29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 334872-2021

02/07/2021    S126

Rumunia-Satu Mare: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2021/S 126-334872

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Apaserv Satu Mare S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: RO16844952
Adres pocztowy: Str. Gara Ferăstrău nr. 9/A
Miejscowość: Satu Mare
Kod NUTS: RO115 Satu Mare
Kod pocztowy: 440210
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Monica-Tatiana Sălăjan
E-mail: salajan_monica@apaservsm.ro
Tel.: +40 261759080
Faks: +40 261721056
Adresy internetowe:
Główny adres: www.apaservsm.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sistem de alimentare cu apă și canalizare în Camârzana și Târșolț. Numarul de identificare POIM-SM-CL-06

Numer referencyjny: 16844952_2021_PAAPD1165716
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Lucrările de execuție constau în:

— obiectul nr. 6.1 „Conducta de aductiune GA noua Târsolţ-GA Aliceni”;

— obiectul nr. 6.2 „Extinderea retelelor apa/canal UAT Tarsolt”;

— obiectul nr. 6.3 „Sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare in UAT Camarzana”;

— obiectul nr. 6.4 „Aducțiune Gospodărie de apă proiectată Târșolț – Gospodăria de apă proiectată Cămârzana”;

— obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuția tuturor lucrărilor prezentate în specificații (CS-Capitol 2 și CS-Capitol 3) și piesele desenate (CS-Capitol 3) din caietul de sarcini.

Cerințele specifice ale lucrărilor sunt prezentate în CS-Capitol 2 și CS-Capitol 3.

Durata de executie a lucrărilor din cadrul contractului este 29 de luni (cerință minimă).

Termenii și condițiile contractului includ și o garanție a lucrărilor de 36 de luni.

In conformitate cu prevederile art. 172 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire, cu respectarea termenului-limită stabilit de entitatea contractantă.

Numarul de zile până la care operatorii economici pot solicita clarificari privind documentatia de atribuire inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 34 de zile.

In conformitate cu prevederile art. 29 alin. (3) din HG nr. 394/2016, entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul-limita stabilit.

Entitatea contractanta stabileste un singur termen-limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare. Termenul-limita este cu 22 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor stabilita in anuntul de participare.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232150 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO115 Satu Mare
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Judetul Satu Mare.

II.2.4)Opis zamówienia:

Lucrările de execuție constau în:

— obiectul nr. 6.1 „Conducta de aductiune GA noua Târsolţ – GA Aliceni” – conducta de aductiune: conducta de aducțiune PEID De 160 mm PN10 = 632 m, conducta de aducțiune PEID De 160 mm PN16 = 522 m, conducta de aducțiune PEID De 160 mm PN 20 = 1 276 m, conducta de aducțiune PEID de 160 mm PN 25 = 2 019 m;

— obiectul nr. 6.2 „Extinderea retelelor apa/canal UAT Tarsolt” – canalizare: rețea de canalizare menajeră din PP De 250 mm = 6 874 m, rețea de canalizare menajeră din PVC De 250 mm = 23 642 m, conductă de refulare apă uzată menajeră din PEID PN6 De 90mm = 1 332 m, conductă de refulare apă uzată menajeră din PEID PN6 De 140 mm = 472 m, conductă de refulare apă uzată menajeră din PEID PN6 De 200 mm = 151 m, stație de pompare apă uzată menajeră = 9 bucati, cămin pompare apă uzată pentru canalizare sub presiune = 14 bucati, conductă de refulare apă uzată menajeră din Peid PN6 De 63 mm = 1 637 m;

— obiectul nr. 6.3 „Sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare in UAT Camarzana” – conducta de transport: conducta de transport PEID De 160 mm PN 20 = 1 192 m, conducta de transport PEID De 140 mm PN 20 = 2 808 m, conducta de transport PEID De 110 mm PN 20 = 3 463 m, conducta de transport PEID De 160 mm PN 16 = 1 735 m, conducta de transport PEID De 110mm PN 16 = 981 m, conducta de transport PEID De 160mm PN 10 = 1 177 m, conducta de transport PEID De 110 mm PN 10 = 174 m; retea de distributie: conducta de apa PEID De 110 mm PN 16 = 1 228 m, conducta de apa PEID De 110 mm PN 10 = 27 196 m; canalizare: rețea de canalizare menajeră din PP De 250 mm = 2 991 m, rețea de canalizare menajeră din PVC De 250 mm = 24 342 m, conductă de refulare apă uzată menajeră din PEID PN6 De 90 mm = 1 545 m, conductă de refulare apă uzată menajeră din PEID PN10 De 110 mm = 49 m, conductă de refulare apă uzată menajeră din PEID PN10 De 125 mm = 626 m, conductă de refulare apă uzată menajeră din PEID PN10 De 140 mm = 2 395 m, stație de pompare apă uzată menajeră = 12 bucati, cămin pompare apă uzată pentru canalizare sub presiune = 9 bucati, conductă de refulare apă uzată menajeră din PEID PN6 De 63mm = 728 m;

— obiectul nr. 6.4 „Aducțiune gospodărie de apă proiectată Târșolț – Gospodăria de apă proiectată Cămârzana” – conducta de aductiune: conducta de aducțiune PEID De 180 mm PN25 = 4 352 m, conducta de aducțiune PEID De 160 mm PN20 = 1 115 m, conducta de aducțiune PEID De 160 mm PN16 = 1 370 m, conducta de aducțiune PEID De 160 mm PN10 = 1 596 m.

Lucrările se vor executa concomitent. Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuția tuturor lucrărilor prezentate în „Specificații” (CS-Capitol 2 și CS-Capitol 3) și „Piesele desenate” (CS-Capitol 3) din caietul de sarcini.

Cerințele specifice ale lucrărilor sunt prezentate în CS-Capitol 2 și CS-Capitol 3.

Durata de executie a lucrărilor din cadrul contractului este 29 de luni (cerință minimă).

Termenii și condițiile contractului includ și o garanție a lucrărilor de 36 de luni.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Componenta tehnica PT. / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

„Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Satu Mare/regiunea Nord-Vest, in perioada 2014-2020”, cod SMIS 123241.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sursa de finantare – sursele proiectului: Contributie UE – Fondul de coeziune; contributie publica nationala – bugetul de stat; contributie locala – bugetul local si contributia entitatatii contractante.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 009-015547
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adres pocztowy: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miejscowość: București
Kod pocztowy: 030084
Państwo: Rumunia
E-mail: office@cnsc.ro
Tel.: +40 213104641
Faks: +40 213104642 / +40 218900745
Adres internetowy: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/06/2021