Lieferungen - 335031-2022

22/06/2022    S119

Polska-Tczew: Urządzenia drukujące i graficzne

2022/S 119-335031

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Tczew
Adres pocztowy: Plac Piłsudskiego 1
Miejscowość: Tczew
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 83-110
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Mielnik
E-mail: wzp@um.tczew.pl
Tel.: +48 587759383
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zp.tczew.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i dostawa skanerów i urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"

Numer referencyjny: BZP.271.3.6.2022
II.1.2)Główny kod CPV
42962000 Urządzenia drukujące i graficzne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa skanerów i urządzeń wielofunkcyjnych

w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, obejmująca niżej wymienione pozycje:

1. Ploter ze skanerem, format A0+ - 1 szt.,

2. Skaner biurkowy A3 - 2 szt.,

3. Skaner szybki A4 - 15 szt.,

4. Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 - 6 szt.,

5. Urządzenie wielofunkcyjne mono A3 - 1 szt.,

6. Urządzenie wielofunkcyjne mono A4 - 50 szt.,

7. Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A4 - 12 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dokładne parametry techniczne i jakościowe dotyczące sprzętu) zawarto w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL638 Starogardzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miejska Tczew

II.2.4)Opis zamówienia:

I.Przedmiotem zamówienia jest dostawa skanerów i urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, obejmująca niżej wymienione pozycje:

1. Ploter ze skanerem, format A0+ - 1 szt.,

2. Skaner biurkowy A3 - 2 szt.,

3. Skaner szybki A4 - 15 szt.,

4. Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 - 6 szt.,

5. Urządzenie wielofunkcyjne mono A3 - 1 szt.,

6. Urządzenie wielofunkcyjne mono A4 - 50 szt.,

7. Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A4 - 12 szt.

II.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dokładne parametry techniczne i jakościowe dotyczące sprzętu) zawarto w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

III. Wykonawca, na własny koszt, dostarczy, wniesie przedmiot zamówienia do Urzędu Miejskiego w Tczewie oraz ujmie dostawę przedmiotu umowy w cenie oferty.

IV. Wyposażenie informatyczne objęte przedmiotem niniejszego zamówienia musi być fabrycznie nowe i odpowiadać wymaganym normom określonym w odnośnych przepisach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: takNumer identyfikacyjny projektu:Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020,Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT – EU,działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina".

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 076-206950
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Zakup i dostawa skanerów i urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty, o których mowa w pkt

6.1, 6.3 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te

potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie z którego

wynika, które dostawy/usługi wykonują poszczególni wykonawcy – wzór załącznik nr 3 do SWZ.

3. Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 58 ust. 2 ustawy Pzp ustanowić

pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres umocowania.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Zgodnie z art. 505 ustawy Pzp, środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

W/w podmiotom przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w Dziale IX ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Dodatkowo odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4 Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie, w przypadkach innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/06/2022