Dienstleistungen - 334950-2020

16/07/2020    S136

Polen-Białystok: Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen

2020/S 136-334950

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Białystok
Nationale Identifikationsnummer: PL343
Postanschrift: ul. Słonimska 1
Ort: Białystok
NUTS-Code: PL841 Białostocki
Postleitzahl: 15-950
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jolanta Aleksandrowicz, Edyta Kotyńska-Słyż
E-Mail: zzp@um.bialystok.pl
Telefon: +48 858797617
Fax: +48 858696249

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/

Adresse des Beschafferprofils: www.bialystok.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Gospodarki Komunalnej
Nationale Identifikationsnummer: PL343
Postanschrift: ul. Kamienna 17
Ort: Białystok
NUTS-Code: PL841 Białostocki
Postleitzahl: 15-021
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Urszula Szkiłądź
E-Mail: dgk@um.bialystok.pl
Telefon: +48 858696400
Fax: +48 858696529

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/

Adresse des Beschafferprofils: www.bialystok.pl

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie nasadzeń, pielęgnacja roślin i utrzymanie kwietników oraz kompleksowa pielęgnacja zieleni w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Białegostoku

Referenznummer der Bekanntmachung: DGK-IV.271.35.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77310000 Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi związane z wykonaniem nasadzeń, pielęgnacją roślin i utrzymaniem kwietników oraz kompleksową pielęgnacją zieleni w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Białegostoku.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres rzeczowy prac oraz początkowe zestawienie donic i konstrukcji kwietnikowych, dane techniczne donic i konstrukcji kwietnikowej określają zał. nr 1–5 do SIWZ.

3. Pozostały opis zgodnie z rozdz. III SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 4 049 917.81 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77300000 Dienstleistungen im Gartenbau
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL841 Białostocki
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi związane z wykonaniem nasadzeń, pielęgnacją roślin i utrzymaniem kwietników oraz kompleksową pielęgnacją zieleni w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Białegostoku.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres rzeczowy prac oraz początkowe zestawienie donic i konstrukcji kwietnikowych, dane techniczne donic i konstrukcji kwietnikowej określają zał. nr 1–5 do SIWZ.

3. Dane dotyczące przewidywanych ilości prac w okresie obowiązywania umowy określono w tabeli w rozdz. III pkt 3 SIWZ.

4. Prace wymienione w tabeli w rozdz. III pkt 3 SIWZ, za wyjątkiem prac wymienionych w pkt 25–33 rozliczanych miesięcznymi wynagrodzeniami ryczałtowymi, będą zlecane protokołami konieczności.

5. Uwagi:

1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wskazuje, iż w zakresie wykonywania wszystkich prac (czynności) dotyczących usług objętych zamówieniem, z wyjątkiem czynności nadzoru, wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy.

Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców. Obowiązki w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 6 do SIWZ.

2) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać na etapie składania oferty, że oferowane przez niego dostawy/usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2021
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 34 000,00 PLN.

2. Zamawiający przewiduje możliwość stosowania procedury „odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

3. Termin z sekcji IV.2.6 liczy się zgodnie z art. 114 Kc – miesiąc liczy się za 30 dni.

4. Szacunkowa całkowita wartość z sekcji II.1.5 uwzględnia zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Nie dotyczy.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nie dotyczy.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Nie dotyczy.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca winien złożyć (dot. oferty najwyżej ocenionej):

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (na lub wg zał. nr 9 do SIWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (na lub wg zał. nr 10 do SIWZ);

3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (na lub wg zał. nr 11 do SIWZ).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W celu potwierdzenia warunku Wykonawca winien wykazać:

a) wykonanie lub wykonywanie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługi polegającej na obsadzeniu kwietników roślinami sezonowymi oraz ich pielęgnacji o wartości min. 300 000,00 PLN brutto każda (w przypadku zamówienia w trakcie wykonywania, zrealizowana wartość zamówienia musi wynosić min. 300 000,00 PLN brutto);

b) osoby skierowane do realizacji zamówienia, w tym:

— co najmniej 1 osobę nadzorującą osoby wykonujące prace o charakterze technicznym, która posiada tytuł zawodowy co najmniej inżyniera uzyskany po ukończeniu studiów wyższych na kierunku ogrodnictwo oraz co najmniej 24-miesięczne doświadczenie związane z pielęgnacją roślin ozdobnych,

— co najmniej 3 osoby przewidziane do wykonywania prac o charakterze technicznym, które posiadają wykształcenie średnie w zakresie ogrodnictwa lub rolnictwa lub leśnictwa oraz co najmniej 12-miesięczne doświadczenie związane z pielęgnacją roślin ozdobnych;

c) posiadanie zaplecza ogrodniczego – min. 1 ogrzewany ogrodniczy tunel foliowy lub ogrzewana szklarnia o wymiarach min. 7 m x 33 m x 3,30 m na terenie Białegostoku lub w jego okolicach (maks. 20 km w linii prostej od granicy administracyjnej miasta).

Wartości pieniężne wskazane w dokumentach, mające na celu wykazanie spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania doświadczenia, podane w walutach obcych, Zamawiający przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku walut już nieobowiązujących Zamawiający przyjmie kurs NBP z ostatniego dnia obowiązywania tej waluty.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

I. Zgodnie z projektem umowy stanowiącym zał. nr 6 do SIWZ.

II. Informacja dotycząca zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień dotychczasowemu Wykonawcy usług o takim samym zakresie jak zamówienie podstawowe zgodnie z rozdz. III SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w pkt 1, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, do kwoty: 674 986,30 PLN netto.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień w całym lub częściowym zakresie określonym w pkt 1.

4. Zamówienie zostanie udzielone z uwzględnieniem warunków określonych w projekcie umowy – zał. nr 6 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/08/2020
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/08/2020
Ortszeit: 12:30
Ort:

Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, sala nr 10, POLSKA

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

III–IV kwartał 2023 r.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Podstawy wykluczenia:

1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 5–8 ustawy Pzp.

II. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca składa – do oferty:

1. jednolity europejski dokument zamówienia/ESPD (zwany dalej „JEDZ”) – na lub wg zał. nr 7 do SIWZ. Dokument należy wypełnić zgodnie z instrukcją, która znajduje się na stronie internetowej (www.uzp.gov.pl), zakładka: E-Zamówienia/JEDZ.

Formularz wstępnie przygotowany przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania w formie elektronicznej (w formacie .xml – do zaimportowania w serwisie ESPD) jest dostępny na platformie.

Uwaga: W części IV JEDZ (Kryteria kwalifikacji) Wykonawca może wypełnić wyłącznie sekcję α (ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji).

2. JEDZ dotyczący innych podmiotów – jeżeli dotyczy.

3. Dokumenty, w szczególności zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o których mowa w rozdz. XI pkt 2 ppkt 2 SIWZ (na lub wg zał. nr 8 do SIWZ) – jeżeli dotyczy.

III. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp – dotyczy oferty ocenionej najwyżej:

1. Wykonawca składa dokumenty wymienione w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1–9 SIWZ.

2. Dokumenty podmiotów zagranicznych i Wykonawców mających siedzibę na terytorium RP w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP – określa rozporządzenie wykonawcze do ustawy Pzp (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.).

3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1–9 SIWZ. Zapisy z pkt 2 stosuje się odpowiednio.

IV. Inne dokumenty:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

1) JEDZ, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 SIWZ składa każdy z Wykonawców;

2) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1–9 SIWZ składa na wezwanie Zamawiającego każdy z Wykonawców;

3) dokumenty, o których mowa w rozdz. IX SIWZ składa na wezwanie odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku określonego w rozdz. V.

2. W przypadku, gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest złożyć (do oferty):

1) JEDZ dotyczący innych podmiotów, o którym mowa w rozdz. VII pkt 2 SIWZ;

2) dokumenty (w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – na lub wg zał. nr 8 do SIWZ), które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu – zał. nr 12 do SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-767
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587777
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Ort: Warszawa
Land: Polen

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, a wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180 – 198 ustawy Pzp.

1) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;

2) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

3) odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu; domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

4) terminy wniesienia odwołania:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na platformie;

c) wobec czynności innych niż określone w lit. a i lit. b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

d) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się w terminie:

— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

3. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy działu VI rozdziału 2 ustawy Pzp.

4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Szczegółowe zasady wnoszenia skargi – zgodnie z przepisami art. 198a – 198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-767
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587777
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/07/2020