Dienstleistungen - 334960-2020

16/07/2020    S136

Polen-Gdynia: Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen

2020/S 136-334960

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasta Gdyni
Postanschrift: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Ort: Gdynia
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Postleitzahl: 81-382
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Izabela Malinowska-Łubińska
E-Mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Telefon: +48 586688300
Fax: +48 586688302

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.gdynia.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.gdynia.pl

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasta Gdyni
Postanschrift: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Ort: Gdynia
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Postleitzahl: 81-382
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Izabela Malinowska-Łubińska
E-Mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Telefon: +48 586688300
Fax: +48 586688302

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.gdynia.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.gdynia.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://portal.smartpzp.pl/umgdynia/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://portal.smartpzp.pl/umgdynia/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowanie dokumentacji dla inwestycji pn.: „Budowa ul. Leszczynki II i ul. Widok w Gdyni”

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71240000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Niniejsze postępowanie dotyczy części zamówienia publicznego na usługi projektowe, jakich Gmina zamierza udzielić w 2020 r. Łączna szacunkowa wartość usług projektowych na rok 2020 przekracza równowartość kwoty 214 000 EUR, zatem dla tego postępowania zamawiający zastosował tryb przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71244000 Kalkulation und Überwachung der Kosten
71245000 Genehmigungsvorlagen, Konstruktionszeichnungen und Spezifikationen
71246000 Festlegung und Aufstellung der für den Bau benötigten Mengen
71248000 Projektaufsicht und Dokumentation
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Hauptort der Ausführung:

Gdynia

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w ramach inwestycji pn.: „Budowa ul. Leszczynki II i ul. Widok w Gdyni” i obejmuje:

— zadanie 1 – wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem kompletu uzgodnień, opinii, odstępstw w rozumieniu Prawa budowlanego i wymaganych prawem decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji,

— zadanie 2 – wykonanie prac geodezyjnych,

— zadanie 3 – wykonanie jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich,

— zadanie 4 – sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.

II. Terminy wykonania przedmiotu zamówienia podlegające ocenie

1. Ocenie podlega okres wykonania zadania 1 przedmiotu zamówienia w następującym zakresie: wielobranżowy projekt budowlany na aktualnej mapie do celów projektowych z kompletem wymaganych uzgodnień, pozytywnych opinii, wymaganych pozwoleń, postanowień, decyzji w tym: operat wodnoprawny wraz z pozwoleniem wodnoprawnym (w przypadku konieczności uzyskania), karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku konieczności uzyskania), oraz zgłoszeń i odstępstw w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarką drzewostanem, dokumentacja badań podłoża gruntowego, projekt geotechniczny oraz zatwierdzona dokumentacja geologiczno-inżynierska, pisemne powiadomienia właścicieli o konieczności uporządkowania wód opadowych oraz o możliwości odprowadzenia wód opadowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej a ścieków sanitarnych do kanalizacji sanitarnej i materiały do wniosku o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej. Okres wykonania ww. zakresu prac projektowych nie może być dłuższy niż 70 tygodni od daty podpisania umowy. Oferty z okresem wykonania ww. zakresu prac dłuższym niż 70 tygodnie podlegają odrzuceniu.

2. W zakresie zadania 1 Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i dostarczenia pozostałych elementów przedmiotu zamówienia tj.: uzgodnione projekty wykonawcze (dla wszystkich branż) niezbędne dla realizacji robót budowlanych wraz z projektem zieleni i nasadzeń rekompensacyjnych, projektami docelowej i tymczasowej organizacji ruchu, projektem murów oporowych, projektem rozbiórek, projektem odwodnienia i umocnienia wykopów (w przypadku konieczności wykonania), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót, a także kosztorys inwestorski wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów – w terminie o 8 tygodni dłuższym od oferowanego przez Wykonawcę zgodnie z pkt II.1.

3. W zakresie zadania 2 przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących usług:

a) wznowienie granic i dostarczenie protokołu wznowienia granic potwierdzonego przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta w Gdyni (ODGiK) w terminie 28 tygodni od podpisania umowy;

b) podział geodezyjny działek objętych liniami rozgraniczającymi pas drogowy i dostarczenie zamawiającemu projektów podziału z potwierdzeniem ODGiK wpisania do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w terminie o 5 tygodni krótszym niż termin oferowany przez Wykonawcę zgodnie z pkt II.1

c)okazanie i nietrwała stabilizacja nowych znaków granicznych – w terminie 4 tygodni od daty przekazania przez zamawiającego ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

4. W zakresie zadania 3 przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie 3 tygodni od pisemnego wezwania zamawiającego, jednak nie później niż w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania ostatniego protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag dla zadania 1.

5. W zakresie zadania 4 przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji w okresie od dnia przekazania przez zamawiającego placu budowy Wykonawcy robót do dnia odbioru końcowego robót budowlanych przez zamawiającego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 546
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej opisane w pkt 8.2 SIWZ przez zamawiającego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp i w art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp,

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu:

1. jednolity europejski dokument zamówienia zwany dalej „JEDZ” sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz JEDZ (Dz.U. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16). JEDZ wypełniony przez zamawiającego w zakresie części I stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Elektroniczne narzędzie do wypełnienia JEDZ jest dostępne pod adresem: http://espd.uzp.gov.pl, dotyczy:

a) wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu [część II, III (JEDZ) w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 pkt 12–22 oraz ust 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp, część IV (JEDZ) tylko w zakresie sekcji α, część VI (JEDZ)];

b) podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu [odpowiednio część II, część III (JEDZ) w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 pkt 13–22 oraz ust 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp, część IV (JEDZ) tylko w zakresie sekcji α, część VI (JEDZ)].

2. Dokument potwierdzający udostępnienie wykonawcy zasobów przez inny podmiot na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp – jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą zobowiązania, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

— w pieniądzu przelewem na konto: PKO Bank Polski S.A. PL 39 1440 1026 0000 0000 0040 6236,

— w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— w gwarancjach bankowych,

— w gwarancjach ubezpieczeniowych,

— w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. 2019 poz. 310 z późn. zm.).

Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach w formie umożliwiającej jego wyegzekwowanie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę (np. bank, ubezpieczyciel) oraz musi być dołączone do oferty i musi obejmować cały okres związania ofertą.

Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać poręczyciela lub gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w pkt 8.1 SIWZ jeżeli wykonawca wykaże, że:

I. Dysponuje odpowiednią zdolnością zawodową, tj.: wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 2 usługi polegające na sporządzeniu projektu budowlanego i wykonawczego* dotyczące budowy dróg o wartości nie mniejszej niż 250 000 PLN brutto każda, dla których w tym okresie zostały wydane decyzje o pozwoleniu na budowę lub decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

*Uwaga: „sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego” tzn. doprowadzenie do uzyskania Protokołu odbioru dokumentacji lub równoważnego dokumentu.

II. Dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, tj. co najmniej:

a) 1 osobą posiadającą, przez okres nie krótszy niż 5 lat, ważne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej, która posiada doświadczenie polegające na autorstwie lub współautorstwie opracowania co najmniej jednej dokumentacji projektowej (tj. projektu budowlanego lub wykonawczego) dotyczącej budowy dróg;

b) 1 osobą posiadającą, przez okres nie krótszy niż 5 lat, ważne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która posiada doświadczenie polegające na autorstwie lub współautorstwie opracowania co najmniej jednej dokumentacji projektowej (tj. projektu budowlanego lub wykonawczego) dotyczącej budowy kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi;

c) 1 osobą posiadającą, przez okres nie krótszy niż 5 lat, ważne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

d) 1 osobą posiadającą, przez okres nie krótszy niż 5 lat, ważne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

e) 1 osobą posiadającą, przez okres nie krótszy niż 5 lat, ważne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie linii, instalacji i urządzeń liniowych

zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla każdej specjalności także w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach.

Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148). Dopuszcza się ważne, odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2020 poz. 220) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, lub wykonawcy, których zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:

1. Wykaz usług odpowiadających opisowi warunku określonego w pkt 8.2.1 SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane należycie, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

2. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego odpowiednio do warunku określonego w pkt 8.2.2 SIWZ, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Informacja dodatkowa do pkt II.2.3 ogłoszenia: jako jedno z kryteriów oceny ofert zamawiający podał kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. Aby uzyskać punkty w tym kryterium, w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz oferty)należy podać wymagane informacje o osobach wykonujących czynności przy realizacji zamówienia.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/08/2020
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/08/2020
Ortszeit: 13:00
Ort:

Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, POLSKA.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert tylko i wyłącznie za pośrednictwem transmisji on-line pod adresem: https://link.do/jGOdm

Adres alternatywny: https://www.youtube.com/channel/UCd86_uZPf1oyAfdTMTWp0Wg/live

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Oferta składa się z:

1. Formularza oferty (załączniku nr 1 do SIWZ) oraz formularza cenowego (załącznik nr 1a).

2. Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), dla każdego wykonawcy i podmiotów, na których zasobach wykonawca polega w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2).

3. Zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów (załącznik nr 6).

4. Dowodów, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp, podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności.

5. Dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy wykonawca wskazał w JEDZ. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, zamawiający może po ich pobraniu wezwać wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski.

6. Pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu wykonawcy lub wykonawca występujący w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii

II. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, lub wykonawcy, których zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:

1. zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, o którym mowa w par. 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (dalej „rozporządzenie”);

2. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, o którym mowa w par 5 pkt 3 rozporządzenia;

3. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 13–14 i 21 ustawy Pzp, o której mowa w par 5 pkt 1 rozporządzenia;

4. oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w par 5 pkt 5 rozporządzenia;

5. oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w par 5 pkt 6 rozporządzenia;

6. oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w par 5 pkt 9 rozporządzenia;

7. odpis właściwego rejestru, o którym mowa w par 5 pkt 4 rozporządzenia (nie wymaga się jeżeli rejestr jest dostępny publicznie i nieodpłatnie).

III. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na platformie informacji z otwarcia ofert, składa na platformie bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

IV. Wykonawcy mający siedzibę za granicą składają dokumenty na zasadach określonych w par. 7 rozporządzenia.

V. Zamawiający wymaga, aby w sytuacji gdy oferta wykonawcy, który polegał na zasobach innych podmiotów, została uznana za najkorzystniejszą, wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania wskazane w pkt II.1–II.7 powyżej (zgodnie z zapisami rozdziału 9 SIWZ).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-672
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – w pozostałych przypadkach. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/07/2020