Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Lieferungen - 334769-2020

16/07/2020    S136

Slovensko-Stará Ľubovňa: Veľké kontajnery

2020/S 136-334769

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Tovary

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2020/S 110-266347)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Stará Ľubovňa
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00330167
Poštová adresa: Obchodná
Mesto/obec: Stará Ľubovňa
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
PSČ: 064 01
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Glitta
E-mail: glittaladislav@gmail.com
Telefón: +421 905786264
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/438

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Strojno-technologické vybavenie kompostárne mesta Stará Ľubovňa

II.1.2)Hlavný kód CPV
44613000 Veľké kontajnery
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je obstaranie strojno-technologického vybavenia kompostárne mesta Stará Ľubovňa, a to v rámci projektu s názvom Zvýšenie miery zhodnocovania BRKO v meste Stará Ľubovňa.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
14/07/2020
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 110-266347

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: II.1.5)
Miesto, kde má byť text upravený: Celková odhadovaná hodnota
Namiesto:

333 749,33 EUR bez DPH

má byť:

336 318,66 EUR bez DPH

Číslo oddielu: II.2.6)
Miesto, kde má byť text upravený: Odhadovaná hodnota časť 1
Namiesto:

55 236,00 EUR bez DPH

má byť:

57 492,00 EUR bez DPH

Číslo oddielu: II.2.6)
Miesto, kde má byť text upravený: Odhadovaná hodnota časť 2
Namiesto:

8 580,00 EUR bez DPH

má byť:

8 893,33 EUR bez DPH

VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: