Dienstleistungen - 335006-2020

16/07/2020    S136

Polen-Łódź: Planungsleistungen im Bauwesen

2020/S 136-335006

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Województwo Łódzkie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Postanschrift: al. Piłsudskiego 12
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL71 Łódzkie
Postleitzahl: 90-051
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Gala
E-Mail: m.gala@zdw.lodz.pl
Telefon: +48 426162227
Fax: +48 426162251

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.zdw.lodz.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://zdwlodz.ezamawiajacy.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: zarządzanie drogami wojewódzkimi w imieniu samorządu województwa łódzkiego
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: zarządzanie drogami wojewódzkimi w imieniu samorządu województwa łódzkiego

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wyk. dok. Projekt.– PB i PW wraz z uzysk. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 473 z drogą powiatową Nr 2318E w Łasku”

Referenznummer der Bekanntmachung: DZ.342.40.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Wykonanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 473 z drogą powiatową Nr 2318E w Łasku”

W tym:

a) zamówienie podstawowe – wykonanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 473 z drogą powiatową Nr 2318E w Łasku”

b) opcja – pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 473 z drogą powiatową Nr 2318E w Łasku”

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury tzw. „odwróconej” zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71248000 Projektaufsicht und Dokumentation
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL71 Łódzkie
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 473 z drogą powiatową Nr 2318E w Łasku”

W tym:

a) zamówienie podstawowe – wykonanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 473 z drogą powiatową Nr 2318E w Łasku”

b) opcja – pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 473 z drogą powiatową Nr 2318E w Łasku”

ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje rozbudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 473 z drogą powiatową Nr 2318E Łasku wraz z dojazdami

Orientacyjny pikietaż drogi wojewódzkiej Nr 473 objęty opracowaniem obejmuje odcinek od km ok. 79+890 do ok. 80+250. W przypadku jeśli z uwagi na przyjęte rozwiązania projektowe konieczne będzie wykonanie robót na dłuższym odcinku DW 473, w kierunku skrzyżowania DW 473 i DW 482 taki zakres należy traktować jako objęty zakresem zamówienia. Zamówienie nie obejmuje samego skrzyżowania DW 473 i DW 482.

Celem opracowania jest poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu na skrzyżowaniu DW 473 i DP 2318E. Zakres inwestycji obejmuje kompleksową rozbudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej i drogi powiatowej z dojazdami, oraz w niezbędnym zakresie dróg innych kategorii.

W ramach zamówienia należy wykonać wielobranżową dokumentację projektową pozwalającą na uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz wykonanie wszystkich robót budowlanych niezbędnych dla prawidłowej realizacji inwestycji.

Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

Mapa do celów projektowych na papierze i w formie numerycznej,

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt architektoniczno-budowlany branży drogowej,

Projekt wykonawczy branży drogowej,

Projekt architektoniczno-budowlany budowy kanalizacji deszczowej,

Projekt wykonawczy budowy kanalizacji deszczowej,

Projekt architektoniczno-budowlany budowy kanału technologicznego lub uzyskanie decyzji o zwolnieniu z obowiązku budowy kanału technologicznego,

Projekt wykonawczy budowy kanału technologicznego lub uzyskanie decyzji o zwolnieniu z obowiązku budowy kanału technologicznego,

Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy sieci teletechnicznej,

Projekt wykonawczy przebudowy sieci teletechnicznej,

Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy sieci energetycznej,

Projekt wykonawczy przebudowy sieci energetycznej,

Projekt architektoniczno-budowlany budowy oświetlenia drogi,

Projekt wykonawczy budowy oświetlenia drogi,

Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy sieci wodociągowej,

Projekt wykonawczy przebudowy sieci wodociągowej,

Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy kanalizacji sanitarnej,

Projekt wykonawczy przebudowy kanalizacji sanitarnej,

Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy sieci gazowej,

Projekt wykonawczy przebudowy sieci gazowej,

Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia,

Projekt organizacji ruchu na czas robót,

Projekt docelowej organizacji ruchu,

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

Materiały do uzyskania opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej,

Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej,

Plan wycinki i nasadzeń zieleni,

Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnień i decyzji, postanowień zgodnie z wymaganiami szczegółowymi, w tym właściwy protokół z narady koordynacyjnej

STWiORB – dla każdej z branż w oparciu o STWiORB ZDW.

Szczegółowy przedmiar robót dla każdej branży,

Formularz wyceny ofertowej zgodny z STWiORB,

Kosztorys inwestorski.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie projektanta w specjalności inżynieryjnej drogowej / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Długość okresu rękojmi / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/10/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

OPCJA – NADZÓR AUTORSKI

Zamawiający na podstawie art. 34 ust 5 Prawa zamówień publicznych przewiduje prawo opcji.

Zlecenie wykonywania nadzoru autorskiego zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego. Oznacza to, że Zamawiający może zrezygnować z całości lub z części nadzoru autorskiego (prawo opcji).

Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zamówienia zobowiązany jest pełnić nadzór autorski nad inwestycją „na pisemne żądanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego”. Należy przez to rozumieć, że Zamawiający w formie pisemnej wyznaczy dzień rozpoczęcia wykonania zamówienia oznaczonego jako „opcja” i będzie to równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o skorzystaniu z opcji.

Przewiduje się realizację zamówienia w opcji w latach 2021 - 2023.

Nadzór autorski pełniony będzie w okresie realizacji inwestycji, co oznacza, że termin świadczenia usługi nadzoru autorskiego zostanie dostosowany odpowiednio do terminu robót.

W przypadku zmiany terminu realizacji robót termin świadczenia usługi nadzoru autorskiego zostaje dostosowany odpowiednio do nowego terminu robót.

Nadzór autorski zgodnie z ustawą Prawo budowlane art. 20.1 w szczególności obejmuje:

Stwierdzanie zgodności realizacji z projektem w toku realizacji robót budowlanych,

Uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru,

Wyjaśnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wątpliwości Zamawiającego powstałych w toku realizacji,

Udział w komisjach i radach budowy oraz odbiorze inwestycji.

Opracowania projektowe wykonywane przez Wykonawcę będące naprawieniem błędów w opracowanej przez niego dokumentacji projektowej lub jej uzupełnieniem niezbędnym dla prawidłowej realizacji robót nie będą opłacane.

Wykonawca w uzgodnionym obustronnie terminie przekaże Zamawiającemu zmiany oraz poprawki, wynikłe z niezgodności opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub z błędów projektowych.

Wykonawca zobowiązuje się do delegowania na budowę lub innych czynności swoich upoważnionych przedstawicieli na wezwanie Zamawiającego w terminie do 3 dni od dnia wezwania. Zamawiający nie będzie opłacał pobytów Wykonawcy na budowie dokonywanych bez jego wezwania.

Jednorazowy nadzór autorski uwzględnia:

Pobyt na budowie projektanta branży której dotyczy nadzór autorski,

Przygotowanie materiałów do pełnienia nadzoru,

Czas przejazdu z siedziby jednostki projektowej na budowę i z powrotem,

Czas pobytu na budowie,

Załatwianie spraw związanych z nadzorem po powrocie,

Koszt prac projektowych wynikających z pobytu na budowie.

Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego rozliczane będzie zgodnie z rzeczywistą liczbą odbytych nadzorów.

Zakłada się do 10 nadzorów autorskich.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Tom III SIWZ.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia(JEDZ). Wykonawca zobowiązany jest złożyć to oświadczenie Zamawiającemu w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji Alfa, w takim przypadku wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.

2. Wykonawca bez wezwania Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji,o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W razie złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest złożyć to oświadczenie Zamawiającemu w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:

1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt III.1.3) ppkt 1;

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nieczynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz musi potwierdzić wymagania, o których mowa w pkt III.1.3) ppkt 2.

5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

Cd. w pkt III.1.2)

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz.1170 ze zm.);

8) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – w tym przypadku wykonawca składa taką informację zgodnie z pkt III.1.1) ppkt 2.

6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

1) w III.1.1) pkt 5 ppkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiegorejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, wktórym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2)w III.1.1) pkt 5 ppkt 2) i III.1.2) ppkt 3)-4) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

7. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.1) i 2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument,o którym mowa w pkt 6.2) lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

8. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6 zastępuje sięje dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

10. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pktIII.1.1) pkt 5 ppkt 1), składa dokument, o którym mowa w pkt III.1.2) pkt 6 ppkt 1), w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy.

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tegodokumentu.

11. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając stosownie do postanowień art. 22a ust.2 Pzp zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Treść zobowiązania powinna określać: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy realizacji zamówienia, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia, informację czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Powinno być ono podpisane przez osobę uprawnioną z ramienia podmiotu trzeciego lub umocowaną stosownym pełnomocnictwem, które należy załączyć do oferty.Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp oraz, o których mowa w pkt VI.3) pkt [2]. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokum. wymienionych w III.1.1) pkt 5 ppkt 1)-2) oraz III.1.2) 3)-7) oraz w III.1.1) pkt 1. i składanych w tożsamej formie, jak dokumenty wykonawcy.

Oświadczenia podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny zostać złożone w oryginale i mieć formę dokumentu elektroniczn

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

[1]Wykonawca zdolny do wykonania udzielanego zamówienia, to taki który wykaże, że zrealizował należycie w okresie ostatnich 8 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie:

Co najmniej 2 PB i PW budowy, rozbudowy lub przebudowy dróg klasy technicznej min. G, o łącznej długości co najmniej 2,0 km.

Doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w pkt [1] musi zostać spełniony w całości przez poszczególnych Wykonawców lub przez jednego Wykonawcę – musi zostać zachowany element powtarzalności nabytego doświadczenia. Analogicznie Zamawiający będzie postępował w przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu.

[2]Wykonawca zdolny do wykonania udzielanego zamówienia, to taki który wykaże, że będzie dysponował osobami, którym zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia na stanowiskach wymienionych poniżej.

Osoby wskazane przez Wykonawcę muszą posiadać kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż określone poniżej:

a) projektant w specjalności inżynieryjnej drogowej – 1 osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, sporządziła (autor, współautor lub sprawdzający) co najmniej 2 PB i PW budowy, rozbudowy lub przebudowy dróg klasy technicznej min. G, o łącznej długości min. 2,0 km.

Wykonawca na etapie realizacji zamówienia zapewni oprócz ww. kadry, pozostałą i niezbędną do realizacji całego zakresu przedmiotu zamówienia kadrę, posiadającą odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) lub ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2018, poz. 2272).

W przypadku zmiany osób, o których mowa wyżej w trakcie realizacji umowy, wymagane jest wykazanie się przez te osoby doświadczeniem określonym w pkt [2] oraz w formularzu oferty, w okresie ostatnich 8 lat.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają wymagania określone w pkt [2].

[3]Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt VI.3., natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt III.1.3.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt III.1.1. ppkt 1, III.1.1. ppkt 5 1-2) i III.1.2. 3-8) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa jednolity dokument w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

[4] Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości: 51 300,00zł.

Zgodnie z zakresem opisanym w pkt II.2.4). Zamawiający może udzielić zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, gdy będzie posiadał niezbędne środki finansowe.

[5] Na podstawie art.29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca/ Podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26.6.1974 r. –Kodeks Pracy. tj. zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia, obejmujące w szczególności czynności wymienione w pkt II.2.4). za wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz osób wykonujących czynności związane z wykonywaniem prac geodezyjnych, prac projektowych, w tym opracowań z zakresu ochrony środowiska.

[6] Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5 100,00 PLN.

[7] Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu platformy zakupowej https://zdwlodz.ezamawiający.pl (dalej: jako „Platforma” lub „System”). W celu złożenia oferty Zamawiający udostępnia nieodpłatnie Platformę zakupową https://zdwlodz.ezamawiajacy.pl. Ofertę należy sporządzić w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym w języku polskim i złożyć w oryginale. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu na subdomenie https://zdwlodz.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl. Wszelkie działania Wykonawcy powinny być zgodne z Instrukcją działania platformy zamieszczonej na stronie https://zdwlodz.ezamawiajacy.pl.

[8] Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

[1] Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

[2] Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 8 % zaoferowanej ceny oferty.

[3] Ustala się limit finansowy na rok 2020 w wysokości -99 630,00zł brutto

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/08/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/08/2020
Ortszeit: 10:30
Ort:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, al. Piłsudskiego 12, POLSKA, piętro 11, sala 1113A.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

[1]. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

[2]. Dodatkowo zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp w następujących sytuacjach:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie

W postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.);

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

4) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

[3]. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

[4]. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp lub pkt [2], może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

[5]. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/07/2020