Dienstleistungen - 335021-2020

16/07/2020    S136

Polen-Leżajsk: Behandlung und Beseitigung ungefährlicher Siedlungs- und anderer Abfälle

2020/S 136-335021

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Stare Miasto – Park Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 180054074
Postanschrift: Wierzawice 874
Ort: Leżajsk
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Postleitzahl: 37-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Robert Kania, Grzegorz Tarnowski
E-Mail: zp@sm-park.pl
Telefon: +48 172426094
Fax: +48 172426094

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.sm-park.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.sm-park.pl/k/index.php/przetargi
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: spółka prawa handlowego
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów o kodzie 191212 pochodzących z instalacji przetwarzania odpadów w Giedlarowej

Referenznummer der Bekanntmachung: SMP/UZP/UE/DI/2020/4
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90513000 Behandlung und Beseitigung ungefährlicher Siedlungs- und anderer Abfälle
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – odpady nie spełniają kryteriów załącznika nr 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. 2015, poz. 1277), pochodzących z instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Giedlarowej, gmina Leżajsk zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2020 poz. 797 z późn.zm.) oraz innymi przepisami prawa w tym zakresie o następujących parametrach: frakcja odpadów >80 mm.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Hauptort der Ausführung:

Instalacja Przetwarzania Odpadów w Giedlarowej, gm. Leżajsk woj. Podkarpackie, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – odpady nie spełniają kryteriów załącznika nr 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. 2015, poz. 1277), pochodzących z instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Giedlarowej, gmina Leżajsk zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2020 poz. 797 z późn.zm.) oraz innymi przepisami prawa w tym zakresie o następujących parametrach: frakcja odpadów >80 mm.

4.2. Masa odpadów przewidzianych do odbioru, transportu i zagospodarowania wynosić będzie 3 000 Mg w okresie od 1.9.2020 do 31.1.2021. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości przekazywanych odpadów, w zależności od faktycznych potrzeb, bez prawa Wykonawcy do roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.

4.3. Zamawiający wymaga aby odbiór odpadów, o których mowa w pkt 4.1 wykonywany był z instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Giedlarowej, Giedlarowa 778B, 37-300 Leżajsk. Współrzędne geograficzne 50.224352, 22.357883 – mapa Google (https://www.google.pl/maps).

4.4. Zamawiający przygotowuje odpady do odbioru przez Wykonawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa klasyfikując je zgodnie z odpowiednim kodem ustalonym na podstawie rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10).

4.5. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagany obowiązującym prawem wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami upoważniającym go do zagospodarowania odpadów objętych niniejszym postępowaniem.

4.6. Wykonawca oświadcza, że odbiór i transport odpadów będzie realizowany przez podmioty posiadające wymagany prawem wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami upoważniającym je do transportu odpadów objętych niniejszym postępowaniem.

4.7. Transport odpadów po stronie Wykonawcy będzie odbywał się pojazdami o możliwości załadunku minimum 21 Mg.

4.8. Odpady będą odbierane przez Wykonawcę luzem lub w formie sprasowanych beli (o szacunkowych parametrach: waga 60 kg, szerokość 1,0 m, wysokość 0,7 m, głębokość 0,7 m).

4.9. Zamawiający przewiduje odbiór minimum jednego transportu dziennie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) odpadów zgromadzonych luzem oraz do 2 transportów w miesiącu w formie sprasowanych beli.

4.10. Zamawiający w okresie zwiększonego przetwarzania odpadów na instalacji w Giedlarowej przewiduje do 10 transportów tygodniowo.

4.11. Odbiór i Transport odpadów zgłaszany będzie Wykonawcy telefonicznie lub mailowo lub w formie uzgodnionej z Wykonawcą.

4.12. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 uPzp.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/09/2020
Ende: 31/01/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

1.1. w celu potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawca przedstawi oświadczenie, że odbiór i transport odpadów będzie realizowany przez podmioty posiadające wymagany prawem wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami upoważniającym je do transportu odpadów objętych niniejszym postępowaniem;

1.2. w celu potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawca przedstawi decyzję właściwego organu na prowadzenie działalności zezwalającej na przetwarzanie odpadów o kodzie 191212 (ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach t.j. Dz.U. 2020 poz. 797).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca (którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą) zawarł z nim umowę na zasadach określonych we wzorze umowy, będącym załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wg załącznika nr 4 do SIWZ).

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy Pzp.

3. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany nieistotne:

3.1. zmiany danych teleadresowych;

3.2. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana osób podanych do kontaktu itp.).

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/08/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/08/2020
Ortszeit: 10:30
Ort:

Stare Miasto – Park Sp. z o.o., Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk, POLSKA, sala konferencyjna (I piętro)

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej informacje z otwarcia ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

IV kwartał 2020 r.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 10 000,00 PLN – zgodnie z zapisami SIWZ dział 9. Wymagania dotyczące wadium.

2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 uPzp.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12–23 uPzp.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie

1.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

1.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1.2.1. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

1.2.2. określenia warunków udziału w postępowaniu;

1.2.3. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

1.2.4. odrzucenia oferty odwołującego;

1.2.5. opisu przedmiotu zamówienia;

1.2.6. wyboru najkorzystniejszej oferty.

1.3. Szczegółowe kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w przepisach art. 180–189 ustawy Pzp.

2. Skarga do sądu

2.1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu na zasadach i warunkach określonych w art. 198a i następnych ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/07/2020