Lieferungen - 334788-2020

16/07/2020    S136

România-Arad: Produse de panificaţie

2020/S 136-334788

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Produse

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2020/S 120-291400)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Consiliul Județean Arad
Număr naţional de înregistrare: 3519941
Adresă: Str. Corneliu Coposu nr. 22
Localitate: Arad
Cod NUTS: RO421 Arad
Cod poștal: 310003
Țară: România
Persoană de contact: Oana-Georgiana Micle
E-mail: achizitii.publice@cjarad.ro
Telefon: +40 357731100
Fax: +40 357731287

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.cjarad.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

„Acord-cadru pentru furnizarea şi distribuţia produselor din cadrul Programului pentru școli al României, pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de patru ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judeţul Arad, pentru anii şcolari 2020-2021, 2021-2022, 2022-20 [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Număr de referinţă: 3519941-2020-PAAPD1115344
II.1.2)Cod CPV principal
15811000 Produse de panificaţie
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Acordul-cadru este organizat pe trei loturi distincte aferente celor trei tipuri de produse stabilite prin Programul pentru școli al României: produse de panificație, lactate și fructe. Acordul-cadru are ca scop furnizarea și distribuția acestor produse către beneficiarii programului din grădiniţele cu program normal de patru ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular din judeţul Arad, în anii şcolari 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023.

Cantitatea totală minimă/maximă a acordului-cadru, pe loturi, este următoarea:

— lotul I – produse de panificație: 21 227 500 bucăţi/21 595 000 buc.;

— lotul II – lapte și produse lactate: 12 736 500 buc./12 957 000 buc.;

— lotul III – fructe și legume-fructe: 8 491 000 buc/8 638 000 buc.

Cantităţile estimate sunt conform listei cu beneficiarii, transmise de Inspectoratul Scolar Judetean Arad.

Valoarea estimată minimă a acordului-cadru: 26 024 915 RON fără TVA.

Valoarea estimată maximă a acordului-cadru: 26 475 470 RON fără TVA.

— Lot 1 – Produse de panificație: valoarea celui mai mare contract subsecvent: 3 776 500 RON fără TVA;

— Lot 2 – Lapte și produse lactate: valoarea celui mai mare contract subsecvent: 3 529 575 RON fără TVA;

— Lot 3 – Fructe și legume-fructe: valoarea celui mai mare contract subsecvent: 1 597 750 RON fără TVA.

Se va încheia minimum un contract subsecvent/an/lot.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 20 de zile. Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări inainte de data-limită de depunere a ofertelor în a 11-a zi înainte de termenul-limită stabilit prin anunţul de participare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
15/07/2020
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 120-291400

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: III.1.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Situația economică și financiară
În loc de:

În cazul în care capacitatea economică și financiară a ofertantului este susținută, în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, acesta va prezenta DUAE completat de ofertant în care se vor include informații cu privire la existența susținerii de terță parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se atașează DUAE și angajamentul ferm al terțului susținător din care trebuie să rezulte modul efectiv în care terțul/terții susținători vor asigura îndeplinirea angajamentului.

A se citi:
VII.2)Alte informații suplimentare: