Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 335060-2022

22/06/2022    S119

Polska-Rzeszów: Urządzenia łączności

2022/S 119-335060

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
Adres pocztowy: ul. Mochnackiego 4
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-016
Państwo: Polska
E-mail: zam-publ@podkarpacie.straz.pl
Tel.: +48 177470246/+48 177470249
Faks: +48 178523601
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gov.pl/web/kwpsp-rzeszow/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa Straż Pożarna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Ochrona przeciwpożarowa

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych – etap III

Numer referencyjny: WT.2370.6.2022
II.1.2)Główny kod CPV
32570000 Urządzenia łączności
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie obejmuje rozbudowę systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa

podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych. – etap III i składa się z

nw. 2 części:

a) część 1 – Budowa sieci zwiększonego zasięgu w 10 południowych powiatach województwa podkarpackiego.

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1. do SWZ

b) część 2 – Budowa sieci zwiększonego zasięgu w 10 północnych powiatach województwa podkarpackiego. -

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.2. do SWZ

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

część 1 -Budowa sieci zwiększonego zasięgu w 10 południowych powiatach województwa podkarpackiego.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30231200 Konsole
30237280 Akcesoria zasilające
31213300 Szafy kablowe
32236000 Radiotelefony
32344270 Radiowy i telefoniczny sprzęt sterujący
32352000 Anteny i reflektory
32413100 Rutery sieciowe
32570000 Urządzenia łączności
38821000 Radiowe urządzenia zdalnie sterowane
45312300 Instalowanie anten
51330000 Usługi instalowania aparatury radiotelefonicznej
72700000 Usługi w zakresie sieci komputerowej
45312310 Ochrona odgromowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ustrzyki Dolne, Lesko, Sanok, Krosno, Brzozów, Przemyśl, Jarosław, Rzeszów, Kolbuszowa, Tarnobrzeg

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby Dostawca wykonał w 10 powiatach woj. podkarpackiego (bieszczadzki, leski,

sanocki, krośnieński wraz z m. Krosno, brzozowski, przemyski wraz z m. Przemyśl, jarosławski, rzeszowski

wraz z m. Rzeszów, kolbuszowski, tarnobrzeski wraz z m. Tarnobrzeg) sieci zwiększonego zasięgu, które będą

zintegrowane z autonomicznie funkcjonującymi systemami integrującymi środki łączności. Z zastrzeżeniem,

że w powiecie rzeszowskim nastąpi modernizacja istniejącej sieci zwiększonego zasięgu oraz dostawa konsoli

dyspozytorskiej dla JRG 3 w Rzeszowie. Zamawiający wymaga aby Dostawca dostarczył, zainstalował i

skonfigurował do działania we wskazanych obiektach stacje radiowe VHF sterowane z systemu integrującego

środki łączności za pomocą protokołu IP i konsolę dyspozytorską – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

stanowiącym załącznik nr 1.1. do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Numer identyfikacyjny projektu RPPK.04.01.00-18-0001/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, że Zgodnie z art. 257 ustawy PZP, może unieważnić postępowanie o udzielenie

zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub

części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

część 2 -Budowa sieci zwiększonego zasięgu w 10 północnych powiatach województwa podkarpackiego.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30231200 Konsole
30237280 Akcesoria zasilające
31213300 Szafy kablowe
32236000 Radiotelefony
32344270 Radiowy i telefoniczny sprzęt sterujący
32352000 Anteny i reflektory
32413100 Rutery sieciowe
32570000 Urządzenia łączności
38821000 Radiowe urządzenia zdalnie sterowane
45312300 Instalowanie anten
51330000 Usługi instalowania aparatury radiotelefonicznej
72700000 Usługi w zakresie sieci komputerowej
45312310 Ochrona odgromowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Stalowa Wola, Nisko, Leżajsk, Łańcut, Przeworsk, Lubaczów, Dębica, Ropczyce, Strzyżów, Jasło

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby Dostawca wykonał w 10 powiatach woj. podkarpackiego (stalowowolski, niżański,

leżajski, łańcucki, przeworski, lubaczowski, dębicki, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski, jasielski) sieci

zwiększonego zasięgu, które będą zintegrowane z autonomicznie funkcjonującymi systemami integrującymi

środki łączności. Zamawiający wymaga aby Dostawca dostarczył, zainstalował i skonfigurował do działania we

wskazanych obiektach stacje radiowe VHF sterowane z systemu integrującego środki łączności za pomocą

protokołu IP – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.2. do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Numer identyfikacyjny projektu RPPK.04.01.00-18-0001/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, że Zgodnie z art. 257 ustawy PZP, może unieważnić postępowanie o udzielenie

zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub

części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 075-199499
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: WT.2370.6.2022
Część nr: 1
Nazwa:

część 1 – Budowa sieci zwiększonego zasięgu w 10 południowych powiatach województwa podkarpackiego.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: WT.2370.6.2022
Część nr: 2
Nazwa:

część 2 – Budowa sieci zwiększonego zasięgu w 10 północnych powiatach województwa podkarpackiego.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.),

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/06/2022