Lieferungen - 334814-2022

22/06/2022    S119

Rumänien-Reghin: Werkzeugmaschinen zum Fräsen von Metall

2022/S 119-334814

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: SC IRUM SA Reghin
Nationale Identifikationsnummer: RO 1235170
Postanschrift: Strada: AXENTE SEVER, nr. 6
Ort: Reghin
NUTS-Code: RO125 Mureş
Postleitzahl: 545300
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Fazakas Maria
E-Mail: licitatii@irum.ro
Telefon: +40 0365450001
Fax: +40 377101431
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: WWW.IRUM.RO
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100148542
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: BEN. CONTRACT SUBSIDIAR
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: FABRICAREA DE UTILAJE AGRICOLE SI FORESTIERE

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

CENTRU DE PRELUCRARE CU COMANDA NUMERICA PENTRU DANTURARE ROTI CIINDRICE

Referenznummer der Bekanntmachung: RO1235170/2/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42637300 Werkzeugmaschinen zum Fräsen von Metall
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul procedurii de achizitie publica il reprezinta: „Centru de prelucrare cu comanda numerica pentru danturare roti cilindrice”. Acest echipament va fi instalat în atelierul de prelucrări mecanice existent din cadrul societatii IRUM SA, toate utilităţile necesare funcţionării lui în bune condiţii va fi asigurat de beneficiar la momentul instalării acestora. Având în vedere durata mare de viaţa a utilajului ce se va achiziţiona, acesta va fi utilizat atât la realizarea prototipului cât şi la fabricaţia de serie a funicularelor hibride şi a altor produse care includ în componenţă repere similare.

Clarificarile sau informatiile suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire vor fi transmise cu 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul autoritatii contractante la aceste solicitari va fi transmis in a 11-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor in conformitate cu art. 161 din Legea 98/ 2016. Autoritatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul limita stabilit . (conf prev art. 27 alin (3) din HG 395/2016)

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 3 314 370.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO125 Mureş
Hauptort der Ausführung:

Locul principal de executare – la sediul societatii IRUM SA din loc Reghin, str. Axente Sever nr. 6, cod 545300, jud. Mures, conform Caietului de sarcini nr. 4791 din 09.06.2022 si a documentelor anexate acestora.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Obiectul procedurii de achizitie il reprezinta: " Centru de prelucrare cu comanda numerica pentru danturare roti cilindrice " , in conformitate cu cerintele caietului de sarcini nr. 4791 din 09.06.2022. Aceasta achizitie este cuprinsa in cadrul proiectului de investitii cu denumirea " Funicular forestier cu actionare hibrida si recuperare de energie"

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: „ Termen de garantie ofertat pentru echipament” / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Cod SMIS 120499, Cod apel POC/163/1/3/Stimularea cererii intreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de intr ind. sau in parteneriat cu institute de CD si universitati, in scopul, inovarii de procese si de produse in sect. economice care prezinta potential de crestere (LDR). Sursa de finantare: 50% din bugetul propriu si 50% prin bugetul Min.Cerc.Inov si Dig.prin contul Irum SA.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Motive de excludere:

Cerinta nr. 1: Ofertantii, asociatii, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016. Operatorii Economici nu vor fi excluși din procedura de atribuire, chiar dacă există motive de excludere, DACA aceștia demonstrează că se încadrează în oricare dintre situațiile menționate la articolele 165 alin. (2) si (3), 179 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitate de indeplinire:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici (ofertant individual, membru al unei Asocierii, Subcontractant, Terț susținător), conform Notificarii nr. 240/2016 referitoare la Ghidul de utilizare DUAE si a notificarilor ANAP privind DUAE integrat. Ca răspuns la cerințele privind motivele de excludere, operatorii economici trebuie sa completeze in DUAE informațiile cerute în partea a III-a: Motive de excludere:

- Secțiunea A: Motive referitoare condamnările penale;

- Secțiunea B: Motive legate de plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale;

- Secțiunea C: Motive legate de insolvență, conflict de interese sau abateri profesionale.

În cazul în care Ofertantul:

i). este o Asociere de operatori economici;

ii). propune Subcontractanți (cunoscuți la momentul depunerii ofertei);

iii). se bazează pe Terți susținători, se va prezenta separat câte un DUAE.

Pentru verificarea declarațiilor inițiale incluse în DUAE (ca dovezi preliminare) pentru motive de excludere, operatorii economici (ofertantul individual, membru al Asocierii, Subcontractant, Terț Susținător) trebuie să furnizeze la cererea Entitatii Contractante documente justificative, după cum este detaliat mai jos.

Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile – conf art. 205 din Legea 99/2016. Ofertantul selectat va prezenta documente justificative actualizate si valabile la momentul prezentarii, prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE. Cerința de a prezenta documente justificative actualizate si valabile la momentul prezentarii este aplicabilă tuturor Operatorilor Economici care au legătură cu Ofertantul selectat în această procedură, dacă este cazul.

Documentele justificative includ, dar nu se limitează la:

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii, pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate;

• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutive;

• dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

• alte documente edificatoare, dupa caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus, sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Autoritatea Contractantă va solicita singură dată ca un Ofertant să înlocuiască un Terț Susținător pentru care s-a demonstrat în urma evaluării că există motive de excludere.

Nota 1: Orice operator economic aflat in oricare din situatiile prevazute la art. 164, 165 (1) si (2), si 167 (1) din Legea 99/2016, care atrag excluderea din procedura de atribuire, poate furniza dovezi care sa arate ca masurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-si demonstra in concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere in conformitate cu prevederile art 171 din Legea 98/2016.

Nota 2: Formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, de catre fiecare membru al asocierii (in cazul unei asocieri), si, daca e cazul, de catre tertul sustinator.

Cerinta nr. 2: Informatii referitoare la Conflictul de interese:

Operatorii economici ofertanti (Ofertant individual, membru al Asocierii și Terț Susținător) nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 60 (evitarea conflictului de interese) din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de indeplinire: Toti operatorii economici participanti in procedura (ofertantii, asociatii, tertii sustinatori) vor completa si vor depune odata cu DUAE – ,,Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice”– Formular 3 din modelele de formulare atasate documentatiei de atribuire.

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul entitatii contractante definite conform art. 63 alin (1) din Legea nr.98/2016 sunt:

- Ing.Mircea Eugen Oltean – Director General

- Ing.Petru Bejan – Director General Adjunct

- Ec.Sorina Nistor - Director Economic

Persoane care aproba/semneaza documente emise in legatura cu prezenta procedura de achizitie sunt:

1. Ing.Petru Bejan– Director General Adjunct;

2. Ing.Mircea Farcas - Director Tehnic;

3. Ec. Sorina Nistor – Director Economic

4. Nagy Sandor Daniel – Inginer

5. Lazar Stroian – Jurist

In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de 60 din Legea nr. 989/2016 privind achizitiile publice, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.

Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente:

- Aangajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia (daca este cazul);

- Acordului de asociere (daca este cazul).

Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât si ale tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Ofertantii, asociatii si subcontractantii ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Operatorii Economici (Ofertant individual, membru al Asocierii, Subcontractant) trebuie să fie înscriși într-un registru profesional sau comercial din țara în care sunt stabiliți. Cerința minimă menționată mai sus referitoare la înscrierea într-un registru profesional sau comercial trebuie să fie îndeplinită de toți Operatorii Economici implicați în procedură, indiferent de rolul acestora: Ofertant individual, membru al unei Asocieri, Subcontractanții nominalizați pe care se bazează Ofertantul.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, documente care urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, operatorului economic clasat pe primul loc, in urma aplicarii criteriului de atribuire, si a carui oferta a fost declarata admisibila.

- Pentru persoanele juridice romane: se solicita certificat constatator emis de Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora.

Modalitatea de indeplinire: prezentarea certificatului constatator (cuprinzand informatii actuale/reale la momentul prezentarii), în original/copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.

- Pentru persoanele juridice straine: se solicita documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident si certificat de rezidenta fiscala valabil pe perioada anului calendaristic in curs.

Modalitatea de indeplinire: prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident si certificat de rezidenta fiscala valabil pe perioada anului calendaristic in curs. Documentele vor fi insotite de traducere autorizata în limba româna.

Pentru p... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anualaOperatorul economic va furniza informatii privind media cifrei de afaceri anuala pe ultimii 3 ani. Conform art. 175 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 98/2016 – se solicita indeplinirea unui nivel minim valoric al cifrei de afaceri, valoarea medie a cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2019; 2020; 2021) trebuie sa fie de minim: 5.965.866,00 lei. Pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime privind cifra de afaceri medie anuala, orice operator economic are dreptul: i. să participe în comun cu alți operatori economici la procedura de atribuire, în condițiile art. 53 din Legea nr. 98/2016. ii. să invoce susținerea unui terț (entitate) și să utilizeze capacitățile acestuia pentru a satisface cerința minimă, indiferent de natura relațiilor juridice existente între operatorul economic ofertant și entitatea (tertul) ale cărei capacități le utilizează în condițiile – art. 182 din Legea 98/2016. Dacă un grup de Operatori Economici depune o oferta în comun în cadrul unei Asocieri, cerința minimă de calificare poate fi îndeplinită de oricare dintre membrii Asocierii.Cursul mediu de referinta la care se face echivalenta leu/alta valuta stabilit de BNR aferent fiecarui an.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE – Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara", conform Notificarii nr. 240/2016 referitoare la Ghidul de utilizare DUAE si a notificarilor ANAP privind DUAE integrat. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante de catre operatorul economic clasat pe primul loc, in urma aplicarii criteriului de atribuire, si a carui oferta a fost declarata admisibila,Documentele care pot fi depuse pentru sustinerea cifrei de afaceri – conf art. 175 alin (2) din Legea 98/2016: a) declaraţii sau extrase bancare corespunzătoare b) prezentarea situaţiilor financiare sau a extraselor din situaţiile financiare, în cazul în care publicarea situaţiilor financiare este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit operatorul economic, pentru anii 2019, 2020 si 2021, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document echivalent din care sa rezulte cifra de afaceri (ex. Rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate, sau balante de verificare asumate de operatorul economic in cazul in care situatiile aferente anului financiar incheiat nu au fost inca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente in domeniu).c) o declaraţie privind cifra totală de afaceri a operatorului economic, pentru cel mult ultimele 3 exerciţii financiare disponibile, în funcţie de data înfiinţării sau începerii activităţii operatorului economic, în măsura în care informaţiile privind cifrele de afaceri sunt disponibile.Nota: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea economica si financiara se demonstreaza prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea economica si financiara invocand sustinerea unui/unor tert/terti, odata cu depunerea DUAE, ofertantul va prezenta angajamentul tertului/tertilor sustinator/i (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestuia de catre tert/tertii sustinator/i, din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatExperienta similara – conf prev art. 179 lit. b) din Legea 98/2016. Prin experienta similara se intelege experienta similara de o complexitate comparabila cu cele care fac obiectul contractului de furnizare, respectiv ofertantii vor face dovada ca au furnizat produse/echipamente similare: mașină cu comandă numerică pentru danturare roti cilindrice. Ofertantii vor face dovada ca au livrat produse/echipamente similare cu cele solicitate prin Caietul de sarcini nr. 4791 din 09.06.2022 , prin prezentarea unei liste cu produse/echipamente similare furnizate în ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, la nivelul unui sau mai multor contracte, pana la data limita de depunere a ofertelor, in valoare cumulata de minim: 2.651.496,00 lei .Nu vor fi luate in considerare livrari de produse similare, cu mai mult de 3 ani, anteriori datei limita de depunere a ofertelor. Perioada de referinta – respectiv ultimii 3 (trei) ani – va fi calculata în sens invers pornind de la data limita de depunere a ofertelor comunicata în anuntul de participare (publicat la initierea procedurii) ca fiind termenul limita de depunere a ofertelor.Daca, din diverse motive se decaleaza termenul de depunere al ofertelor, atunci se va extinde corespunzator (cu zilele de decalare) si perioada aferentă experientei similare. Livrarile de produse similare efectuate în mod corespunzator înseamna produse furnizate de ofertanti si receptionate de beneficiarul acestora, în conformitate cu obligatiile asumate de ofertant prin contract. Livrarea produselor se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Se va lua in considerare valoarea contractului efectiv livrat si confirmata prin depunerea de documente justificative. Nota: Pentru calculul valorii contractelor în alta valuta, se va lua in considerare cursul leu/alta valuta mediu anual practicat de BNR pentru anul respectiv.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiInformatii privind asigurarea calitatii in conformitate cu standardele europene relevante: dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu ISO 9001:2008 sau echivalent sau orice alte probe/dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, valabil la momentul prezentarii – conform art. 200 alin. (1) din Legea 98/2016.Note:- In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene.- Documentele prezentate, in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, trebuie sa fie valabile la data prezentarii acestora.- In cazul unei asocieri, aceasta cerinta trebuie indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.- Cerinta privind certificarea ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).- Documentul justificativ (spre ex. certificatul) trebuie sa fie in termen de valabilitate la data prezentarii acestuia.- Ofertantii straini vor prezenta documentul in traducere autorizata in limba romana.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Informatii privind experienta similara se vor completa si in DUAE conform Notificarii nr. 240/2016 referitoare la Ghidul de utilizare DUAE si Notificarilor ANAP privind DUAE integrat – Partea IV "Criteriile de selectie" – Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala”, unde se vor preciza informatii referitoare la: obiectul contractului, numarul si data contractelor invocate ca experienta similara, valoarea efectiv livrata, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a livrat produse similare in cuantumul cerut. Documentele prin care operatorii economici pot indeplini cerinta privind experienta similara sunt urmatoarele: copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit; recomandari, procese verbale de receptie, certificari de buna executie, certificate constatatoare, alte documente din care sa rezulte livrarile de produse in cuantumul solicitat. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, operatorului economic clasat pe primul loc, in urma aplicarii criteriului de atribuire, si a carui oferta a fost declarata admisibila. Nota: In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, conform art. 182 din Legea 98/2016, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate, tinand cont de prevederile art. 50 din HG 395/2016. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016. III.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

Se va completa DUAE in conformitate cu Notificarea nr. 240/2016 referitoare la Ghidul de utilizare DUAE si cu notificarile ANAP privind DUAE integrat. Se va depune – Certificat ISO 9001:2008 sau echivalent sau orice alte probe/dovezi in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespnzator al calitatii. In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerinta privind managementul calitati trebuie sa fie indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea de contract care o realizeaza. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, operatorului economic clasat pe primul loc, in urma aplicarii criteriului de atribuire, si a carui oferta a fost declarata admisibila.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/07/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 25/03/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/07/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Membrii Comisiei de Evaluare

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

Se va incheia un contract de furnizare produse pentru: ,,Centru de prelucrare cu comanda numerica pentru danturare roti cilindrice”, cu o durata de 12 de luni calendaristice, cu operatorul economic care indeplineste cerintele de calificare, cerintele din caietul de sarcini si anexele acestuia si care s-a clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire..

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică. – conf prev art 139 alin. (3) din HG 395/2016

Documentul DUAE va fi completat în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant (ofertant individual, asociat, tert sustinator). Un operator economic care participă pe cont propriu și care nu se bazează pe capacitățile altor entități pentru a îndeplini criteriile de selecție, trebuie să completeze un singur DUAE. Un operator economic care participă pe cont propriu, dar se bazează pe capacitățile uneia sau mai multor altor entități trebuie să se asigure că autoritatea contractantă primește propriul său DUAE împreună cu un DUAE separat care cuprinde informațiile relevante pentru fiecare dintre entitățile pe care se bazează.

Informatii privind asociatii (daca este cazul) – – conf. art. 185 din Legea 98/2016:

In cazul in care un grup de operatori economici se asociaza pentru a depune o oferta comuna, acestia trebuie sa indeplineasca individual cerintele privind eligibilitatea si inregistrarea si, prin cumul, cerintele privind capacitatea tehnica si/sau profesionala, precum si cele privind situatia economica si financiara. Toate cerintele care nu se refera la capacitatea tehnica si/sau profesionala, si capacitatea economica si financiara, trebuie indeplinite individual de catre fiecare asociat. Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat autoritatii contractante, inainte de data semnarii contractului de furnizare.

Se va depune acord de asociere cu indicarea procentului si a activitatilor care vor fi indeplinite de fiecare asociat. De asemenea se va desemna liderul asociatiei.

Acordul de asociere se va depune odata cu documentul DUAE.

In conformitate cu articolul 53 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare:

(1) Au dreptul de a participa la procedurile de atribuire prevăzute la art. 68, în oricare dintre calitățile de ofertant individual/ofertant asociat/candidat/terț susținător/subcontractant, operatorii economici definiți la art. 3 alin. (1) lit. jj).

(2) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice persoană fizică sau juridică, având calitatea de ofertant individual/ofertant asociat/candidat/terț susținător/subcontractant, care nu se încadrează în definiția de la art. 3 alin. (1) lit. jj), fără a mai fi necesară verificarea încadrării în prevederile art. 164, 165 și 167.”

In conformitate cu OUG Nr. 25/2021, art. I, Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza: La articolul 3 alineatul (1), litera jj) va avea următorul cuprins:

„jj) operator economic — orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, inclusiv orice asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entități, care oferă în mod licit pe piață executarea de lucrări, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, și care este/sunt stabilită/stabilite în:

(i) un stat membru al Uniunii Europene; ..................”

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute de Legea 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: SC IRUM SA - Departament Juridic
Postanschrift: Str.Axente Sever Nr.6
Ort: Reghin
Postleitzahl: 545300
Land: Rumänien
E-Mail: office@irum.ro
Telefon: +40 365450001
Internet-Adresse: www.irum.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/06/2022