Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 334816-2020

16/07/2020    S136

Nederland-Utrecht: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2020/S 136-334816

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Nationaal identificatienummer: 171631515
Postadres: Catharijnesingel 59
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3511 GG
Land: Nederland
Contactpersoon: Marjanne Tammeling
E-mail: iucezteam7@rvo.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.nvwa.nl
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vooraankondiging verkooppunt verkenner

Referentienummer: IUC: 202004075
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie bijlage marktraadpleging Verkooppunt verkenner.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diverse locaties binnen NEDERLAND.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Opdrachtgever wil gedurende de looptijd van de overeenkomst kunnen beschikken over de gevraagde diensten zoals beschreven in de bijlage marktraadpleging Verkooppunt verkenner.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/01/2021

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/07/2020