Lieferungen - 335017-2022

22/06/2022    S119

Polska-Wrocław: Sztućce i talerze jednorazowe

2022/S 119-335017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: 4 Regionalna Baza Logistyczna
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 8960004952
Adres pocztowy: ul. Pretficza 28
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-984
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin OLECHNO
E-mail: 4rblog.przetargi@ron.mil.pl
Tel.: +48 261651080
Adresy internetowe:
Główny adres: www.4rblog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/4rblog
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka wojskowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

dostawa naczyń i sztućców jednorazowego użytku Nr sprawy: MAT/47/IP/2022

Numer referencyjny: MAT/47/IP/2022
II.1.2)Główny kod CPV
39222110 Sztućce i talerze jednorazowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa naczyń i sztućców jednorazowego użytku wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 158 760.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

SZTUĆCE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39222120 Kubki jednorazowe
39222110 Sztućce i talerze jednorazowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy: zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sztućców jednorazowego użytku wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się w projektowanych postanowieniach umowy (wraz załącznikami) stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający informuje, iż przewiduje korzystanie z zamówień opcjonalnych w części 1,2,3 (prawo opcji) zgodnie z zapisami projektowanych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ. Zamawiający w Załączniku nr 1 do SWZ określa gwarantowany poziom zamówienia, który może poszerzyć poprzez zwiększenie ilości asortymentu do maksymalnej ilości określonej w tabeli w Załączniku nr 1 do SWZ, w kolumnie ‘Ilość (zamówienie opcjonalne)’. Skorzystanie z prawa opcji jest uprawnieniem a nie obowiązkiem Zamawiającego wobec czego Zamawiający zastrzega sobie prawo nie składania zamówień w tym zakresie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

KUBKI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39222120 Kubki jednorazowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy: zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa KUBKI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający informuje, iż przewiduje korzystanie z zamówień opcjonalnych w części 1,2,3 (prawo opcji) zgodnie z zapisami projektowanych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ. Zamawiający w Załączniku nr 1 do SWZ określa gwarantowany poziom zamówienia, który może poszerzyć poprzez zwiększenie ilości asortymentu do maksymalnej ilości określonej w tabeli w Załączniku nr 1 do SWZ, w kolumnie ‘Ilość (zamówienie opcjonalne)’. Skorzystanie z prawa opcji jest uprawnieniem a nie obowiązkiem Zamawiającego wobec czego Zamawiający zastrzega sobie prawo nie składania zamówień w tym zakresie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

TALERZE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39222110 Sztućce i talerze jednorazowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy: zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa TALERZE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się w projektowanych postanowieniach umowy (wraz załącznikami) stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający informuje, iż przewiduje korzystanie z zamówień opcjonalnych w części 1,2,3 (prawo opcji) zgodnie z zapisami projektowanych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ. Zamawiający w Załączniku nr 1 do SWZ określa gwarantowany poziom zamówienia, który może poszerzyć poprzez zwiększenie ilości asortymentu do maksymalnej ilości określonej w tabeli w Załączniku nr 1 do SWZ, w kolumnie ‘Ilość (zamówienie opcjonalne)’. Skorzystanie z prawa opcji jest uprawnieniem a nie obowiązkiem Zamawiającego wobec czego Zamawiający zastrzega sobie prawo nie składania zamówień w tym zakresie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

TACE STYROPIANOWE JEDNORAZOWE

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39222200 Tacki na żywność
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy: zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa TACE STYROPIANOWE JEDNORAZOWE wg zestawienia asortymentowo-ilościowego zawartego w formularzu ofertowym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego znajdują się w projektowanych postanowieniach umowy (wraz załącznikami) stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 10
Cena - Waga: 90
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 042-108349
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

SZTUĆCE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/06/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Packman sp. Z o.o. ul. Przemysłowa 4 05-119 Łajski
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 4
Miejscowość: Łajski
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 05-119 Łajski
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 500 060.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

KUBKI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/06/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Packman sp. Z o.o. ul. Przemysłowa 4 05-119 Łajski
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 4
Miejscowość: Łajski
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 05-119 Łajski
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 414 400.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

TALERZE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
10/06/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Packman sp. Z o.o. ul. Przemysłowa 4 05-119 Łajski
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 4
Miejscowość: Łajski
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 05-119 Łajski
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 244 300.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4
Część nr: 4
Nazwa:

TACE STYROPIANOWE JEDNORAZOWE

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

). Podstawy wykluczenia: Zamawiający z udziału w postępowaniu wykluczy wykonawcę, wobec którego zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 108 ust 1 ustawy Pzp.

C). Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia:

-oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ), będące potwierdzeniem, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oświadczenie winno zostać wypełnione – stosując postanowienia instrukcji Urzędu Zamówień Publicznych, która zamieszczona jest pod adresem internetowym:

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

UWAGA:

Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu, zobowiązany będzie złożyć wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. Oświadczenie to Wykonawca złoży w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp. Z uwagi na powyższe wzór formularza JEDZ zostanie przekazany Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona wraz z wezwaniem Zamawiającego.

- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

-informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

-informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, odnośnie orzeczenia o zakazie ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

-oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową w postępowaniu, albo świadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

Szczegółowe informacje dotyczące oświadczeń i dokumentów wymienionych powyżej zawarte są w Rozdziale 6 SWZ.

E) W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z dyspozycji art.139 ust. 1 ustawy Pzp.

F). Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp.

2.Uprawnienia do wnoszenia środków ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.

3.Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4.Odwołanie powinno zawierać wskazanie czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zwięzłe przedstawienie zarzutów, żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania oraz wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych wniesienie odwołania oraz wskazanie dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności,

5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.

6.Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się

z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.

8.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

9.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/06/2022