Dienstleistungen - 335052-2020

Submission deadline has been amended by:  357721-2020
16/07/2020    S136

Polen-Legnica: Planungsleistungen im Bauwesen

2020/S 136-335052

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Legnica reprezentowana przez Prezydenta Miasta Legnica
Nationale Identifikationsnummer: IM.RZP.271.6.1.37.2019
Postanschrift: pl. Słowiański 8
Ort: Legnica
NUTS-Code: PL516 Legnicko-głogowski
Postleitzahl: 59-220
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Violetta Piwońska
E-Mail: zamowienia.publiczne@legnica.eu
Telefon: +48 767212322
Fax: +48 767212325

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.um.bip.legnica.eu

Adresse des Beschafferprofils: www.um.bip.legnica.eu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.platformazakupowa.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: www.platformazakupowa.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

STEŚ z elementami koncepcji programowej z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i PFU dla obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej 94 w zadaniu „Budowa brakującego fragmentu obwodnicy ...

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

„Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz programem funkcjonalno-użytkowym dla obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94 w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94””.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

— wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej – dalej zwanego STEŚ + R (dokument 3),

— uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – dalej zwanej DŚU (SP.10.30.10 V02),

— wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z opracowaniem projekcji audiowizualnej

1) etap I: STEŚ + materiały do DŚU);

2) etap II: elementy koncepcji programowej).

Planowany okres gwarancji – 36 miesięcy

Zgodnie z zapisami SIWZ – tom I IDW; tom II projekt umowy z załącznikami; tom III OPZ, tom IV formularz cenowy.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL516 Legnicko-głogowski
Hauptort der Ausführung:

Legnica

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

„Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz programem funkcjonalno-użytkowym dla obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94 w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94””.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

— wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej – dalej zwanego STEŚ+R (dokument 3),

— uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – dalej zwanej DŚU (SP.10.30.10 V02),

— wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z opracowaniem projekcji audiowizualnej.

Planowany okres gwarancji – 36 miesięcy.

Opis zamówienia:

1) etap I (STEŚ + materiały do DŚU):

a) termin I – przekazanie kompletnej karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) –

8 miesięcy od daty podpisania umowy;

b) termin II – przekazanie raportu oddziaływania na środowisko (ROŚ) bez części dotyczącej oceny oddziaływania na przyrodę ożywioną – 12 miesięcy od daty podpisania umowy;

c) termin III – przekazanie kompletnego opracowania STEŚ oraz kompletnego raportu oddziaływania na środowisko celem ich weryfikacji na ostatniej radzie technicznej

— 15 miesięcy od daty podpisania umowy;

d) termin IV – przekazanie kompletnego opracowania STEŚ oraz kompletnego raportu oddziaływania na środowisko celem ich oceny na posiedzeniu ZOPI – 21 dni od ostatniej rady technicznej;

e) termin V – przekazanie kompletnego opracowania STEŚ oraz kompletnego raportu oddziaływania na środowisko celem ich oceny na posiedzeniu KOPI – 14 dni od dnia otrzymania protokołu z posiedzenia ZOPI;

f) termin VI – przekazanie kompletnego opracowania STEŚ oraz kompletnych materiałów do DŚU celem ich złożenia we właściwym organie – 14 dni od dnia otrzymania protokołu z posiedzenia KOPI;

2) etap II (elementy koncepcji programowej):

a) termin VII – przekazanie kompletnego opracowania elementy koncepcji programowej celem weryfikacji na ostatniej radzie technicznej – 5 miesięcy od otrzymania informacji o ostateczności DŚU;

b) termin VIII – przekazanie kompletnego opracowania elementy koncepcji programowej celem oceny na posiedzeniu ZOPI – 21 dni od dnia ostatniej rady technicznej;

c) termin IX – przekazanie kompletnego opracowania elementy koncepcji programowej celem oceny na posiedzeniu KOPI – 14 dni dnia otrzymania protokołu z posiedzenia ZOPI;

d) termin X – przekazanie kompletnego opracowania elementy koncepcji programowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego wraz z opracowaniem projekcji audiowizualnej – 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego protokołu z posiedzenia KOPI.

Uwaga: Przewidywany okres trwania procedury uzyskania DŚU – 9 miesięcy. Termin realizacji całości zamówienia zależy od okresu trwania procedury uzyskania DŚU dla wybranego na etapie STEŚ preferowanego wariantu przebiegu trasy.

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 poz. 917), tj. czynności wykonywane przez: asystentów projektantów.

Jeżeli Wykonawca lub podwykonawca będzie zatrudniał wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia, to od dnia zawarcia umowy Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany do comiesięcznego (do 5. dnia każdego następnego miesiąca) przekazywania Zamawiającemu pisemnych oświadczeń potwierdzających, że asystenci projektanta, o ile nie prowadzą działalności gospodarczej, są zatrudnieni przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

Zgodnie z zapisami SIWZ – tom I IDW; tom II projekt umowy z załącznikami; tom III OPZ, tom IV formularz cenowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/06/2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 15 000 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy).

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Nie dotyczy.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nie dotyczy.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Doświadczenie zawodowe Wykonawcy:

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

— 2 dokumentacji projektowych (STEŚ lub STEŚ-R lub KP lub PB) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi/dróg klasy co najmniej GP o łącznej długości co najmniej 3 km, lub

— 1 dokumentacji projektowej (STEŚ lub STEŚ-R lub KP lub PB) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi/dróg klasy co najmniej GP o długości co najmniej 3 km.

Ocena spełnienia warunku według:

— oświadczenia Wykonawcy – JEDZ i na wezwanie Zamawiającego: wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu obsadzenia podanych niżej stanowisk:

I. osoba proponowana do pełnienia funkcji projektanta branży drogowej: wymagana liczba osób: 1; kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do projektowania bez ograniczeń lub równoważne wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów;

II. osoba proponowana do pełnienia funkcji sprawdzającego branży drogowej: wymagana liczba osób: 1; kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do projektowania bez ograniczeń lub równoważne wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów;

III. osoba proponowana do pełnienia funkcji geologa: wymagana liczba osób: 1; kwalifikacje zawodowe: uprawnienia w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w kategoriach VI lub VII;

IV. osoba proponowana do pełnienia funkcji projektanta branży mostowej: wymagana liczba osób: 1 kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane w specjalności mostowej do projektowania bez ograniczeń lub równoważne wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów;

V. osoba proponowana do pełnienia funkcji sprawdzającego branży mostowej: wymagana liczba osób: 1 kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane w specjalności mostowej do projektowania bez ograniczeń lub równoważne wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów.

Ocena spełnienia warunku według:

— oświadczenia Wykonawcy – JEDZ, i

— wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, informacje dotyczące uwag do warunków udziału w postępowaniu zawarto w IDW dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie www.platformazakupowa.pl

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ad. 2.I

Doświadczenie zawodowe:

— doświadczenie na stanowisku projektanta branży drogowej lub sprawdzającego dokumentację branży drogowej przy opracowaniu 2 dokumentacji projektowych (STEŚ lub STEŚ-R lub KP lub PB) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi/dróg klasy co najmniej GP o łącznej długości co najmniej 3 km, lub

— doświadczenie na stanowisku projektanta branży drogowej lub sprawdzającego dokumentację branży drogowej przy opracowaniu 1 dokumentacji projektowej (STEŚ lub STEŚ-R lub KP lub PB) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi/dróg klasy co najmniej GP o długości co najmniej 3 km.

Ad. 2.II

Doświadczenie zawodowe:

— doświadczenie na stanowisku projektanta branży drogowej lub sprawdzającego dokumentację branży drogowej przy opracowaniu 2 dokumentacji projektowych (STEŚ lub STEŚ-R lub KP lub PB) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi/dróg klasy co najmniej GP o łącznej długości co najmniej 3 km lub doświadczenie na stanowisku projektanta branży drogowej lub Sprawdzającego dokumentację branży drogowej przy opracowaniu 1 dokumentacji projektowej (STEŚ lub STEŚ-R lub KP lub PB) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi/dróg klasy co najmniej GP o długości co najmniej 3 km.

Ad. 2.III

Doświadczenie zawodowe:

— doświadczenie na stanowisku geologa przy opracowaniu 2 dokumentacji projektowych (STEŚ lub STEŚ-R lub KP lub PB) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi/dróg klasy co najmniej GP o łącznej długości co najmniej 3 km lub – doświadczenie na stanowisku geologa przy opracowaniu 1 dokumentacji projektowej (STEŚ lub STEŚ-R lub KP lub PB) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi/dróg klasy co najmniej GP o długości co najmniej 3 km.

Ad. 2.IV

Doświadczenie zawodowe: doświadczenie na stanowisku projektanta branży mostowej lub sprawdzającego dokumentację branży mostowej przy opracowaniu dokumentacji projektowych (STEŚ lub STEŚ-R lub KP lub PB) dla przedsięwzięcia/przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie łącznie 2 obiektów inżynierskich nad torami kolejowymi.

Ad. 2.V.

Doświadczenie zawodowe: doświadczenie na stanowisku projektanta branży mostowej lub sprawdzającego dokumentację branży mostowej przy opracowaniu dokumentacji projektowych (STEŚ lub STEŚ-R lub KP lub PB) dla przedsięwzięcia/przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie 2 łącznie obiektów inżynierskich nad torami kolejowymi.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, informacje dotyczące uwag do warunków udziału w postępowaniu zawarto w IDW dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie www.platformazakupowa.pl

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Art. 43 ust. 2b pkt 1 ustawy Pzp

Wstępne ogłoszenie informacyjne Dz.U. UE nr 2020/S 061-146187 z dnia 26 marca 2020 r.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 061-146187
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/07/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 29/07/2020
Ortszeit: 10:10
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 lipca 2020 r., o godz. 10.10 za pośrednictwem platformy (www.platformazakupowa.pl) w sali nr 226, II piętro – Urząd Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, POLSKA. Otwarcie jest jawne. Zamawiający z sesji otwarcia ofert przeprowadzi transmisję online (bez udziału osób zewnętrznych) w dniu 29 lipca 2020 r. o godzinie 10.10. Data ta może ulec zmianie.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na platformie w zakładce „Załączniki”. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „pobierz paczkę”, a następnie „pobierz wszystkie załączniki organizatora”.

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji, w takim przypadku Wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A–D) w części IV JEDZ.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z tych Wykonawców. Należy je przesłać zgodnie z zasadami określonymi w IDW.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku, gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r, poz. 1126 ze zm.).

7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

8. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz 8 ustawy Pzp.

9. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

10. Okres związania z ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6 ogłoszenia wynosi 60 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem składania ofert.

11. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, informacje dotyczące kryteriów udzielania zamówienia zawarto w IDW dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej www.platformazakupowa.pl

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/07/2020