Lieferungen - 334812-2022

22/06/2022    S119

Rumänien-București: Multimediaausrüstung

2022/S 119-334812

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: MINISTERUL APARARII - UM 02605 Bucuresti
Nationale Identifikationsnummer: RO4221110
Postanschrift: Strada: Drumul Taberei, nr. 7A
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 061352
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): George MINEA
E-Mail: achizitii@dcis.ro
Telefon: +40 0214080700/312
Fax: +40 0214080723
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.mapn.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100148537
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Achiziție sistem multimedia, având operațiuni de montare incluse cu titlu accesoriu

Referenznummer der Bekanntmachung: 4221110_2022_67/12
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32322000 Multimediaausrüstung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Se va încheia un contract de furnizare sistem multimedia, având operațiuni de montare incluse cu titlu accesoriu.

După publicarea anunțului de participare operatorii economici pot adresa solicitări de clarificări la secțiunea Detalii procedură/Solicitare de clarificare/Întrebări/Comunicări.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://e-licitatie.ro).

Răspunsurile la solicitările de clarificări se realizează în conformitate cu art. 160-161 din Legea 98/2016.

Termenul limită până la care se pot solicita clarificări sau informaţii în legătură cu documentaţia de atribuire: 15 (cincisprezece) zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări ale operatorilor economici/informaţiilor suplimentare cu cel puţin 10 (trei) zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 388 261.34 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Str. Drumul Taberei 7A, sector 6, București

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achiziție sistem multimedia, având operațiuni de montare incluse cu titlu accesoriu - 1 cpl.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Garanția extinsă a sistemului / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 90
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerința nr. 1.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Modalitatea de îndeplinire

Se va completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Acestea sunt:

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării (informațiile să fie reale/valide la data prezentării);

- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

- alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, este valabilă și o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Documentele emise în altă limbă decât limba română vor fi prezentate în limba în care au fost emise, însoţite de o traducere autorizată în limba română. Toate documentele vor avea, pe lângă semnătură, menţionat în clar numele întreg al persoanei semnatare.

Toate documentele solicitate de autoritatea contractantă vor fi depuse de ofertant în oricare din variantele originale, copie legalizată sau copie lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul”, prin mijloace electronice în SEAP, în secţiunea dedicată, semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001, republicată, privind semnătura electronică.

Cerința nr. 2.

Operatorii economici nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 59-63, respectiv 167 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Persoanele din cadrul autorității contractante ce au funcții de decizie cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: BĂICEANU Petru – director, DRĂGOI Niculae – contabil şef, PAICA Loredana-Maria - consilier juridic, CUCU Cornel- preşedintele comisiei de evaluare a ofertelor, GRECU Mihaela - membru în comisia de evaluare a ofertelor, CONSTANTIN Lucian - membru în comisia de evaluare a ofertelor, MINEA George - membru în comisia de evaluare a ofertelor, MAREȘ Ion-Costinel - membru în comisia de evaluare a ofertelor, ANTOHI Florin - președinte de rezervă în comisia de evaluare a ofertelor, BĂIAȘU Cristi - membru de rezervă în comisia de evaluare a ofertelor, STOICA Valentin - membru de rezervă în comisia de evaluare a ofertelor, ȘTEFAN Vasile - membru de rezervă în comisia de evaluare a ofertelor şi TUDOR Maria Mirabela - membru de rezervă în comisia de evaluare a ofertelor.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedură de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Autoritatea contractantă are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Cerința nr.1.

Operatorii economici care depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică. În acest sens, obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Informațiile din certificatul constatator să fie reale/valide la data prezentării acestuia.

În situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

Toate documentele solicitate de autoritatea contractantă vor fi depuse de ofertanți prin mijloace electronice în SEAP, semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Vor fi calificați operatorii economici care au ca domeniu de activitate comercializarea de produse de tipul solicitat. Persoana juridică străină beneficiază în România de acelaşi regim privind participarea de care beneficiază şi furnizorul român în ţara în care furnizorul străin este rezident.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare în valoare cumulată de cel puțin 2.400.000,00 lei, fără TVA.Prin produse similare autoritatea contractantă înțelege: oricare din produsele din componența sistemului, înscrise în coloana nr. 1, de la nr.crt. 1 la nr.crt. 10, în tabelul de la puctul 3.4. din caietul de sarcini, funcționând în sistem sau independent.

Proportia de subcontractareSe vor preciza părții/părților din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze, dacă este cazul.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității/entității contractante. Asociatul/asociații, terții susținători/subcontractanții nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate.La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție.Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: - procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul livrării;- recomandări;- alte documente echivalente. NOTĂ: (1) Echivalenţa lei/valută se va calcula la cursul de schimb mediu anual, comunicat de către BNR și se vor specifica cursurile utilizate în documentele depuse.Cursul de schimb mediu anual lei/euro comunicat de B.N.R. are valorile:- pentru anul 2017: 1 euro = 4,5682 lei- pentru anul 2018: 1 euro = 4,6535 lei;- pentru anul 2019: 1 euro = 4,7452 lei;- pentru anul 2020: 1 euro = 4,8371 lei;- pentru anul 2021: 1 euro = 4,9204 lei.(2) Cei cinci ani se calculează prin raportare la data limită de depunere a candidaturilor. (3) Capacitatea tehnică şi profesională a candidatului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între candidat şi persoana respectivă, cu respectarea celorlalte condiţii impuse prin prezenta documentaţie.(4) În cazul în care candidatul îşi demonstrează capacitatea tehnică şi profesională invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile alin. (3), de către o altă persoană, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective încheiat în formă autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziţia candidatului/ofertantului resursele tehnice şi profesionale invocate. (5) Atunci când un grup de operatori economici depune candidatura comună, capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care grupul beneficiază de susţinerea tehnică şi profesională a unei/unor terţe persoane, capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează în condiţiile prevăzute la alin. (4). Dacă operatorii economici susţinători nu depun documentele în forma solicitată, resursele acestora nu vor fi luate în considerare. Susţinătorul răspunde pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament, aceasta din urmă având posibilitatea de acţiune directă împotriva susţinătorului.

Acordul de subcontractare/acordurile de subcontractare pentru subcontractanții cunoscuți la momentul depunerii ofertei.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

În conformitate cu prevederile art. 10 din H.G. 445/2003 cu modificările și completările ulterioare, până la semnarea contractului, contractantul trebuie să obțină codul de agent economic NATO (NCAGE), acordat de Biroul Național de Codificare situat în București, tel:021.410.78.80/81, int. 219, ncage@roncb.ro.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/07/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 25/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/07/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Comisia de evaluare a ofertelor

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. DUAE este configurat de autoritatea contractantă direct în SEAP. Operatorii economici vor completa DUAE în SEAP în mod direct, după autentificare.

2. În cazul în care se constată că sunt mai multe oferte cu preţuri egale, clasate pe primul loc, autoritatea contractantă va solicita operatorilor economici în cauză, clarificări prin intermediul SEAP, în vederea încărcării electronice de către aceştia de documente care conţin noi preţuri.

În cadrul procesului de reofertare, ofertanţii au obligaţia de a îmbunătăţii sau de a menţine oferta iniţială transmisă în SEAP. În situaţia în care ofertanţii nu transmit noile oferte în conformitate cu solicitările autorităţii contractante sau ofertele transmise nu sunt mai avantajoase decât cele iniţiale sau cel puţin la nivelul acestora, autoritatea contractantă va respinge ofertele respective ca fiind neconforme. Procesul de reofertare descris anterior se repetă până la departajarea ofertelor clasate pe locul I.

3. Solicitările de clarificări ale potenţialilor ofertanţi se vor adresa exclusiv în SEAP.

4. Răspunsurile la solicitările de clarificări se vor posta în termen legal în SEAP în secţiunea corespunzătoare a procedurii de achiziție.

5. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea 101/ 2016.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/06/2022