľubovňa
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00330167
Poštová adresa: Obchodná
Mesto/obec: Stará Ľubovňa
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
PSČ: 064 01
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Glitta
E-mail: glittaladislav@gmail.com
Telefón: +421 905786264

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/438

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Strojno-technologické vybavenie kompostárne mesta Stará Ľubovňa

II.1.2)Hlavný kód CPV
44613000 Veľké kontajnery
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je obstaranie strojno-technologického vybavenia kompostárne mesta Stará Ľubovňa, a to v rámci projektu s názvom Zvýšenie miery zhodnocovania BRKO v meste Stará Ľubovňa.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
14/07/2020
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 110-266347

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: II.1.5)
Miesto, kde má byť text upravený: Celková odhadovaná hodnota
Namiesto:

333 749,33 EUR bez DPH

má byť:

336 318,66 EUR bez DPH

Číslo oddielu: II.2.6)
Miesto, kde má byť text upravený: Odhadovaná hodnota časť 1
Namiesto:

55 236,00 EUR bez DPH

má byť:

57 492,00 EUR bez DPH

Číslo oddielu: II.2.6)
Miesto, kde má byť text upravený: Odhadovaná hodnota časť 2
Namiesto:

8 580,00 EUR bez DPH

má byť:

8 893,33 EUR bez DPH

VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: