Roboty budowlane - 334793-2021

02/07/2021    S126

Irlandia-Cork: Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

2021/S 126-334793

Okresowe ogłoszenie informacyjne – zamówienia sektorowe

Niniejsze ogłoszenie jest tylko okresowym ogłoszeniem informacyjnym

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Irish Water
Krajowy numer identyfikacyjny: IE3191327JH
Adres pocztowy: Tender Administration, PO Box 900, Webworks, Eglinton Street, Ervia
Miejscowość: Cork
Kod NUTS: IE Éire / Ireland
Kod pocztowy: Co. Cork
Państwo: Irlandia
Osoba do kontaktów: Tender Admin
E-mail: tenders@ervia.ie
Tel.: +353 214239065
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ervia.ie
Adres profilu nabywcy: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/129496
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

21/027 — Multi Supplier Framework for the Provision of Major Process and MEICA Works (Incorporating Associated Civil Works) to Irish Water

Numer referencyjny: 21/027
II.1.2)Główny kod CPV
45252127 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42996000 Maszyny do uzdatniania ścieków
45231100 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232411 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej
45232421 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
45232430 Roboty w zakresie uzdatniania wody
45240000 Budowa obiektów inżynierii wodnej
45252120 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody
45252126 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej
45252130 Wyposażenie zakładów odprowadzania ścieków
65130000 Obsługa stacji wody
90420000 Usługi obróbki ścieków
90481000 Eksploatacja zakładów oczyszczania ścieków
90492000 Usługi doradcze w zakresie uzdatniania ścieków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: IE Éire / Ireland
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
03/01/2022

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/06/2021