Lieferungen - 334910-2022

22/06/2022    S119

România-București: Carne

2022/S 119-334910

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Clubul Sportiv "Olimpia"
Număr naţional de înregistrare: 4266227
Adresă: Strada: Soseaua Iancului, nr. 128A
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 021729
Țară: România
Persoană de contact: Aurelian Ion
E-mail: contact@olimpiabucuresti.ro
Telefon: +40 212505155
Fax: +40 212504545
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.olimpiabucuresti.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou național sau federal
I.5)Activitate principală
Recreere, cultură și religie

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru furnizare carne de pasare, peste si oua

Număr de referinţă: 4266227202257
II.1.2)Cod CPV principal
15110000 Carne
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitie de carne de pasare, peste si oua, necesare cantinei din incinta Clubului Sportiv „Olimpia” Bucuresti, conform cerintelor minimale si obligatorii din caietul de sarcini, pentru o perioada de 18 luni, prin incheierea unui acord-cadru, cu maxim 3 operatori economici. Acordul-cadru se va incheia cu maxim 3 operatori economici, fara reluarea competitiei. Contractul/contractele-subsecvent/e se va/vor incheia cu ofertantul a carei oferta s-a clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In situatia in care Promitentul- Furnizor clasat pe locul I, declara ca nu mai are capacitatea de a-si asuma obligatiile contractului/contractelor subsecvent/subsecvente, total sau partial, pentru produsele prevazute la punctul IV din caietul de sarcini, Promitentul Achizitor va solicita Promitentului Furnizor clasat pe locul II semnarea contractului/contractelor subsecvent/subsecvente aferente livrarii produselor total sau partial. In situatia in care Promitentul Furnizor clasat pe locul II, declara ca nu mai are capacitatea de a-si asuma obligatiile contractului/contractelor subsecvent/subsecvente, total sau partial, pentru produsele prevazute la punctul IV din caietul de sarcini, Promitentul Achizitor va solicita Promitentului Furnizor clasat pe locul III semnarea contractului/contractelor subsecvent/subsecvente aferente livrarii produselor total sau partial.

Estimarile minime si maxime ale fiecarui lot in parte care ar putea fi solicitate pe intreaga perioada a acordului-cadru se regasesc in anexa la caietul de sarcini.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 15 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare care au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare, până în a 7-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare cara nu au fost adresate in termenul stabilit la punctul invocat mai sus.

Produsele vor fi livrate in baza contractelor subsecvente de furnizare si a anexelor acestora, ce se vor incheia in baza acordului-cadru si numai in baza comenzilor scrise (graficelor de livrare) emise de autoritatea contractanta, prin intermediul serviciului specializat. Cantitatile contractelor subsecvente vor fi in functie de necesitatile autoritatii contractante si de disponibilitatea fondurilor. Frecventa de atribuire a contractelor subsecvente (acestea contin anexe in care sunt detaliate cantitatea produselor si pretul produselor) va fi lunara. In momentul semnarii contractului se va emite de catre autoritatea contractanta un grafic de livrare al produselor, unde vor fi trecute comenzile aferente acestuia.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 599 143.00 RON
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

BUCURESTI, SOSEAUA IANCULUI NR. 128 A, SECTOR 2

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

CANTITATILE MINIME SI MAXIME ALE ACORDULUI-CADRU SUNT TRECUTE IN ANEXA LA CAIETUL DE SARCINI. CANTITATILE MINIME SI MAXIME ALE CELUI MAI MIC SI CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT SUNT TRECUTE IN ANEXA LA CAIETUL DE SARCINI.

SE VOR OFERTA TOATE PRODUSELE LA NIVELUL CANTITATILOR MAXIME SOLICITATE ALE ACORDULUI CADRU.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

TIP DE FINANTARE: FONDURI BUGETARE SI VENITURI PROPRII.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 075-199252
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 3571
Titlu:

Acord-cadru furnizare carne de pasare, peste si oua

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
03/06/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO25347278
Adresă: Strada Ornamentului, Nr. 2
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 041805
Țară: România
E-mail: licitatii@olymel.ro
Telefon: +40 0733681261
Fax: +40 021/4601706
Adresă internet: www.domeniu.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: COMSORADI SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 6202149
Adresă: Strada Bucegi, Nr. 14
Localitate: Buzau
Cod NUTS: RO222 Buzău
Cod poștal: 120208
Țară: România
E-mail: comsoradi2008@yahoo.com
Telefon: +40 0238417172
Fax: +40 0238720257
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: BLACK SEA EUROINVESTMENT
Număr naţional de înregistrare: RO21211132
Adresă: Strada Sola 123, Parcela 1113/11/2 lot 2, Constanta, Nr. lot 2
Localitate: Constanta
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Cod poștal: 900035
Țară: România
E-mail: office@bsei.ro
Telefon: +40 372748216
Fax: +40 372879540
Adresă internet: www.olimpiabucuresti.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 803 800.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 599 143.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 3855
Titlu:

Contract subsecvent furnizare carne de pasare, peste si oua

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
15/06/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 3
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: BLACK SEA EUROINVESTMENT
Număr naţional de înregistrare: RO21211132
Adresă: Strada Sola 123, Parcela 1113/11/2 lot 2, Constanta, Nr. lot 2
Localitate: Constanta
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Cod poștal: 900035
Țară: România
E-mail: office@bsei.ro
Telefon: +40 372748216
Fax: +40 372879540
Adresă internet: www.olimpiabucuresti.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 803 800.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 15 056.10 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/06/2022