Lieferungen - 334930-2022

22/06/2022    S119

România-București: Vehicule de teren

2022/S 119-334930

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: MINISTERUL APARARII - UM 02605 Bucuresti
Număr naţional de înregistrare: RO4221110
Adresă: Strada: Drumul Taberei, nr. 7A
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 061352
Țară: România
Persoană de contact: George MINEA
E-mail: achizitii@dcis.ro
Telefon: +40 0214080700/312
Fax: +40 0214080723
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.mapn.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziție autoturisme de teren

Număr de referinţă: 4221110_2022_67/1-2
II.1.2)Cod CPV principal
34113300 Vehicule de teren
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Se va încheia un contract de furnizare pentru fiecare lot în parte:

- Lot nr. 1: Autoturism de teren, tip 1 – 10 cpl;

- Lot nr. 2: Autoturism de teren, tip 2 – 4 cpl.

După publicarea anunțului de participare operatorii economici pot adresa solicitări de clarificări la secțiunea Detalii procedură/Solicitare de clarificare/Întrebări/Comunicări.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (http://e-licitatie.ro).

Răspunsurile la solicitările de clarificări se realizează în conformitate cu art. 160-161 din Legea 98/2016.

Termenul limită până la care se pot solicita clarificări sau informaţii în legătură cu documentaţia de atribuire: 15 (cincisprezece) zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări ale operatorilor economici/informaţiilor suplimentare cu cel puţin 10 (trei) zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 1 218 000.00 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot nr. 1: Autoturism de teren, tip 1

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34113300 Vehicule de teren
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Str. Drumul Taberei 7A, sector 6, București

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoturism de teren, tip 1 - 10 cpl.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Set anvelope iarnă (Panv) / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Garanția (Pg) / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot nr. 2: Autoturism de teren, tip 2

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
34113300 Vehicule de teren
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Str. Drumul Taberei 7A, sector 6, București

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Autoturism de teren, tip 2 - 4 cpl.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Set anvelope iarnă (Panv) / Pondere: 5
Criteriu privind calitatea - Nume: Garanția (Pg) / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 071-188642
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: AL-1567 si AL-1568
Lot nr.: 1,2
Titlu:

Contracte de furnizare autoturisme de teren tip 1 și tip 2

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
07/06/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 13943110
Adresă: Strada B-dul Preciziei West Gate Business Center, Nr. 24, Sector: 6
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 062204
Țară: România
E-mail: maria.munteanu@renault.com
Telefon: +40 0212038734
Fax: +40 0212038806
Adresă internet: www.renault.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 218 487.39 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 218 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/06/2022