Lieferungen - 335060-2022

22/06/2022    S119

Polska-Rzeszów: Urządzenia łączności

2022/S 119-335060

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
Adres pocztowy: ul. Mochnackiego 4
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823 Rzeszowski
Kod pocztowy: 35-016
Państwo: Polska
E-mail: zam-publ@podkarpacie.straz.pl
Tel.: +48 177470246/+48 177470249
Faks: +48 178523601
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gov.pl/web/kwpsp-rzeszow/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa Straż Pożarna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Ochrona przeciwpożarowa

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych – etap III

Numer referencyjny: WT.2370.6.2022
II.1.2)Główny kod CPV
32570000 Urządzenia łączności
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zamówienie obejmuje rozbudowę systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa

podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych. – etap III i składa się z

nw. 2 części:

a) część 1 – Budowa sieci zwiększonego zasięgu w 10 południowych powiatach województwa podkarpackiego.

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1. do SWZ

b) część 2 – Budowa sieci zwiększonego zasięgu w 10 północnych powiatach województwa podkarpackiego. -

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.2. do SWZ

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

część 1 -Budowa sieci zwiększonego zasięgu w 10 południowych powiatach województwa podkarpackiego.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30231200 Konsole
30237280 Akcesoria zasilające
31213300 Szafy kablowe
32236000 Radiotelefony
32344270 Radiowy i telefoniczny sprzęt sterujący
32352000 Anteny i reflektory
32413100 Rutery sieciowe
32570000 Urządzenia łączności
38821000 Radiowe urządzenia zdalnie sterowane
45312300 Instalowanie anten
51330000 Usługi instalowania aparatury radiotelefonicznej
72700000 Usługi w zakresie sieci komputerowej
45312310 Ochrona odgromowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ustrzyki Dolne, Lesko, Sanok, Krosno, Brzozów, Przemyśl, Jarosław, Rzeszów, Kolbuszowa, Tarnobrzeg

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby Dostawca wykonał w 10 powiatach woj. podkarpackiego (bieszczadzki, leski,

sanocki, krośnieński wraz z m. Krosno, brzozowski, przemyski wraz z m. Przemyśl, jarosławski, rzeszowski

wraz z m. Rzeszów, kolbuszowski, tarnobrzeski wraz z m. Tarnobrzeg) sieci zwiększonego zasięgu, które będą

zintegrowane z autonomicznie funkcjonującymi systemami integrującymi środki łączności. Z zastrzeżeniem,

że w powiecie rzeszowskim nastąpi modernizacja istniejącej sieci zwiększonego zasięgu oraz dostawa konsoli

dyspozytorskiej dla JRG 3 w Rzeszowie. Zamawiający wymaga aby Dostawca dostarczył, zainstalował i

skonfigurował do działania we wskazanych obiektach stacje radiowe VHF sterowane z systemu integrującego

środki łączności za pomocą protokołu IP i konsolę dyspozytorską – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

stanowiącym załącznik nr 1.1. do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Numer identyfikacyjny projektu RPPK.04.01.00-18-0001/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, że Zgodnie z art. 257 ustawy PZP, może unieważnić postępowanie o udzielenie

zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub

części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

część 2 -Budowa sieci zwiększonego zasięgu w 10 północnych powiatach województwa podkarpackiego.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30231200 Konsole
30237280 Akcesoria zasilające
31213300 Szafy kablowe
32236000 Radiotelefony
32344270 Radiowy i telefoniczny sprzęt sterujący
32352000 Anteny i reflektory
32413100 Rutery sieciowe
32570000 Urządzenia łączności
38821000 Radiowe urządzenia zdalnie sterowane
45312300 Instalowanie anten
51330000 Usługi instalowania aparatury radiotelefonicznej
72700000 Usługi w zakresie sieci komputerowej
45312310 Ochrona odgromowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82 Podkarpackie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Stalowa Wola, Nisko, Leżajsk, Łańcut, Przeworsk, Lubaczów, Dębica, Ropczyce, Strzyżów, Jasło

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby Dostawca wykonał w 10 powiatach woj. podkarpackiego (stalowowolski, niżański,

leżajski, łańcucki, przeworski, lubaczowski, dębicki, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski, jasielski) sieci

zwiększonego zasięgu, które będą zintegrowane z autonomicznie funkcjonującymi systemami integrującymi

środki łączności. Zamawiający wymaga aby Dostawca dostarczył, zainstalował i skonfigurował do działania we

wskazanych obiektach stacje radiowe VHF sterowane z systemu integrującego środki łączności za pomocą

protokołu IP – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.2. do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Numer identyfikacyjny projektu RPPK.04.01.00-18-0001/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, że Zgodnie z art. 257 ustawy PZP, może unieważnić postępowanie o udzielenie

zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub

części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 075-199499
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: WT.2370.6.2022
Część nr: 1
Nazwa:

część 1 – Budowa sieci zwiększonego zasięgu w 10 południowych powiatach województwa podkarpackiego.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: WT.2370.6.2022
Część nr: 2
Nazwa:

część 2 – Budowa sieci zwiększonego zasięgu w 10 północnych powiatach województwa podkarpackiego.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.),

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/06/2022