Lieferungen - 334819-2022

22/06/2022    S119

Rumänien-Arad: Lebende Pflanzen, Knollen, Wurzeln, Stecklinge und Pfropfreiser

2022/S 119-334819

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: GOSPODARIREA COMUNALA ARAD S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO 1680258
Postanschrift: Arad, Calea Timișorii nr.61/A, județul Arad
Ort: Arad
NUTS-Code: RO421 Arad
Postleitzahl: 310002
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Obsitos Anca Lorena
E-Mail: achizitii@gcarad.ro
Telefon: +40 0257270352
Fax: +40 0257270502
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://gcarad.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100148548
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Achiziționare material dendrofloricol

Referenznummer der Bekanntmachung: 1680258_2022_PAAPD1360935
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
03121100 Lebende Pflanzen, Knollen, Wurzeln, Stecklinge und Pfropfreiser
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul achiziției/procedurii: ACHIZITIONARE MATERIAL DENDROFLORICOL

Obiectul achiziției vizează achizitia de material dendrofloricol in conditiile precizate in Caietul de sarcini.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a-6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 6 461 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO421 Arad
Hauptort der Ausführung:

Arad

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Obiectul achiziției/procedurii: ACHIZITIONARE MATERIAL DENDROFLORICOL

Obiectul achiziției vizează achizitia de material dendrofloricol in conditiile precizate in Caietul de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termen de livrare / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 85
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1.) Cerinta:

Ofertanții participanți la procedură vor declara că nu se încadrează în situațiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Nota1: Se solicita atat ofertantului asociat cat si tertului sustinator sau subcontractantului.

Nota2: Daca tertul/tertii, subcontractantul/subcontractantii se incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta solicita, o singura data.

1.) Mod de dovedire:

Se va completa DUAE cu privire la neincadrarea in motivele de excludere de mai sus si de catre subscontractantii si/sau tertii sustinatori declarati.

Avand in vedere prev. art. 196 din Legea 98/2016 la solicitarea autoritatii contractante, se vor atasa de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar in urma evaluarii ofertelor urmatoarele:

a). certicatul de cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia asa cum rezulta din certicatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv – in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea cf. cu originalul (scanat). In cazul unei asocieri certicatul va prezentat de ecare asociat in parte.

b). certicatul de cazier fiscal al persoanei juridice – in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea cf. cu originalul (scanat). In cazul unei asocieri certicatul va prezentat de fiecare asociat in parte.

c). documente eliberate de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat, precum si taxele locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea cf. cu originalul (scanate), pentru persoanele juridice romane, respectiv original sau copie cf. cu originalul si traduse in limba romana (scanate), in cazul persoanelor juridice straine.

Se vor accepta documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate benecia de derogarile prevazute la art. 166 alin. 2, art. 167 alin. 2, art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si/sau alte documente edicatoare dupa caz.

Nota: Din Certificatul de atestare scala/Certificatul privind plata impozitelor si taxelor locale trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora ca urmare a solicitarii transmise de catre autoritatea contractanta in conf. cu prevederile art. 196 din Legea nr. 98/2016.

Ofertele depuse de operatorii economici care gureaza cu datorii neachitate catre bugetul de stat sau bugetul local si care nu au obtinut inlesniri/reesalonari la plata acestor datorii (cu luarea in considerare a scadentei de plata a acestora), vor descalicate/respinse.

2.) Cerinta:

Ofertantii participanti la procedura vor face dovada neincadrarii in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

In vederea dovedirii neincadrarii ofertantului in situatia unui conflict de interese se comunica la aceasta data persoanele factori de decizie in organizarea si derularea procedurii:

1.Adelina Balascau - Asistent Manager / Presedinte Comisie de Evaluare

2. Florin Maris - Director General

3. Șerb Cosmin-Șef departament / Membru Comisie de evaluare

4. Ovidiu Martin-Director adjunct/ Membru Comisie de evaluare

5. Michiciuc Adrian-șef formație/ Membru supleant Comisie de evaluare

6. Laura Mateuț-Economist/control CFP

7. Barbura Alexandru-Expert extern cooptat achiziții publice

Se va prezenta odata cu DUAE Declaratia privind neîncadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 inclusiv subcontractorul si/sau tertul sustinator - Formular nr. 7

1.) Cerinta:

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Ofertantii participanti la procedura trebuie sa aiba corespondent în codurile CAEN autorizate din certificatul constatator emis de ONRC.

1.) Mod de dovedire:

Se va completa Documentul unic de achizitie European (DUAE) cu privire la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale.

Avand in vedere prevederile art. 196 din Legea 98/2016 la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, se vor completa si atasa, certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, care va cuprinde inclusiv activitatea autorizata corespunzatoare/relevanta obiectului procedurii se va depune in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea cf. cu originalul sau in forma electronica prin intermediul serviciului InfoCert (scanate).

In cazul unei asocieri certificatul va fi prezentat de fiecare asociat in parte.

Dovada autorizarii reiese din mentiunea cuprinsa in certificatul ORC la pct. “Sedii si/sau activitati autorizate”, respectiv identificarea la acest punct a codului CAEN autorizat.

Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, pentru conformitate documentul emis de ORC in original sau copie legalizata.

2.) Cerinta:

Ofertantii straini participanti la procedura trebuie sa fie legal înregistrati si trebuie sa desfasoare activitatea economica corespunzatoare/relevanta în raport cu obiectul procedurii (sau echivalentul acesteia raportat la tara în care îsi desfasoara activitatea).

2.) Mod de dovedire:

Se va completa DUAE cu privire la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale.

Avand in vedere prevederile art. 196 din Legea 98/2016 la solicitarea autoritatii contractante, se vor completa si atasa de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar in urma finalizarii evaluarii ofertelor copii dupa original (scanate) si traducere certificata in limba romana de un traducator autorizat dupa documentele care dovedesc o forma de inregistrare, in conditiile legii, in tara in care isi are sediul ofertantul.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantii participanti la procedura vor prezenta documente emise de beneficiari, din care sa rezulte valori, perioade de furnizare, beneficiari si care sa releve faptul ca:- in ultimii 3 ani au mai furnizat si livrat produse similare, la nivelul unuia sau mai multor contracte, in valoare minim egala cu cel mai mare contract subsecvent (3.230.500 lei fara TVA)

Proportia de subcontractareOfertantii au obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

In ceea ce priveste modalitatea de indeplinire a cerintei de calificare precizam ca initial, la momentul depunerii ofertei, operatorii economici participanti vor trebui sa declare/confirme prin DUAE indeplinirea cerintei de calificare (vor fi precizate minim urmatoarele informatii: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, beneficiarul acestuia şi datele sale de contact, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA.)Avand in vedere prevederile art. 196 din Legea nr. 98/2016 si art. 12 din Instructiunea nr. 2/2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 178 şi art. 179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantă va solicita prezentarea de catre ofertantul clasat pe primul loc in ierarhia intermediara urmare a finalizarii evaluarii ofertelor documentele justificative. Documentele prin care operatorii economici pot îndeplini cerinţa privind experienţa similară sunt următoarele, fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulativă:- copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit;- certificate de predare-primire;- recomandări;- procese-verbale de recepţie/documente emise sau contrasemnate de clientul beneficiar) din care sa rezulte valori, perioade de furnizare, beneficiari, contracte de furnizare, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate.Odată cu depunerea DUAE se prezintă angajamentul terțului susținător împreună cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora.

DUAE completat de ofertant va include și informații privind partea din contract care urmează a fi subcontractată și va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informațiile referitoare la situațiile de excludere astfel cum acestea sunt menționate la art.164,165 și 167 din Legea nr.98/2016 precum și cele care prezintă relevanță din perspectiva capacităților pe care se bazează ofertantul.Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere.Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivede excludere și solicita candidatului/ ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 25/07/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 25/11/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 25/07/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Comisia de evaluare

Experti externi cooptati

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1). Durata acordului-cadru este de 24 luni.

2). Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SICAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica) conform art. 60, alin. (4) din H.G. 395/2016.

3). Reguli de comunicare si transmitere a datelor:

- Solicitarile de claricari referitorare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa in mod exclusiv In SICAP la Sectiunea Intrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor publicate in SICAP atat Sectiunea Intrebari cat si la Sectiunea Documentatie, claricari si decizii din cadrul anuntului de participare,autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 64 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

- Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SICAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic si ca participant la procedura de atribuire. - Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta, prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SICAP (Sectiunea “Intrebari”).

- Operatorii economici vor transmite raspunsurile la claricari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP.

Nota:Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A.
Postanschrift: Arad, Calea Timișorii nr.61/A, județul Arad
Ort: Arad
Land: Rumänien
E-Mail: office@gcarad.ro
Telefon: +40 257270352
Fax: +40 257270502
Internet-Adresse: http://www.gcarad.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/06/2022