Dienstleistungen - 334898-2020

16/07/2020    S136

Polen-Ustrzyki Dolne: Personensonderbeförderung (Straße)

2020/S 136-334898

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Ustrzyki Dolne
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: ul. Kopernika 1
Ort: Ustrzyki Dolne
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 38-700
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Urząd Miejski Ustrzyki Dolne
E-Mail: przetargi@ustrzyki-dolne.pl
Telefon: +48 134608026
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bip.ustrzyki-dolne.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://www.bip.ustrzyki-dolne.pl/dokumenty_rodzaj-32-przetargi_wszczete.html
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Ustrzyki Dolne
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: ul. Kopernika 1
Ort: Ustrzyki Dolne
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 38-700
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Urząd Miejski Ustrzyki Dolne
E-Mail: przetargi@ustrzyki-dolne.pl
Telefon: +48 134608026
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bip.ustrzyki-dolne.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://www.bip.ustrzyki-dolne.pl/dokumenty_rodzaj-32-przetargi_wszczete.html
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Ustrzyki Dolne
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: ul. Kopernika 1
Ort: Ustrzyki Dolne
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 38-700
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Urząd Miejski Ustrzyki Dolne
E-Mail: przetargi@ustrzyki-dolne.pl
Telefon: +48 134608026
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bip.ustrzyki-dolne.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://www.bip.ustrzyki-dolne.pl/dokumenty_rodzaj-32-przetargi_wszczete.html
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Ustrzyki Dolne
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: ul. Kopernika 1
Ort: Ustrzyki Dolne
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 38-700
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Urząd Miejski Ustrzyki Dolne
E-Mail: przetargi@ustrzyki-dolne.pl
Telefon: +48 134608026
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bip.ustrzyki-dolne.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://www.bip.ustrzyki-dolne.pl/dokumenty_rodzaj-32-przetargi_wszczete.html
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Ustrzyki Dolne
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: ul. Kopernika 1
Ort: Ustrzyki Dolne
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 38-700
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Urząd Miejski Ustrzyki Dolne
E-Mail: przetargi@ustrzyki-dolne.pl
Telefon: +48 134608026
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bip.ustrzyki-dolne.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://www.bip.ustrzyki-dolne.pl/dokumenty_rodzaj-32-przetargi_wszczete.html
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.bip.ustrzyki-dolne.pl/dokumenty_rodzaj-32-przetargi_wszczete.html
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przewóz dzieci do szkół podstawowych i przedszkoli na terenie gmin: Ustrzyki Dolne, Lesko, Olszanica, Czarna i Lutowiska w roku szkolnym 2020/2021

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP-271.06.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
60130000 Personensonderbeförderung (Straße)
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług przewozowych na podstawie biletów miesięcznych dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli oraz opiekunów szkolnych z terenu gmin: Ustrzyki Dolne, Lesko, Olszanica, Czarna i Lutowiska w roku szkolnym 2020/2021, w terminie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży oraz opiekunów szkolnych z biletem miesięcznym (w cenach biletów ustalonych w postępowaniu przetargowym).

Szacunkowa liczba dzieci dowożonych do placówek oświatowych przedstawia się następująco:

a) gmina Ustrzyki Dolne: 513 osób (± 15 %) – załącznik nr 2 do SIWZ;

b) gmina Lesko: 169 osób (± 15 %) – załącznik nr 2a do SIWZ;

c) gmina Olszanica: 205 osób (± 10 %) – załącznik nr 2b do SIWZ;

d) gmina Czarna: 50 osób (± 10 %) – załącznik nr 2c do SIWZ;

e) gmina Lutowiska: 79 osób (± 10 %) – załącznik nr 2d do SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 001 722.88 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
NUTS-Code: PL821 Krośnieński
Hauptort der Ausführung:

Gminy: Ustrzyki Dolne, Lesko, Olszanica, Czarna i Lutowiska, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług przewozowych na podstawie biletów miesięcznych dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli oraz opiekunów szkolnych z terenu gmin: Ustrzyki Dolne, Lesko, Olszanica, Czarna i Lutowiska w roku szkolnym 2020/2021, w terminie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży oraz opiekunów szkolnych z biletem miesięcznym (w cenach biletów ustalonych w postępowaniu przetargowym).

Szacunkowa liczba dzieci dowożonych do placówek oświatowych przedstawia się następująco:

a) gmina Ustrzyki Dolne: 513 osób (± 15 %) – załącznik nr 2 do SIWZ;

b) gmina Lesko: 169 osób (± 15 %) – załącznik nr 2a do SIWZ;

c) gmina Olszanica: 205 osób (± 10 %) – załącznik nr 2b do SIWZ;

d) gmina Czarna: 50 osób (± 10 %) – załącznik nr 2c do SIWZ;

e) gmina Lutowiska: 79 osób (± 10 %) – załącznik nr 2d do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas dowozu / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 70
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/09/2020
Ende: 30/06/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1) na potwierdzenie spełnienia tego warunku, wykonawca przedłoży wykaz minimum 2 (dwóch) usług, wykonanych w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, które odpowiadają swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN każda wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie, przy czym każda z usług musi spełniać poniższe warunki:

a) 9 miesięcy – minimalna ciągłość trwania każdej z wykonywanych usług określona w miesiącach,

b) 500 uczniów dziennie – minimalna liczba uczniów dowożonych podczas każdej z wykonywanych usług;

2) wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykaz kierowców (załącznik nr 5 do SIWZ), wykaz – lista minimum 30 kierowców z uprawnieniami odpowiadającymi wymaganiom opisanym w przedmiocie zamówienia, które będą do dyspozycji wykonawcy na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia – z których każdy:

a) posiada przygotowanie zawodowe do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.: posiada prawo jazdy kategorii D – spełniania wymagania określone w art. 39a ust. 1 pkt 3–5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2019, poz. 2140 z późn. zm.),

b) ma ukończone szkolenie o którym mowa w art. 6 ust. 3a i 3b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2020, poz. 110 z póź. zm.);

3) ponadto wykonawca musi wykazać, że dysponuje na czas trwania zamówienia minimum 32 autobusami (w tym 2 jako pojazd zastępczy) przystosowanymi do przewozu dzieci, każdy z oferowanych autobusów musi spełniać wymogi ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2020 poz. 110 z późn. zm.) o których mowa w art. 2 pkt 41a. Wykaz zawiera załącznik nr 8 do SIWZ – wykaz niezbędnych pojazdów do wykonania zamówienia, jakimi dysponuje wykonawca. Zamawiający zastrzega, iż zmiana zaoferowanych autobusów może nastąpić jedynie po złożeniu pisemnego wniosku wykonawcy i uzyskaniu zgody zamawiającego. Do wniosku wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające, iż nowe pojazdy służące do wykonania przedmiotu umowy spełniają warunki określone powyżej;

4) wykonawca musi posiadać bazę transportową na terenie jednej z gmin zamawiających, przez co rozumie się nieruchomość zabudowaną lub niezabudowaną służącą jako miejsce postoju autobusów i busów. Na potwierdzenie tego w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy dostarczy dokument potwierdzający ten fakt zamawiającym.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada:

1) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Spełnieniem warunku udziału w postępowaniu będzie przedstawienie polisy na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000 PLN.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykaz kierowców (załącznik nr 5 do SIWZ), wykaz – lista minimum 30 kierowców z uprawnieniami odpowiadającymi wymaganiom opisanym w przedmiocie zamówienia, które będą do dyspozycji wykonawcy na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia – z których każdy:

a) posiada przygotowanie zawodowe do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.: posiada prawo jazdy kategorii D – spełniania wymagania określone w art. 39a ust. 1 pkt 3–5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2019, poz. 2140 z późn. zm.);

b) ma ukończone szkolenie o którym mowa w art. 6 ust. 3a i 3b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2020, poz. 110 z póź. zm.).

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Przed zawarciem umowy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu dokumenty:

a) potwierdzające spełnienie przez każdego z kierowców przygotowania zawodowego do wykonania przedmiotu zamówienia:

— kserokopię prawa jazdy z kategorią D dla każdego z kierowców,

— kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia, o którym mowa w art. 6 ust. 3a i 3b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2020. poz.110 z póż.zm.);

b) dokumenty dotyczące pojazdów służących do realizacji przedmiotu umowy:

— kserokopie dowodów rejestracyjnych wszystkich oferowanych pojazdów z widocznym wpisem ,,Autobus szkolny”, marką, nr rejestracyjnym, ilością miejsc siedzących, oraz aktualnym badaniem technicznym,

— minimum po jednej fotografii zewnętrznej (w kolorze) pojazdów oferowanych do realizacji zamówienia z widocznym numerem rejestracyjnym, kolorem i oznakowaniem dla każdego z oferowanych autobusów, potwierdzającej wymogi p...

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/08/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 18/10/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/08/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 sierpnia 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego: gmina Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne, pok. nr 12 (parter), POLSKA.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Rozdział 24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587801
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/07/2020