Leveringen - 334876-2022

22/06/2022    S119

Griekenland-Layrio: Brandstoffen

2022/S 119-334876

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: DIMOS LAYREOTIKIS
Nationaal identificatienummer: EL305
Postadres: KOYNTOYRIOTI 1
Plaats: LAYRIO
NUTS-code: EL305 Ανατολική Αττική / Anatoliki Attiki
Postcode: 19500
Land: Griekenland
Contactpersoon: TMIMA PROYPOLOGISMOY - LOGISTIRIOY & PROMIThEION, GRAFEIO PROMIThEION, DIEYThYNSI OIKONOMIKON YPIRESION
E-mail: nitsa@lavrio.gr
Telefoon: +30 2292320147
Fax: +30 2292069130
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lavreotiki.gr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Nationaal identificatienummer: EL305
Postadres: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1
Plaats: ΛΑΥΡΙΟ
NUTS-code: EL305 Ανατολική Αττική / Anatoliki Attiki
Postcode: 19500
Land: Griekenland
Contactpersoon: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
E-mail: nitsa@lavrio.gr
Telefoon: +30 2292320147
Fax: +30 2292069130
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lavreotiki.gr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Nationaal identificatienummer: EL305
Postadres: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1
Plaats: ΛΑΥΡΙΟ
NUTS-code: EL305 Ανατολική Αττική / Anatoliki Attiki
Postcode: 19500
Land: Griekenland
Contactpersoon: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
E-mail: nitsa@lavrio.gr
Telefoon: +30 2292320147
Fax: +30 2292069130
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lavreotiki.gr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Nationaal identificatienummer: EL305
Postadres: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1
Plaats: ΛΑΥΡΙΟ
NUTS-code: EL305 Ανατολική Αττική / Anatoliki Attiki
Postcode: 19500
Land: Griekenland
Contactpersoon: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
E-mail: nitsa@lavrio.gr
Telefoon: +30 2292320147
Fax: +30 2292069130
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lavreotiki.gr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Nationaal identificatienummer: EL305
Postadres: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1
Plaats: ΛΑΥΡΙΟ
NUTS-code: EL305 Ανατολική Αττική / Anatoliki Attiki
Postcode: 19500
Land: Griekenland
Contactpersoon: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
E-mail: nitsa@lavrio.gr
Telefoon: +30 2292320147
Fax: +30 2292069130
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lavreotiki.gr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Nationaal identificatienummer: EL305
Postadres: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1
Plaats: ΛΑΥΡΙΟ
NUTS-code: EL305 Ανατολική Αττική / Anatoliki Attiki
Postcode: 19500
Land: Griekenland
Contactpersoon: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
E-mail: nitsa@lavrio.gr
Telefoon: +30 2292320147
Fax: +30 2292069130
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lavreotiki.gr
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://nepps.eprocurement.gov.gr/OA_HTML/RF.jsp?function_id=28716&resp_id=-1&resp_appl_id=-1&security_group_id=0&lang_code=EL&params=xip-RWR1xGOiZKBMXlCXKw&oas=hJAXmx6HOyXNvITXgcKIrA..
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ

Referentienummer: ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.175/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09100000 Brandstoffen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και των εποπτευόμενων ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ», «ΘΟΡΙΚΟΣ», «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Δήμου Λαυρεωτικής και ΝΠΙΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, με δυνατότητα χρονικής παράτασης μέχρι εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής, ως Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να υλοποιήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών - χορηγητών, έως την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης, για την προμήθεια καυσίμων για τις δικές του ανάγκες, καθώς και για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 097 271.02 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 6
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000 Brandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL305 Ανατολική Αττική / Anatoliki Attiki
Voornaamste plaats van uitvoering:

ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ, ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ 3 ΕΤΗ

1.1 Πετρέλαιο κίνησης Λίτρο 1.860,000

1.2 Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρο 75.000

1.3 Βενζίνη αμόλυβδη Λίτρο 135.000

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 942 298.39 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Δυνατότητα χρονικής παράτασης μέχρι εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ "ΚΕΦΑΛΟΣ" ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000 Brandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL305 Ανατολική Αττική / Anatoliki Attiki
Voornaamste plaats van uitvoering:

ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ, ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ

2.1 Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρο 114.000

2.2 Βενζίνη αμόλυβδη Λίτρο 33.000

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 195 965.32 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Δυνατότητα χρονικής παράτασης μέχρι εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ "ΘΟΡΙΚΟΣ" ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000 Brandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL305 Ανατολική Αττική / Anatoliki Attiki
Voornaamste plaats van uitvoering:

ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΕ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΕΡΑΤΕΑ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ

3.1 Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρο 255.000

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 318 750.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Δυνατότητα χρονικής παράτασης μέχρι εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ "ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ" ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000 Brandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL305 Ανατολική Αττική / Anatoliki Attiki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Στα σχολικά κτίρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Λαύριο και Κερατέα, όπως αναφέρονται στη διακήρυξη του διγωνισμού

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ

4.1 Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρο 240.000

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 297 290.32 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Δυνατότητα χρονικής παράτασης έως εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ "ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ" ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000 Brandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL305 Ανατολική Αττική / Anatoliki Attiki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Τα σχολικά κτίρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Λαυρεωτική και Κερατέα, όπως αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ

5.1 Πετρέλαιο θέρμανσης Λίτρο 180.000

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 222 967.74 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Δυνατότητα χρονικής παράτασης έως εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000 Brandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL305 Ανατολική Αττική / Anatoliki Attiki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Το πρατήριο του Αναδόχου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 3 ΕΤΗ

6.1 Πετρέλαιο κίνησης Λίτρο 69.000

6.2 Βενζίνη αμόλυβδη Λίτρο 13.845

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 119 999.25 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Δυνατότητα χρονικής παράτασης έως εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης δεν απαιτείται απόδειξη Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών (έτη 2019, 2020, 2021), να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον τρεις (3) συμβάσεις προμηθειών συναφών με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης, από τις οποίες πρέπει να προκύπτει ότι η παραδοθείσα ποσότητα είναι ίση ή μεγαλύτερη του 30% των ζητούμενων ποσοτήτων των τμημάτων για τα οποία συμμετέχει.

2. Να διαθέτουν τις προβλεπόμενες από το Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230Α) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, άδειες.

3. Να διαθέτουν κινητό σημείο ανεφοδιασμού, ήτοι νόμιμα αδειοδοτημένο και κατάλληλα διαμορφωμένο όχημα μεταφοράς υγρών καυσίμων, με δυνατότητα παράδοσης και ηλεκτρονικής τιμολόγησης εντός του βυτίου σε οποιοδήποτε χώρο εντός των διοικητικών ορίων του Καλλικρατικού Δήμου Λαυρεωτικής

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/07/2022
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Grieks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/07/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Τα μέλη της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού της Αναθέτουσας Αρχής, όπως ορίστηκαν με την υπ' αριθμ.18/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης.

Για το σύνολο του διαγωνισμού το ποσό της εγγυητικής ανέρχεται σε ογδόντα μία χιλιάδες εννιακόσια σαράντα πέντε ευρώ και σαράντα δύο ευρώ (81.945,42€).

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ)
Postadres: Λεωφ.Θηβών 196-198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης
Plaats: ΑΘΗΝΑ
Postcode: 18233
Land: Griekenland
E-mail: proedros@aepp-procurement.gr
Telefoon: +30 2132141216
Fax: +30 2132141229
Internetadres: http://www.aepp-procurement.gr
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Postadres: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1
Plaats: ΛΑΥΡΙΟ
Postcode: 19500
Land: Griekenland
E-mail: nitsa@lavrio.gr
Telefoon: +30 2292320147
Fax: +30 2292069130
Internetadres: www.lavreotiki.gr
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Postadres: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1
Plaats: ΛΑΥΡΙΟ
Postcode: 19500
Land: Griekenland
E-mail: nitsa@lavrio.gr
Telefoon: +30 2292320147
Fax: +30 2292069130
Internetadres: www.lavreotiki.gr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/06/2022