Dienstleistungen - 334938-2020

Submission deadline has been amended by:  421120-2020
16/07/2020    S136

Polen-Warschau: Reinigung und Sanierung des städtischen und ländlichen Raumes, und zugehörige Dienstleistungen

2020/S 136-334938

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Urząd Dzielnicy Bielany
Postanschrift: ul. S. Żeromskiego 29
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 01-882
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Eliza Krych-Palusińska
E-Mail: bielany.zamowienia@um.warszawa.pl
Telefon: +48 224434816
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://umw.ezamawiajacy.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://umw.ezamawiajacy.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Roboty porządkowe na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w zakresie opróżniania i zakupu koszy ulicznych, usuwania i padłych zwierząt, sprzątania powierzchniowego, w tym likwidacji dzikich zwałek, koszenia chwastów

Referenznummer der Bekanntmachung: UD-III-WZP.271.36.2020.EKR
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90600000 Reinigung und Sanierung des städtischen und ländlichen Raumes, und zugehörige Dienstleistungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty porządkowe na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w zakresie opróżniania i zakupu koszy ulicznych, usuwania padłych zwierząt, sprzątania powierzchniowego, w tym likwidacji dzikich zwałek, koszenia chwastów, w tym:

a) likwidacja dzikich zwałek;

b) opróżnianie 276 szt. koszy ulicznych z miejsc określonych w załączniku do umowy;

c) sprzątanie powierzchniowe wraz z gospodarowaniem odpadami na terenach zanieczyszczonych, wskazanych przez Zamawiającego;

d) koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów z zagrabieniem i gospodarowaniem odpadami z terenów nieurządzonych lub z terenów o nieustalonym stanie własności, wskazanych przez Zamawiającego;

e) działania z lit. a, c i d będą podejmowane do 1 dnia od chwili zgłoszenia (za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej) przez Zamawiającego. Natomiast działanie z lit. f będzie podejmowane w czasie zadeklarowanym w formularzu ofertowym w systemie, jednak nie dłuższym niż 2 godziny od zgłoszenia;

f) usuwanie padłych zwierząt z terenów wskazanych przez Zamawiającego (kod odpadu 16 81 01).

Dodatkowo nadmienia się, iż:

— w sprzątaniu należy uwzględnić sprzątanie odchodów zwierzęcych,

— pracownicy Wykonawcy powinni być ubrani w ubrania z widocznym logo firmy.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa:

2.1. formularz cenowy (Załącznik 4 do SIWZ);

2.2. wzór umowy (Załącznik 1 do SIWZ).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 2 985 019.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34928480 Abfallcontainer und -körbe
90513200 Beseitigung von kommunalem Müll
90600000 Reinigung und Sanierung des städtischen und ländlichen Raumes, und zugehörige Dienstleistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty porządkowe na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w zakresie opróżniania i zakupu koszy ulicznych, usuwania padłych zwierząt, sprzątania powierzchniowego, w tym likwidacji dzikich zwałek, koszenia chwastów, w tym:

a) likwidacja dzikich zwałek, w tym:

— odpadów komunalnych,

— odpadów wielkogabarytowych,

— gałęzi o charakterze przestrzennym,

— gruzu lub ziemi,

wraz z gospodarowaniem odpadami;

b) opróżnianie 276 szt. koszy ulicznych z miejsc określonych w załączniku do umowy:

— opróżnianie koszy ulicznych z częstotliwością 1 raz na dobę przez sześć dni w tygodniu (poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki oraz soboty) – z wyłączeniem dni świątecznych do godz. 7.30, w sposób nie powodujący uciążliwości hałasowej,

— opróżnianie interwencyjne, w przypadku przepełnienia kosza, na wezwanie Zamawiającego, w czasie nie przekraczającym jednej godziny od zgłoszenia za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej,

— gospodarowanie odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami,

— utrzymanie w należytej czystości koszy ulicznych, zwłaszcza pod wkładem metalowym, a także otoczenia kosza w promieniu 1,5 m,

— bezzwłoczne powiadomienie Zamawiającego o kradzieży lub dewastacji kosza bądź wkładu,

— zmianę lokalizacji kosza ulicznego na telefoniczne polecenie Zamawiającego,

— zakup nowych koszy na odpady (betonowych, kolor granit, z wkładem metalowym i kopułą, o pojemności 40 l),

— zakup koszy do segregacji odpadów (projekt kosza zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy);

c) sprzątanie powierzchniowe wraz z gospodarowaniem odpadami na terenach zanieczyszczonych, wskazanych przez Zamawiającego;

d) koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów z zagrabieniem i gospodarowaniem odpadami z terenów nieurządzonych lub z terenów o nieustalonym stanie własności, wskazanych przez Zamawiającego;

e) działania z lit. a, c i d będą podejmowane do 1 dnia od chwili zgłoszenia (za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej) przez Zamawiającego. Natomiast działanie z lit. f będzie podejmowane w czasie zadeklarowanym w formularzu ofertowym w systemie, jednak nie dłuższym niż 2 godziny od zgłoszenia;

f) usuwanie padłych zwierząt z terenów wskazanych przez Zamawiającego (kod odpadu 16 81 01).

Dodatkowo nadmienia się, iż:

— w sprzątaniu należy uwzględnić sprzątanie odchodów zwierzęcych;

— pracownicy Wykonawcy powinni być ubrani w ubrania z widocznym logo firmy.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa:

2.1. formularz cenowy (Załącznik 4 do SIWZ);

2.2. wzór umowy (Załącznik 1 do SIWZ).

3. Klauzule społeczne:

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający wymaga w okresie wykonywania usługi skierowania przez Wykonawcę lub podwykonawcę zatrudnionych (pod pojęciem „zatrudnionych” należy rozumieć nowo zatrudnionych jak również już zatrudnionych pracowników) na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz.U. 2018 poz. 708 z późn. zm.) pracowników do wykonywania poniżej wymienionych czynności:

lp.; wyszczególnienie czynności:

1. opróżnianie koszy oraz utrzymanie terenu w promieniu 1,5 m od koszy, z gospodarowaniem odpadami;

2. interwencyjne opróżnianie koszy oraz utrzymanie terenu w promieniu 1,5 m od koszy, z gospodarowaniem odpadami;

3. zebranie z terenów wskazanych przez Zamawiającego odpadów komunalnych, w tym gabarytów, gałęzi, gruzu lub ziemi wraz z gospodarowaniem odpadami;

4. sprzątanie powierzchniowe terenów wskazanych przez Zamawiającego wraz z gospodarowaniem odpadami;

5. koszenie terenów nieurządzonych lub o nieustalonym stanie własności;

6. usuwanie padłych zwierząt.

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Warunki realizacji zamówienia

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia, zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

5. Termin realizacji zamówienia.

Od daty zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 30 listopada 2023 r.

6. Zamówienia częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w ramach przedmiotowej procedury, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy Pzp.

7. Zamówienia powtarzane

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Przewidywany zakres usług określony przez Zamawiającego jak poniżej:

lp.; zakres prac; jedn. miary; obmiar:

opróżnianie koszy ulicznych

1. cena za opróżnienie kosza – liczba opróżnień: 129 168;

2. cena za interwencyjne opróżnienie kosza – szt.: 576;

3. zakup koszy ulicznych – szt.: 30;

likwidacja dzikich zwałek wraz z gospodarowaniem odpadami

4. odpadów komunalnych – m3: 1 200;

5. odpadów wielkogabarytowych – m3: 1 200;

6. gałęzi o charakterze przestrzennym – m3: 1 050;

7. gruzu lub ziemi – m3: 1 200;

8. sprzątanie powierzchniowe z gospodarowaniem odpadami, na terenach zanieczyszczonych – wskazanych przez Zamawiającego – m2: 4 000 000;

9. koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów z zagrabieniem i gospodarowaniem odpadami – na terenach nieurządzonych lub na terenach o nieustalonym stanie własności, wskazanych przez Zamawiającego – m2: 1 387 130;

10. usuwanie padłych zwierząt z terenów wskazanych przez Zamawiającego – kg: 90.

Warunkiem udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług w wyżej przewidywanym zakresie jest:

— pozyskanie przez Zamawiającego środków finansowych w ciągu trzech lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,

— w przypadku pozyskania przez Zamawiającego dodatkowych środków finansowych w trakcie trwania (realizacji) umowy, przewidywany zakres usług będzie realizowany po cenach jednostkowych brutto nie wyższych niż zawartych w formularzu cenowym,

— wykonywanie/wykonanie umowy dla zamówienia podstawowego jest/było realizowane terminowo i z należytą starannością.

Powyższe będzie stanowiło o możliwości udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług.

8. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas rozpoczęcia zadania określonego w § 2 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy / Gewichtung: 20.00
Qualitätskriterium - Name: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych na umowę o pracę / Gewichtung: 20.00
Preis - Gewichtung: 60.00
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/11/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://umw.ezamawiajacy.pl

2. Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 30 listopada 2023 r.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa niniejszego warunku.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa niniejszego warunku.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Roboty porządkowe na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w zakresie opróżniania i zakupu koszy ulicznych, usuwania i padłych zwierząt, sprzątania powierzchniowego, w tym likwidacji dzikich zwałek, koszenia chwastów:

1) Za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali (zakończyli) – a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują:

a) przez ciągły okres następujących po sobie 12 miesięcy co najmniej 1 usługę (umowę z ewentualnym(-i) zamówieniem(-ami) z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp) w zakresie sprzątania terenów zewnętrznych (np. drogi, ulice, chodniki, zatoki parkingowe, tereny powierzchniowe w tym tereny zieleni (parki, skwery)) o wartości min. 400 000,00 PLN brutto pod warunkiem wykonania/wykonywania usługi w sposób ciągły przez okres min.12 miesięcy;

b) co najmniej 1 usługę (umowę z ewentualnym(-i) zamówieniem(-ami) z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp) w zakresie opróżniania pojemników na odpady o wartości min. 100 000,00 PLN brutto.

Zamawiający uzna wykazane realizowane usługi w ramach umów niezakończonych przed terminem składania ofert, jeżeli wartość każdej należycie wykazanej usługi do tego terminu dla zakresu określonego w ppk a była nie mniejsza niż 400 000,00 PLN brutto (oraz spełnia warunek co do okresu świadczenia usługi), dla zakresu określonego w ppk b była nie mniejsza niż 100 000,00 PLN brutto.

Wykonawca może także wykazać spełnienie powyższego warunku łącznie w jednym zamówieniu np. usługę z pkt a, b pod warunkiem spełnienia wymogu co do wartości usługi właściwej dla każdego z pkt a, b oraz okresu świadczenia usługi z pkt a. Usługi z każdego punktu z osobna np. a, nie mogą się sumować w swoim punkcie, np. dwie usługi zsumowane dotyczące pkt a.

Uwaga!

— „(...) Wykonawca udostępniający swoje zdolności oraz doświadczenie może zatem uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach konsorcjum to przekazaniu podlegają zasoby powstałe jedynie w granicach wykonania prac przez dany podmiot. Zasada równego traktowania Wykonawców nie dopuszcza, by Wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji (...)” – wyrok sygn. akt KIO 905/17, sygn. akt KIO 925/17, sygn. akt KIO 933/17, wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-387/14 Esaprojekt.

— W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej. Zamawiający przeliczy tę wartość zgodnie ze średnim kursem walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

2) Za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że dysponują następującymi urządzeniami technicznymi:

a) samochód o ładowności do 5 ton – co najmniej 2 szt.;

b) rębak – co najmniej 1 szt.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy, zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. Wzór umowy dostępny jest na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem https://umw.ezamawiajacy.pl

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Aukcja odbędzie się na stronie internetowej pod adresem http://aukcje.um.warszawa.pl

Pozostałe warunki aukcji elektronicznej, zostały określone w pkt 25 SIWZ.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 01/09/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 01/09/2020
Ortszeit: 12:30
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Bielany – w pokoju 274, poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na platformie ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Czerwiec 2023 r.

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Termin związania ofertą, o którym mowa w IV.2.6 ogłoszenia – wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ust. 1 ustawy („procedura odwrócona”). Tym samym, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Wadium przetargowe: Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 70 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy). Szczegółowe informacje zawiera pkt 18 SIWZ.

4. Podstawy wykluczenia: Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy Pzp.

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania:

a) dowody, że wykazane w formularzu JEDZ usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj.:

— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych – referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),

— oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać powyższych dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów.

Powyższe dokumenty muszą zostać przekazane w sposób wskazany przez Zamawiającego w piśmie stanowiącym wezwanie do złożenia dokumentów w jednej z poniższych form:

— oryginału w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wystawcy dokumentu, lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie;

b) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokument musi zostać przekazany w sposób wskazany przez Zamawiającego w piśmie stanowiącym wezwanie do złożenia dokumentów w jednej z poniższych form:

— oryginału w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wystawcy dokumentu, lub

— elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie;

c) zgodnie z par. 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 13.3.2 lit. a SIWZ. W przypadku, gdy osoba reprezentująca podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca, działa na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa, do dokumentów należy załączyć pełnomocnictwo w jednej z form określonych w pkt 13.1.2 lit. d SIWZ;

d) w przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego prawomocnego wyroku sądu lud ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Wykonawca jest zobowiązany przekazać dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

Dokumenty, o których mowa w lit. c, muszą zostać przekazane w sposób wskazany przez Zamawiającego w piśmie stanowiącym wezwanie do przedłożenia dokumentów w jednej z poniższych form:

— oryginału w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie, lub

— elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie;

e) oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej.

6. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: tak.

Zmiany zostały określone w paragrafie 16 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ:

1. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające się strony.

2. Zmiany istotne umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy poza określonymi w art. 144 Pzp są zakazane, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp dopuszcza się niżej wymienione zmiany:

1) zmiana osoby pełniącej funkcje nadzoru nad prawidłowym przebiegiem prac (określonej w § 10 ust. 1 pkt 2 umowy z przyczyn losowych z uzasadnieniem przyczyny tej zmiany);

2) zmiana podmiotu uczestniczącego w realizacji zamówienia, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże, że proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podmiot, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz iż brak jest podstaw wykluczenia tego podmiotu w tym celu Wykonawca przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp;

3) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy.

4) waloryzacja wynagrodzenia na zasadach określonych w § 5 umowy.

4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 nie powodują zmiany terminu realizacji umowy.

5. Formy aneksu nie wymagają zmiany danych adresowych Wykonawcy oraz zmiany osoby pełniącej funkcje nadzoru nad prawidłowym przebiegiem prac określonej w § 10 ust. 1 pkt 1 umowy. Zmiany te nastąpią na podstawie jednostronnego, pisemnego powiadomienia.

6. Wykonawca jest zobowiązany w czasie trwania umowy do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w szczególności o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;

3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy;

4) likwidacji firmy Wykonawcy.

7. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych adresowych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego na adres wskazany w niniejszej umowie uznaje się za doręczoną.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet-Adresse: www.uzp.gov/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej są określone w dziale VI ustawy Pzp.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/07/2020