Dienstleistungen - 334849-2020

16/07/2020    S136

Rumänien-Bukarest: Diverse Software-Entwicklungen und Computersysteme

2020/S 136-334849

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Inspectoratul de Stat în Construcții – ISC
Nationale Identifikationsnummer: 14234699
Postanschrift: Str. Constantin Robescu nr. 23
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 030217
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Elena Ionescu
E-Mail: achizitii@isc.gov.ro
Telefon: +40 213181700 / 213181717
Fax: +40 213181717

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.isc.gov.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100099493
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Servicii de dezvoltare infrastructură software (module și aplicații IT), hardware (echipamente) și licențe” necesare derulării proiectului „Consolidarea capacității ISC de a-și exercita competențele într-un mod unitar, eficient și eficace” cod SIPOCA 587

Referenznummer der Bekanntmachung: 14234699_2020_PAAPD1127446
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72212900 Diverse Software-Entwicklungen und Computersysteme
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Inspectoratul de Stat în Construcții-I.S.C. dorește încheierea unui contract de prestări “Servicii de dezvoltare infrastructura software (module și aplicații IT), hardware (echipamente) și licențe”, necesare derulării proiectului „Consolidarea capacității ISC de a-și exercita competențele într-un mod unitar, eficient și eficace” cod SIPOCA 587. Infrastructura software (module și aplicații IT) va funcționa ca o singură soluție, noile module și aplicații IT se vor constitui într-o soluție software sigură, omogenă și unitară. Infrastructura software propusă va fi realizată într-o concepție modulară, care să permită extinderi de funcționalități ce implică dezvoltarea acesteia în jurul unui nucleu, căruia i se pot adăuga proceduri noi pentru actualizare, având o arhitectură deschisă ce va permite integrarea cu alte aplicații informatice funcționale în sistemul informatic și de comunicații al ISC sau dezvoltarea ulterioară de noi funcționalități și integrare completă a acestora. Infrastructura hardware va cuprinde necesarul de echipamente IT cu funcționalități de procesare și stocare, pentru buna funcționare a modulelor și aplicațiilor IT, astfel:

— 2 servere cu două procesoare compatibile și integrabile în infrastructura de rețea LAN existentă și integrare în infrastructura de stocare SAN existentă,

— Upgrade unitate de stocare existentă cu capacitate de 12 TB SSD,

— Upgrade infrastructură SAN existentă,

— Licențe de virtualizare pentru serverele noi (4CPU) și licențe backup pentru serverele noi(4CPU).

Termenul limita pana la care se pot solicita clarificari la documentatia de atribuire: cu 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire pana in a 11 a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 051 780.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32420000 Netzausrüstung
39173000 Lagerungseinheiten
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
48820000 Server
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

La sediul autoritatii contractante.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Valoarea estimată a achiziției este de 2.051.780 RON fără TVA, defalcată astfel:

— Infrastructura software în valoare de 1.277.220 RON fără TVA,

— Infrastructura hardware în valoare de 619.460 RON fără TVA,

— Licențe în valoare de 155.100 RON fără TVA.

Infrastructura software va cuprinde dezvoltarea următoarelor module și aplicații IT menționate în cererea de finanțare, la următoarele subactivități:

6.1. Crearea unui modul care să permită tipărirea tuturor tipurilor de acte de control aprobate prin ordine ale M.L.P.D.A. sau IG.

6.2. Crearea unui modul de evidență a neconformităților înregistrate de persoanele fizice și juridice cu activitate în domeniul construcțiilor, care să permită analizarea activității acestora.

6.3. Crearea unui modul de plată online a serviciilor oferite de I.S.C. integrat cu sistemul informatic și de comunicații al ISC, cu facilități de procesare a plăților online pentru fiecare județ în parte.

6.4. Crearea unui modul informatic care să permită examinarea participanților la examenele de autorizare organizate de ISC, pentru specialiști în construcții: responsabili tehnici cu execuția și diriginte de șantier.

7.1. Crearea unei aplicații performante de emitere și gestionare a autorizațiilor și legitimațiilor emise de ISC, care să fie programată pe trei module, respectiv modul autorizare diriginți de șantier, modul autorizare RET și modul autorizare laboratoare.

8.1. Crearea unei aplicații care să genereze registrele publice de activitate pentru diriginții de șantier și responsabilii tehnici cu execuția care să fie accesate și completate on line, de către specialiștii în construcții autorizați și să se integreze în sistemul informatic existent.

9.1. Crearea unei aplicații care să aibă rolul unei biblioteci tehnice cu standarde, normative tehnice în construcții, legislație, regulamente și ordine emise de ISC.

Infrastructura hardware va cuprinde necesarul de echipamente IT cu funcționalități de procesare și stocare, pentru buna funcționare a modulelor și aplicațiilor IT, astfel:

— 2 servere cu două procesoare compatibile și integrabile în infrastructura de rețea LAN existentă și integrare în infrastructura de stocare SAN existentă,

— Upgrade unitate de stocare existentă cu capacitate de 12 TB SSD,

— Upgrade infrastructură SAN existentă,

— Licențe de virtualizare pentru serverele noi (4CPU) și licențe backup pentru serverele noi(4CPU).

Achiziționarea de echipamente și licențe este încorporată în cadrul activității 6, subactivitatea 6.1. fiind o activitate transversală care deservește la realizarea modulelor și aplicațiilor informatice prevăzute a se desfășura în cadrul proiectului.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica Garantia extinsa = garantia oferita suplimentar fata de cele 36 luni minime din caietul de sarcini. Serviciile de garanție extinsă vor respecta aceleași condiții ca și cele ale garanției oferite de minimum 36 luni. / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica Garantia extinsa = garantia oferita suplimentar fata de cele 36 luni minime din caietul de sarcini. Serviciile de garanție extinsă vor respecta aceleași condiții ca și cele ale garanției oferite de minimum 36 luni. / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică Integrarea nativă a noilor module și aplicații IT cu cele existente (se folosesc tehnologii în exploatare curentă cu care personalul tehnic al autorității contractante este familiarizat, respectiv aceeași bază de date și aceleași tehnologii și integrarea cu infrastructura de hardware (echipamente IT și licențe existente). Se vor prezenta documente justificative ale experților care să ateste calificarea (certificate profesionale, atestate, diplome, etc.) pentru următoarele tehnologii: HTML5, AJAX, JavaScript, ASP.NET, ASP.NET MVC și SQL, precum și experiență dovedită în integrarea native a acestor tehnologii prin participarea la minim 1 contract în care a prestart servicii. Se acceptă orice document oficial emis de către o autoritate competentă care să justifice experiența în tehnologiile folosite de ISC. / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 16
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

"Consolidarea capacității ISC de a-și exercita competențele într-un mod unitar, eficient și eficace” cod SIPOCA 587, finantat din FSE prin POCA.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta 1:

Declaratie pe propria raspundere ca operatorul economic nu se afla in niciuna din situatiile de excludere mentionate la art.164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016. Precizam faptul ca, ofertantii, tertii sustinatori si subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Se va completa DUAE in conformitate cu art. 193-195 din Legea 98/2016, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea AC, inainte de atribuirea contractului, ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire (cf. art. 196 alin 2 din Legea 98/2016).

Documente justificative (vezi art. 168 din Legea 98/2016): orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit. Exemple: certificate (certificatul de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul de stat, certificatul privind plata impozitelor si taxelor locale, etc.), cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz.

Informatiile inscrise trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora. Atentie! Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire daca prezinta documente edificatoare emise de unitati abilitate, din care sa reiasa toate informatiile necesare verificarii incadrarii acestuia la exceptiile articolelor 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.

Nota: În situația în care documentele menționate mai sus nu se emit in țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul unic/ ofertantul asociat/ subcontractantului/ tertul sustinator, sau aceste documente nu vizează toate situațiile prevazute la art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016, ofertantul unic/ ofertantul asociat/ subcontractantului/ tertul sustinator, va prezenta fie o declarație pe propria raspundere, fie, dacă in țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria raspundere, o declarație autentică dat in fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerinta 2:

Declaratie privind neîncadrarea în prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea 98/2016 (Formularul nr. 4 din Sectiunea V). In vederea completarii acestei declaratii, precizam ca persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea acestei proceduri de atribuire, sunt:

Paul Racoviță - Inspector General

Ionuț Cotarcea - Inspector General Adjunct

Ioan-Sorin Mălinescu - Secretar General

Iulia-Cornelia Gheorghe - Șef Serviciu

Emil Nae - Șef Serviciu

Elena Ionescu - Director

Mihaela Neagu - Director

Petru Octavian Maria - Director

Anamaria Stănică - Șef Birou

Constantin-Daniel Butaru - Consilier

Cosmin-Dorin Radu - Consilier juridic

Radu Nistorescu - Consilier

Andrei Octavian Boceanu - Consilier

Elena Diana Tiutiu - Consilier

Laura-Cristina Păun - Consilier

Gabriela Stoleriu – Șef Birou

Gabriela Ionica Aldea - Șef Birou

Diana Dragomir - Consilier

Elena Toma - Consilier

Elena Kővessi - Consilier

Mihaela-Veronica Vasile - Consilier

Raluca Ioana Tiniche - Șef Serviciu

Florin Roșca - Inspector în construcții

Nicolae Daniel Rusu - Expert

Crenguța Mihaela Mircea - Șef Serviciu

Violeta Guțic - Consilier juridic

Alina-Maria Răduță - Consilier juridic

Nicolae-Ștefan Boboiceanu - Consilier juridic

Gabriela-Irinel Dună - Consilier juridic

Cătălina–Gabriela Florescu - Consilier juridic

Dalina-Florentina Cotarcea - Consilier juridic

Alexandra-Iohana Enache - Consilier juridic

Laura-Ștefania Chiroiu - Consilier juridic

Cristina Maria Ștefănescu - Consilier juridic

Viorel Uleia - Inspector în construcții

Rodica Suceveanu - Inspector în construcții

Emil Marius Petrescu - Inspector în construcții

Ana Cristina Jilavu - Inspector în construcții

Octavian Velicu - Șef Serviciu

Marta Rotaru - Inspector în construcții

Clara Șerban - Inspector în construcții

Elena Ioana Posmangiu - Inspector în construcții

Nota: Declaratia privind neîncadrarea în prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea 98/2016 va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE. Daca este cazul, atat DUAE cat si declaratia cf. art. 58-63 din Legea nr. 98/2016, vor fi completate si de catre asociat, subcontractant sau tert sustinator.

Operatorul economic participant la procedură, indiferent de calitatea acestuia (ofertant cu oferta individuală, ofertant asociat, subcontractant, terț susținător), trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență. Operatorul economic trebuie să dovedească faptul că este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea preliminară a cerinței: ofertanții (inclusiv eventualii asociați/ subcontractanți/ terți susținători) vor completa la nivelul DUAE, informaţiile aferente situaţiei lor. Documentele justificative urmează a fi prezentate la solicitarea autorităţii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar(inclusiv pentru eventualii asociați/ subcontractanți/ terți susținători), la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente pot fi, după caz: certificat constatator emis de ONRC sau in cazul ofertanţilor străini, documente echivalente emise in ţara de rezidenţă. Informaţiile cuprinse in Certificatul constatator să fie reale/actuale la data prezentării.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Proportia de subcontractare Informații privind subcontractarea (dacă este cazul), cu precizarea părții/părților din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze (proporția de subcontractare).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193-195 din Legea 98/2016, urmând ca documentele justificative să fie prezentate doar la solicitarea AC, înainte de atribuirea contractului, de catre ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire (cf. art. 196 alin 2 din Legea 98/2016). In caz de subcontractare, se va completa DUAE în conformitate cu art. 193-195 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, de către toți participanții și se va depune acordul de subcontractare, urmând ca documentele justificative care susțin cele declarate în DUAE și asumate în acordul de subcontractare să fie prezentate doar la solicitarea autorității contractante, înainte de atribuirea contractului, de catre ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire (cf. art. 196 alin 2 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare). Documente justificative: Documente justificative care susțin cele declarate în DUAE și asumate în acordul de subcontractare (dacă este cazul).

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 01/09/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 01/03/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 01/09/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Membrii comisiei de evaluare

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Pentru indeplinirea cerintelor de calificare, operatorii economici vor completa DUAE in SEAP, urmand ca autoritatea contractanta sa solicite documentele de calificare ofertantului clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire sau oricand in perioada de

Derulare a procedurii, potrivit prev. art.196 alin.1 din Legea 98/2016.

2. Conform Notificarii ANAP din 08.04.2019, răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant.

3. Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE sa fie inregistrati ca utilizatori in SEAP.

4. La procedura de atribuire se inscrie si depune oferta unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participa cu oferta individuala iar ceilalti participanti completeaza direct in sistem doar DUAE.

5. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă va solicita noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

6. Ofertantii au obligatia de a analiza cu grija documentatia de atribuire si de a pregati oferta în limba româna conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si caietului de sarcini continute în aceasta documentatie. Documentele emise în alta limba decât limba româna se vor prezenta însotite de traducerea autorizata în limba româna.

7. Nu se accepta oferte alternative.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 041324
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de contestare sunt prevăzute la art. 8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Direcția juridică și resurse umane
Postanschrift: Str. Constantin F. Robescu nr. 23
Ort: București
Postleitzahl: 041324
Land: Rumänien
E-Mail: isc@isc.gov.ro
Telefon: +40 213181700
Fax: +40 213181719

Internet-Adresse: www.isc.gov.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020