Lieferungen - 334779-2020

16/07/2020    S136

България-София: Сървъри

2020/S 136-334779

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2020/S 128-312727)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО)
Национален регистрационен номер: 129010090
Пощенски адрес: ул. „Шести септември“ № 29
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Христо Насков Христов
Електронна поща: hnhristov@dato.bg
Телефон: +359 29823174

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.dato.bg

Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/18133

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на сървъри по обособени позиции: обособена позиция № 1 „Сървъри“, обособена позиция № 2 „Сървъри с оптична мрежова карта“, обособена позиция № 3 „Сървъри VPN/Firewall“

II.1.2)Основен CPV код
48820000 Сървъри
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на сървъри по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Сървъри“.

Предметът на поръчката по настоящата обособена позиция е доставка на 4 (четири) броя сървъри.

Обособена позиция № 2 „Сървъри с оптична мрежова карта“.

Предметът на поръчката по настоящата обособена позиция е доставка на 2 (два) броя сървъри с оптична мрежова карта.

Обособена позиция № 3 „Сървъри VPN/Firewall“.

Предметът на поръчката по настоящата обособена позиция е доставка на 2 (два) броя сървъри VPN/Firewall.

Изискванията за минимални технически параметри и окомплектация, както и изискванията за маркировка, опаковка и етикетиране и др., са подробно описани съответно в точки 1.1, 1.2 и 1.3 и в т. 2 от техническа спецификация с изх. № 31-8297/13.07.2020 г., неразделна част от документацията за поръчката и приложена в т. 2 на секция „Изисквания“ в общата част на електронната обществена поръчка в ЦАИС ЕОП.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/07/2020
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 128-312727

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: II.1.4)
Част от текста, която трябва да се промени: Кратко описание
Вместо:

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на сървъри, по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Сървъри“.

Предметът на поръчката по настоящата обособена позиция е доставка на 4 (четири) броя сървъри.

Обособена позиция № 2 „Сървъри с оптична мрежова карта“.

Предметът на поръчката по настоящата обособена позиция е доставка на 2 (два) броя сървъри с оптична мрежова карта.

Обособена позиция № 3 „Сървъри VPN/Firewall“.

Предметът на поръчката по настоящата обособена позиция е доставка на 2 (два) броя сървъри VPN/Firewall.

Изискванията за минимални технически параметри и окомплектация, както и изискванията за маркировка, опаковка и етикетиране и др. са подробно описани съответно в точки 1.1, 1.2 и 1.3 и в т. 2 от техническа спецификация с изх. № 31-4622/30.03.2020 г., неразделна част от документацията за поръчката и приложена в т. 2 на секция „Изисквания“ в общата част на електронната обществена поръчка в ЦАИС ЕОП.

Да се чете:

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на сървъри, по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Сървъри“.

Предметът на поръчката по настоящата обособена позиция е доставка на 4 (четири) броя сървъри.

Обособена позиция № 2 „Сървъри с оптична мрежова карта“.

Предметът на поръчката по настоящата обособена позиция е доставка на 2 (два) броя сървъри с оптична мрежова карта.

Обособена позиция № 3 „Сървъри VPN/Firewall“.

Предметът на поръчката по настоящата обособена позиция е доставка на 2 (два) броя сървъри VPN/Firewall.

Изискванията за минимални технически параметри и окомплектация, както и изискванията за маркировка, опаковка и етикетиране и др., са подробно описани съответно в точки 1.1, 1.2 и 1.3 и в т. 2 от техническа спецификация с изх. № 31-8297/13.07.2020 г., неразделна част от документацията за поръчката и приложена в т. 2 на секция „Изисквания“ в общата част на електронната обществена поръчка в ЦАИС ЕОП.

Номер на раздел: II.2.4)
Обособена позиция №: 1
Част от текста, която трябва да се промени: Описание на обществената поръчка
Вместо:

Предметът на поръчката по настоящата обособена позиция е доставка на 4 (четири) броя сървъри с подробно описани изисквания за минимални технически параметри и окомплектация, както и описани изисквания за маркировка, опаковка и етикетиране и др., съответно в т. 1.1 и в т. 2 от техническа спецификация с изх. № 31-4622/30.03.2020 г., неразделна част от документацията за поръчката и приложена в т. 2 на секция „Изисквания“ в общата част на електронната обществена поръчка в ЦАИС ЕОП.

Да се чете:

Предметът на поръчката по настоящата обособена позиция е доставка на 4 (четири) броя сървъри с подробно описани изисквания за минимални технически параметри и окомплектация, както и описани изисквания за маркировка, опаковка и етикетиране и др., съответно в т. 1.1. и в т. 2 от техническа спецификация с изх. № 31-8297/13.07.2020 г., неразделна част от документацията за поръчката и приложена в т. 2 на секция „Изисквания“ в общата част на електронната обществена поръчка в ЦАИС ЕОП.

Номер на раздел: II.2.4)
Обособена позиция №: 2
Част от текста, която трябва да се промени: Описание на обществената поръчка
Вместо:

Предметът на поръчката по настоящата обособена позиция е доставка на 2 (два) броя сървъри с оптична мрежова карта с подробно описани изисквания за минимални технически параметри и окомплектация, както и описани изисквания за маркировка, опаковка и етикетиране и др., съответно в т. 1.2 и в т. 2 от техническа спецификация с изх. № 31-4622/30.03.2020 г., неразделна част от документацията за поръчката и приложена в т. 2 на секция „Изисквания“, в общата част на електронната обществена поръчка в ЦАИС ЕОП.

Да се чете:

Предметът на поръчката по настоящата обособена позиция е доставка на 2 (два) броя сървъри с оптична мрежова карта с подробно описани изисквания за минимални технически параметри и окомплектация, както и описани изисквания за маркировка, опаковка и етикетиране и др., съответно в т. 1.2 и в т. 2 от техническа спецификация с изх. № 31-8297/13.07.2020 г., неразделна част от документацията за поръчката и приложена в т. 2 на секция „Изисквания“ в общата част на електронната обществена поръчка в ЦАИС ЕОП.

Номер на раздел: II.2.4)
Обособена позиция №: 3
Част от текста, която трябва да се промени: Описание на обществената поръчка
Вместо:

Предметът на поръчката по настоящата обособена позиция е доставка на 2 (два) броя сървъри VPN/Firewall с подробно описани изисквания за минимални технически параметри и окомплектация, както и описани изисквания за маркировка, опаковка и етикетиране и др., съответно в т. 1.3. и в т. 2 от техническа спецификация с изх. № 31-4622/30.03.2020 г., неразделна част от документацията за поръчката и приложена в т. 2 на секция „Изисквания“ в общата част на електронната обществена поръчка в ЦАИС ЕОП.

Да се чете:

Предметът на поръчката по настоящата обособена позиция е доставка на 2 (два) броя сървъри VPN/Firewall с подробно описани изисквания за минимални технически параметри и окомплектация, както и описани изисквания за маркировка, опаковка и етикетиране и др., съответно в т. 1.3. и в т. 2 от техническа спецификация с изх. № 31-8297/13.07.2020 г., неразделна част от документацията за поръчката и приложена в т. 2 на секция „Изисквания“ в общата част на електронната обществена поръчка в ЦАИС ЕОП.

Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 04/08/2020
Местно време: 23:59
Да се чете:
Дата: 13/08/2020
Местно време: 23:59
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 05/08/2020
Местно време: 14:00
Да се чете:
Дата: 14/08/2020
Местно време: 14:00
VII.2)Друга допълнителна информация:

С настоящото обявление се извършват изменения в условията и документите към обществена поръчка „Доставка на сървъри по обособени позиции: обособена позиция № 1 „Сървъри“, обособена позиция № 2 „Сървъри с оптична мрежова карта“, обособена позиция № 3 „Сървъри VPN/Firewall“. За възлагане на поръчката е изготвена нова техническа спецификация № 31-8297/13.07.2020 г., в която се променят минималните изисквания към процесорите на сървърите, описани в т. 1.1 и т. 1.2 от техническа спецификация № 31-4622/30.03.2020 г. В поръчката е приложена актуалната техническа спецификация с № 31-8297/13.07.2020 г. В поръчката и приложените документи към нея е променен номерът на старата техническа спецификация с номера на актуалната такава. Удължен е и срокът за подаване на офертите съгласно чл. 100, ал. 7, т. 1 от ЗОП.

С настоящото обявление не се въвеждат условия, които биха променили кръга на заинтересованите лица по смисъла на чл. 100, ал. 10 от ЗОП.