Dienstleistungen - 334928-2020

16/07/2020    S136

Polen-Pleszew: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2020/S 136-334928

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto i Gmina Pleszew
Postanschrift: Rynek 1
Ort: Pleszew
NUTS-Code: PL416 Kaliski
Postleitzahl: 63-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Beata Kałużna
E-Mail: bkaluzna@pleszew.pl
Telefon: +48 627428316

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bip.pleszew.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://bip.pleszew.pl/pleszewm/bip/zamowienia-publiczne/postepowania-2020.html
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie
Postanschrift: Rynek 1
Ort: Pleszew
NUTS-Code: PL416 Kaliski
Postleitzahl: 63-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Beata Kałużna
E-Mail: bkaluzna@pleszew.pl
Telefon: +48 627428316

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bip.pleszew.pl

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (SPSZOK)

Referenznummer der Bekanntmachung: WI.271.6.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (SPSZOK), transport wszystkich odebranych odpadów komunalnych również ze stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów do punktu przeładunkowego, wyposażenie wszystkich nieruchomości znajdujących się na terenie miasta i gminy Pleszew w worki, pojemniki (kontenery) na odpady, prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL416 Kaliski
Hauptort der Ausführung:

teren miasta i gminy Pleszew

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę odbierania odpadów komunalnych:

1) selektywnie zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie miasta i gminy Pleszew, bezpośrednio z nieruchomości właściciela z podziałem na:

a) odpady ulegające biodegradacji – odpady zielone;

b) odpady ulegające biodegradacji – odpady kuchenne;

c) papier i tekturę;

d) szkło bezbarwne;

e) szkło kolorowe;

f) tworzywa sztuczne, w tym opakowania z tworzyw sztucznych, metale, w tym opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe;

g) popiół i żużel z palenisk;

h) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

2) odpady wymienione w ust. 1 z nieruchomości zamieszkałych odbierane są w każdej ilości, za wyjątkiem odpadów ulegających biodegradacji – odpadów zielonych, których maksymalna możliwa do oddania ilość to 3 worki 120 litrowe z jednej nieruchomości przy jednorazowym odbiorze;

3) z nieruchomości niezamieszkałych odpady wymienione w ust. 1 odbierane będą w ilości nie przekraczającej ilości pojemników zadeklarowanych przez właściciela nieruchomości biorąc pod uwagę miesięczny cykl odbioru odpadów oraz miesięczną ilość zadeklarowanych pojemników i worków;

4) odbioru odpadów, o których mowa w ust. 1 z pojemników/worków na odpady komunalne, o pojemności i w kolorystyce określonej w obowiązującym regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pleszew, z częstotliwością określoną w tym regulaminie oraz w załączniku nr 1 do SOPZ;

5) organizacji i prowadzenia na terenie miasta i gminy Pleszew stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (SPSZOK) od mieszkańców miasta i gminy Pleszew ze szczególnym uwzględnieniem warunków określonych w SOPZ;

6) transporcie wszystkich odebranych odpadów komunalnych również ze stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów do punktu przeładunkowego znajdującego się w m. Dobra Nadzieja dz. nr. 4/8, 6/7, poza odpadami o kodzie: 17 01 01, 17 01 02, ex 17 01 03, ex 17 01 07, ex 17 01 81, 17 05 04, 20 02 02, które należy dostarczyć na działki o numerach ewidencyjnych: 2209/3, 2204/1, 2203/3, 2202/1, 2201/3, 2199/3, 2185/3, 2184/3 położone w m. Pleszew (zamawiający posiada stosowną decyzję na przetwarzanie tych odpadów);

7) wyposażenia wszystkich nieruchomości znajdujących się na terenie miasta i gminy Pleszew w worki, pojemniki (kontenery) na odpady dla nieruchomości zamieszkałych w ilości i wielkości wynikającej z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pleszew, natomiast dla nieruchomości niezamieszkałych zgodnie z wykazem dostarczonym wykonawcy po podpisaniu umowy;

8) zapewnienia wykonania usługi zgodnie z przepisami dotyczącymi standardu sanitarnego i ochrony środowiska uszczegółowionymi w SOPZ;

9) prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem uszczegółowionej w SOPZ;

10) wymaga się, aby wykonawca zapewnił odbiór choinek w dwóch terminach odbioru w miesiącu styczniu i w miesiącu lutym każdego roku.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług, gdy w trakcie trwania umowy nastąpi zmiana przepisów miejscowych, na podstawie których gmina będzie miała obowiązek zbiórki dodatkowych rodzajów odpadów, bądź też w przypadku zwiększenia częstotliwości zbiórki niektórych rodzajów odpadów. Zakres zamówienia: do 30 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówieniem, o którym mowa w art. 67 ust. 6 ustawy Pzp objęte mogą być następujące czynności:

— zbiórka odpadów wielkogabarytowych „u źródła” czyli bezpośrednio od mieszkańców,

— zwiększenie częstotliwości zbiórki niektórych rodzajów odpadów (dodatkowe trasy).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/09/2020
Ende: 31/08/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert: cena 60 %, zatrudnienie osób niepełnosprawnych do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia 20 %, świadczenie dodatkowych usług przez wykonawcę 20 %.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Wymagania dotyczące wadium zawarte są w pkt 10 SIWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu;

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie: posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że:

­— jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.),

­— posiada aktualne zezwolenie na zbieranie i transport odpadów komunalnych,

­— jest wpisany do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1895 ze zm.).

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawca złoży wymagane przez zamawiającego oświadczenia oraz dokumenty.

Wykonawca złoży aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w formie jednolitego dokumentu zamówienia (JEDZ) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób opisany w pkt 12 SIWZ.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów oraz zamieszcza informacje o tych podmiotach w JEDZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej wykonawca złoży:

— zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Pleszew,

— dokument, z którego wynika, iż posiada aktualne zezwolenie na zbieranie i transport odpadów komunalnych,

— dokument, z którego wynika, iż jest wpisany do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Więcej informacji w pkt 6–8 SIWZ.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawca złoży wymagane przez zamawiającego oświadczenia oraz dokumenty.

Wykonawca złoży aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w formie jednolitego dokumentu zamówienia (JEDZ) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób opisany w pkt 12 SIWZ.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów oraz zamieszcza informacje o tych podmiotach w JEDZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawca złoży:

— informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych),

— dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych).

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Więcej informacji w pkt 6–8 SIWZ.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) oraz posiadanie przez wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawca złoży wymagane przez zamawiającego oświadczenia oraz dokumenty.

Wykonawca złoży aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w formie jednolitego dokumentu zamówienia (JEDZ) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób opisany w pkt 12 SIWZ.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów oraz zamieszcza informacje o tych podmiotach w JEDZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej wykonawca złoży:

wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ wraz z dowodami określającymi, czy usługi te zostały wykonane (są wykonywane) należycie. Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usług są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Wykaz potencjału technicznego – wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

Więcej informacji w pkt 6–8 SIWZ.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

1) posiadają wiedzę i doświadczenie – wykonawcy powinni posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie poprzez należyte wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż trzy lata), dwóch usług odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, w ramach których odbierał odpady komunalne zmieszane od mieszkańców nieruchomości w ilości minimum 7 500 Mg/rok oraz odpady komunalne gromadzone selektywnie (np. opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne, opakowania ze szkła, papier, inne np. przeterminowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji, gruz i ziemia) w ilości minimum 2 000 Mg/rok;

2) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym:

­— trzema pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych (śmieciarki),

­— dwoma pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

­— dwoma pojazdami do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,

Wszystkie pojazdy wymienione w tiret 1–3 powyżej muszą być w dyspozycji wykonawcy, winny być trwale i czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonu), winny być zarejestrowane, posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu. Wszystkie pojazdy muszą być wyposażone w system: monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikacje tych danych oraz kamerę zainstalowaną w sposób pozwalający na monitorowanie czynności odbioru odpadów komunalnych.

Poza wymaganiami określonymi w niniejszym punkcie zastosowanie ma rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122).

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Określone we wzorze umowy – Załącznik nr 9 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający może wyznaczyć krótszy termin składania ofert, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione.

Obecnie realizowana umowa na świadczenie przedmiotowych usług obowiązuje do 31.8.2020. W tym czasie trwały prace nad zabezpieczeniem środków niezbędnych do ogłoszenia nowego przetargu nieograniczonego. W dniu 25 czerwca 2020 r. Rada Miejska w Pleszewie uchwałą nr XXI/194/2020 r. uchwaliła nowe wyższe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zabezpieczyła środki na wyżej wskazany cel w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018–2032. Skrócenie terminu składania ofert umożliwi dokonanie wyboru wykonawcy w połowie sierpnia 2020 r., a wykonawca będzie mógł przygotować się do świadczenia usług na rzecz mieszkańców gminy od dnia 1 września 2020 r.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/08/2020
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 01/10/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/08/2020
Ortszeit: 11:30
Ort:

Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, Rynek 1, 63-300 Pleszew, POLSKA, pokój nr 206 (sala posiedzeń) albo transmisja online na stronie http://bip.pleszew.pl

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Czerwiec 2021 r.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający (na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dz.U. 2016 poz. 1126) żąda następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

8) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie to wykonawca przekazuje zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert).

Więcej informacji w pkt 6–8 SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1) Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy (art. 179 – 198g ustawy).

2) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9) Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ust. 4 ustawy.

10) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez KIO orzeczenia.

11) Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. Przystąpienie do postępowania odwoławczego reguluje art. 185 ust. 2 ustawy.

12) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/07/2020