Bygge og anlæg - 334820-2021

02/07/2021    S126

Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejder

2021/S 126-334820

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Banedanmark
CVR-nummer: 18632276
Postadresse: Carsten Niebuhrs Gade 43
By: København V
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 1577
Land: Danmark
Kontaktperson: Varun Sivapalan
E-mail: VASI@BANE.dk
Telefon: +45 82340000
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=305000&B=BANEDANMARK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=305000&B=BANEDANMARK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6)Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Sporfornyelse og hastighedsopgradering Østfyn

Sagsnr.: NFSP0516 & NA0037
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Projektet omfatter sporfornyelse samt forberedelse af hastighedsopgradering mellem Nyborg og Odense på Østfyn. Der skal således gennemføres en forberedelse af hastighedsopgradering fra 180 km/t til 200 km/t mellem Nyborg og Odense station, og dette er en del af en større hastighedsopgradering mellem Ringsted og Odense. Banedanmark ønsker at projektet bliver gennemført i tæt samarbejde mellem alle parter således, at relevante kompetencer hos parterne kommer i spil på det tidspunkt i processen, hvor det giver mest værdi. Kontrakten idenholder et element af tidlig inddragelse med henblik på at inddrage hovedentreprenøren så tidligt som muligt i forbindelse med projekteringen af projektet. En stor del af projekteringen og håndteringen af eventuelle udfordringer under udførelsen skal ske i tæt samarbejde mellem hovedrådgiver, hovedentreprenør og Banedanmark.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 300 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
NUTS-kode: DK Danmark
Hovedudførelsessted:

Fyn, Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Projektet omfatter sporfornyelse samt forberedelse af hastighedsopgradering mellem Nyborg og Odense på Østfyn. Der skal således gennemføres en forberedelse af hastighedsopgradering fra 180 km/t til 200 km/t mellem Nyborg og Odense station, og dette er en del af en større hastighedsopgradering mellem Ringsted og Odense. Banedanmark ønsker at projektet bliver gennemført i tæt samarbejde mellem alle parter således, at relevante kompetencer hos parterne kommer i spil på det tidspunkt i processen, hvor det giver mest værdi. Kontrakten idenholder et element af tidlig inddragelse med henblik på at inddrage hovedentreprenøren så tidligt som muligt i forbindelse med projekteringen af projektet. En stor del af projekteringen og håndteringen af eventuelle udfordringer under udførelsen skal ske i tæt samarbejde mellem hovedrådgiver, hovedentreprenør og Banedanmark.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og kompetencer / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 40
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 32
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

a) Bedømmelse af referencer:

- Bedømmelsen vil ske på baggrund af en samlet vurdering af ansøgers referencer i forhold til den udbudte opgave. Ved vurderingen vil Banedanmark lægge vægt på referencernes relevans i forhold til den udbudte opgave, herunder:

a) I hvor høj grad referencerne viser erfaring med udførelse af danske baneprojekter i hovedentreprise.

b) I hvor høj grad referencer viser erfaring med opgaver, som minder om den udbudte opgave i forhold til entreprisesum, omfang, karakter og afleveringsprocedure.

c) I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med arbejder indenfor tidsplaner med sporspærringer.

I hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med [indsæt].

Kriterierne a)-c) vægter lige, og vurderingen foretages samlet. Hvis referencen vedrører en igangværende opgave, vil en del af bedømmelsen af referencen være, hvor langt i udførelsen opgaven er.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

1-års justering.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For at sikre, at ansøgeren har de nødvendige økonomiske og finansielle forudsætninger for kontrakten, er det et krav, at tilbudsgiveren som minimum lever op til nedenstående 3 krav:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

a) Egenkapital på minimum 150 mio. DKK i gennemsnittet for de seneste 3 regnskabsår

b) Nettoomsætning på minimum 500 mio. DKK i gennemsnittet for de seneste 3 regnskabsår

c) Soliditetsgrad på minimum 15 % i gennemsnittet for de seneste 3 regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For at sikre, at ansøgeren besidder de nødvendige tekniske og faglige forudsætninger for at løse opgaven, er det et krav, at:

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

a) ansøger har mindst én reference, der vedrører sammenlignelige danske baneprojekter i hovedentreprise med ansøgeren som den udførende hovedentreprenør, og som har en entreprisesum på mindst 150 mio. DKK ekskl. moms. Referencen skal indeholde sikringsarbejde og kørestrømsarbejde.

b) ansøger har mindst én referencer, der vedrører sammenlignelige danske baneprojekter i hovedentreprise med ansøgeren som den udførende hovedentreprenør. Referencen skal indeholde sporarbejde og jord og afvandingsarbejder.

c) ansøger har mindst én referencer, der vedrører sammenlignelige danske baneprojekter i hovedentreprise med ansøgeren som den udførende hovedentreprenør. Referencen skal indeholde konstruktionsarbejder.

Referenceprojekter til opfyldelse af mindstekravene må maksimalt være 8 år på ansøgningstidspunktet, hvilket vil sige, at opgaven ikke må være afsluttet (= afleverings-forretning) for mere end 8 år siden. Baggrunden for, at alderen for referencer er sat op fra 5 år til 8 år, er, at Banedanmark vurderer, at dette – grundet opgavens karakter – er nødvendig for at sikre tilstrækkelig konkurrence, jf. udbudslovens § 155, stk. 1, nr. 1.

Referencer til opfyldelse af mindstekravene skal alle være mindst ét år inde i udførelsesfasen.

Èn reference kan godt dække flere fagdiscipliner.

Med sammenlignelige baneprojekter menes baneprojekter, der teknisk og kompleksitetsmæssigt svarer til dette projekt, jf. udbudsbekendtgørelsen pkt. II.I.4) og II.2.4).

Ansøgeren kan højst oplyse 5 referencer til opfyldelse af ovenstående mindstekrav. Hvis ansøgeren afleverer mere end 5 referencer til opfyldelse af mindstekravene, vil Banedanmark alene se på de første 5.

Hver reference bør indeholde oplysningerne beskrevet i punkt 1) til 6) i nedenstående afsnit 6 om udvælgelse af ansøgere.

III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

Sikkerhedsstillelse kræves som angivet i udkast til kontrakt.

III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

Finansierings- og betalingsvilkår er som angivet i udkast til kontrakt.

III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

Der kræves ingen særlig retlig form. Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af økonomiske aktører f.eks. et konsortium skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Fremgår af udbudsmaterialet.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/07/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 05/08/2021
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/06/2021