Leveringen - 334781-2022

22/06/2022    S119

Polen-Puchaczów: Brandbluswagens

2022/S 119-334781

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Puchaczów
Nationaal identificatienummer: 5050040501
Postadres: ul. Lubelska 22
Plaats: Puchaczów
NUTS-code: PL81 Lubelskie
Postcode: 21-013
Land: Polen
Contactpersoon: Alicja Jewierska - Kozak
E-mail: puchaczow@lubelskie.pl
Telefoon: +48 817575780
Fax: +48 817575765
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ugpuchaczow.bip.e-zeto.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ochotnicza Straż Pożarna w Puchaczowie
Nationaal identificatienummer: 5050000424
Postadres: ul. Rynek 3
Plaats: Puchaczów
NUTS-code: PL81 Lubelskie
Postcode: 21-013
Land: Polen
Contactpersoon: Alicja Jewierska - Kozak
E-mail: puchaczow@lubelskie.pl
Telefoon: +48 817575780
Fax: +48 817575765
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ugpuchaczow.bip.e-zeto.eu
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Puchaczów

Referentienummer: ZP/7/2022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144210 Brandbluswagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 20/11/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/07/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/06/2022