Roboty budowlane - 334793-2021

02/07/2021    S126

Irlandia-Cork: Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

2021/S 126-334793

Okresowe ogłoszenie informacyjne – zamówienia sektorowe

Niniejsze ogłoszenie jest tylko okresowym ogłoszeniem informacyjnym

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Irish Water
Krajowy numer identyfikacyjny: IE3191327JH
Adres pocztowy: Tender Administration, PO Box 900, Webworks, Eglinton Street, Ervia
Miejscowość: Cork
Kod NUTS: IE Éire / Ireland
Kod pocztowy: Co. Cork
Państwo: Irlandia
Osoba do kontaktów: Tender Admin
E-mail: tenders@ervia.ie
Tel.: +353 214239065
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ervia.ie
Adres profilu nabywcy: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/129496
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

21/027 — Multi Supplier Framework for the Provision of Major Process and MEICA Works (Incorporating Associated Civil Works) to Irish Water

Numer referencyjny: 21/027
II.1.2)Główny kod CPV
45252127 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Irish Water (IW) intends to undertake a competitive tendering process, the objective of which is to establish a multi-supplier framework agreement for the provision of Major Process and MEICA Works (incorporating associated Civil Works) to Irish Water.

Please refer to RFI document.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42996000 Maszyny do uzdatniania ścieków
45231100 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232411 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
45232421 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
45232430 Roboty w zakresie uzdatniania wody
45240000 Budowa obiektów inżynierii wodnej
45252120 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody
45252126 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej
45252130 Wyposażenie zakładów odprowadzania ścieków
65130000 Obsługa stacji wody
90420000 Usługi obróbki ścieków
90481000 Eksploatacja zakładów oczyszczania ścieków
90492000 Usługi doradcze w zakresie uzdatniania ścieków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: IE Éire / Ireland
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nationwide.

II.2.4)Opis zamówienia:

Irish Water (IW) intends to undertake a competitive tendering process, the objective of which is to establish a multi-supplier framework agreement for the provision of Major Process and MEICA Works (incorporating associated Civil Works) to Irish Water.

Please refer to RFI document for further information.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Ervia on behalf of IW wishes to invite request for information for 21/027 — multi supplier framework for the provision of major process and MEICA Works (incorporating associated Civil Works) to IW — Completed RFI’s should be returned via etenders messaging facility with the tender reference and the tender title in the subject line not later than 12.00 (local time) on Wed 14 July 2021.

II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
03/01/2022

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Ervia on behalf of Irish Water wishes to invite request for information for ‘21/027 — multi supplier framework for the provision of major process and MEICA Works (incorporating associated Civil Works) to Irish Water Completed RFI’s should be returned via the etenders messaging facility with the tender reference and the tender title in the subject line of the message not later than 12.00 hours (local time) on Wednesday 14 July 2021. www.etenders.gov.ie/system-user-guides

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/06/2021